Jämlik och tillgänglig vård för alla

Även människor som har svårt att nyttja sin valfrihet ska ha tillgång till en god, trygg och värdig vård. /ur Kristdemokraternas principprogram

  • Stoppa centraliseringen av vården i Västernorrland
  • Utveckla vårdvalet
  • Prioritera upp den förebyggande vården

Delaktighet och gott bemötande

Att som patient få tillgång till information, kunna påverka vård och behandling, att få rätt vård i rätt tid och ett bra bemötande av vårdpersonalen ger förutsättningar för respekt och tillit.

  • Personcentrerad vård
  • Mer resurser till primärvården

Jämställdhet ska genomsyra alla politikområden

Förslag och beslut ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor och män./ur Kristdemokraternas principprogram

  • Forskningen måste inriktas på både kvinnor och män
  • Vården ska medvetet beakta skillnader mellan kvinnor och män
  • Lika lön för likvärdigt arbete är grundläggande och ska upprätthållas.

Etik och jämlikhet

Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel. Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, funktionsvariationer, sexuell identitet, etnisk eller religiös tillhörighet.

Jämställdhet

Grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män är alla människors lika absoluta och okränkbara värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla potential. Jämställdhet är att människor, oavsett kön, har makt att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Det är en viktig uppgift att undanröja traditionella föreställningar, fördomar, strukturer och juridiska hinder som
försvårar och förhindrar jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta gäller familjeliv, arbetsliv och samhällslivet i övrigt. Det handlar inte bara om lagstiftning utan även om opinionsbildning och attitydförändringar.

utan är till del en följd av samhällets beredvillighet och förmåga att gå människor med funktionsnedsättning till mötes. Funktionsnedsättningen blir i själva verket ett handikapp för den enskilde först när samhället inte förmår att kompensera bristerna. Personer med funktionsnedsättning riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade.

/Texterna ovan är utdrag ur Kristdemokraternas principprogram


Bilden till vänster av Selver Učanbarlić från Pixabay (Pixabay License).

Senaste inläggen om jämlikhet:

För samtliga inlägg om jämlikhet, se här