Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende

Pressmeddelande
Fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen har i dag fattat beslut om att starta upp arbetet med att etablera en ny självskadeenhet på Östra sjukhuset. I april 2017 fick Psykiatri Affektiva i uppdrag att starta en regional högspecialiserad enhet för patienter med komplex självskadeproblematik. Beslutat fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Läs mer


GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

Pressmeddelande  – GrönBlå Samverkan
Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.
Läs mer
Utökad insats för yngre med psykisk ohälsa

Pressmeddelande-
Förra året startade Västra Götalandsregionen ett pilotprojekt om förstärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. I dag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utöka detta arbete.
Läs mer


Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

Pressmeddelande
Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på en oroväckande inbromsning.
Läs mer


Ny enhet för patienter med självskadebeteende

Pressmeddelande-
Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse fattade idag beslut om att inrätta en enhet för högspecialiserad vård för patienter med självskadebeteende. Enheten, som kommer att organiseras under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Psykiatri Affektiva, beräknas kunna starta upp i slutet av året.
Läs mer


Magnus Berntsson blir ny ordförande i regionfullmäktige

Pressmeddelande
GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april. Han kommer att efterträda Joakim Larsson (MP) som nyligen blivit utsedd till att arbeta för Statsrådsberedningen på Regeringskansliet.
Läs mer


GrönBlå Samverkan lämnar remissvar på utredningen Ordning och reda i välfärden

Pressmeddelande
GrönBlå Samverkan har beslutat sig för att ta fram ett remissvar på den statliga utredningen Ordning och reda i välfärden. Västra Götalandsregionen utgör egentligen inte remissinstans, men då den politiska majoriteten i regionen anser att utredningen berör ett område som Västra Götalandsregionen ansvarar för, hälso- och sjukvård, så finner man det ändå viktigt att ta fram ett remissvar.

I nuvarande stadie är remissvaret ett utkast som kommer att tas upp som ett yrkande från GrönBlå Samverkan på nästkommande sammanträde i regionstyrelsen den 21 februari.
Läs mer