• GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

  Pressmeddelande- GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år. (mer …)

 • Fortsatta offensiva satsningar för hälso- och sjukvården

  Pressmeddelande- Satsningar på tillgänglighet inom akutsjukvården och psykiatrin liksom ett fokus på sjukvårdens omställning är de bärande delarna i den budget som idag fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. (mer …)

 • Utökad insats för yngre med psykisk ohälsa

  Pressmeddelande- Förra året startade Västra Götalandsregionen ett pilotprojekt om förstärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. I dag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utöka detta arbete. (mer …)

 • Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

  Pressmeddelande Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts fi...

 • Ny enhet för patienter med självskadebeteende

  Pressmeddelande- Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse fattade idag beslut om att inrätta en enhet för högspecialiserad vård för patienter med självskadebeteende. Enheten, som kommer att organiseras under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Psykiatri Affektiva, beräknas kunna starta upp i slutet av året. (mer …)

 • Magnus Berntsson blir ny ordförande i regionfullmäktige

  Pressmeddelande GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april. Han kommer att efterträda Joakim Larsson (MP) som nyligen blivit utsedd till att arbeta för Statsrådsberedningen på Regeringskansliet. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan lämnar remissvar på utredningen Ordning och reda i välfärden

  Pressmeddelande GrönBlå Samverkan har beslutat sig för att ta fram ett remissvar på den statliga utredningen Ordning och reda i välfärden. Västra Götalandsregionen utgör egentligen inte remissinstans, men då den politiska majoriteten i regionen anser att utredningen berör ett område som Västra Götalandsregionen ansvarar för, hälso- och sjukvård, så finner man det ändå viktigt att ta fram ett remissvar.

  I nuvarande stadie är remissvaret ett utkast som kommer att tas upp som ett yrkande ...

 • Utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin antagen

  Pressmeddelande Idag, under Regionfullmäktiges sammanträde, antogs den regionala utvecklingsplanen för Barn- och Ungdomspsykiatrin för 2017 – 2020. Planen syftar till att utgöra grund för utveckling av den specialiserade Barn- och Ungdomspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen så att barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare skall ges bättre vård och stödinsatser. (mer …)

 • Scenkonst för barn och unga stärks

  Pressmeddelande- 2017 riktas 1 mnkr extra till Regionteater Väst i syfte att utveckla teaterns verksamhet för yngre och dess samverkan med det fria scenkonstlivet. Det fattade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om i dag. (mer …)

 • Satsning på den psykiatriska vården på SÄS

  Pressmeddelande- I dag beslutade regionstyrelsen om en stor satsning på Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Totalt handlar det om en investering om ca 840 miljoner kronor, den största satsningen på både barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård på många år vid Södra Älvsborgs sjukhus. (mer …)