Jämlik och tillgänglig vård för alla

Även människor som har svårt att nyttja sin valfrihet ska ha tillgång till en god, trygg och värdig vård. /ur Kristdemokraternas principprogram

  • Stoppa centraliseringen av vården i Västernorrland
  • Utveckla vårdvalet
  • Prioritera upp den förebyggande vården

Delaktighet och gott bemötande

Att som patient få tillgång till information, kunna påverka vård och behandling, att få rätt vård i rätt tid och ett bra bemötande av vårdpersonalen ger förutsättningar för respekt och tillit.

  • Personcentrerad vård
  • Mer resurser till primärvården

Jämställdhet ska genomsyra alla politikområden

Förslag och beslut ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor och män./ur Kristdemokraternas principprogram

  • Forskningen måste inriktas på både kvinnor och män
  • Vården ska medvetet beakta skillnader mellan kvinnor och män
  • Lika lön för likvärdigt arbete är grundläggande och ska upprätthållas.

Etik och jämlikhet

utan är till del en följd av samhällets beredvillighet och förmåga att gå människor med funktionsnedsättning till mötes. Funktionsnedsättningen blir i själva verket ett handikapp för den enskilde först när samhället inte förmår att kompensera bristerna. Personer med funktionsnedsättning riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade.
/Utdrag ur Kristdemokraternas principprogram

Senaste inläggen om jämlikhet:

För samtliga inlägg om jämlikhet, se här


Bilden överst från Pxhere (CC0 1.0).