• Yttrande över motion om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut

  Yttrande över motion Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut:

  Hjälpmedel används i den dagliga livsföringen för att underlätta för personer att leva ett självständigt liv. Motionärerna lyfter fram att det vid akut behov av reparation eller ersättning av hjälpmedel saknas i vårt län tillgång till service och hjälp kvällar och helger.

  Att det inträffar händelser runt hjälpmedel där problem uppstår är fullt möjligt. Självklart är det olyckligt vid varje tillfälle att inte hjälpmedel kan fungera optimalt och personer som är beroende av hjälpmedel i sitt dagliga liv får problem att fungera optimalt.

  Idag har Hjälpmedel Västernorrland registrerat ca 34 000 personer som har hjälpmedel. Av dem är det ca 22 000 personer som bor i ordinärt boende. Tittar man på antal personer som har elrullstolar är de ca 1000 och 900 av dem finns i ordinärt boende. Antalet personer som har personlyft i sitt ordinära boende är ca 500.

  Utifrån antalet personer som är användare av hjälpmedel har Hjälpmedel Västernorrland har ej fått kännedom om någon efterfrågan på jourverksamhet. I den avvikelsehantering som sker inom Hjälpmedel Västernorrland finns ingen avvikelse rapporterad angående saknad av jour under kvällar och helger under tiden 2006-2009.

  När det gäller all hjälpmedelsanvändning är det viktigt att få instruktioner om hur och vad som kan göras om ex en personlyft stannar. I de författningar och föreskrifter som finns åligger det förskrivare och verksamhetsansvarig att informera person, anhöriga och personal om hur hjälpmedel hanteras. Hjälpmedel ska följas upp och vid förändrat behov ska förskrivare ta ställning till eventuellt nytt hjälpmedel.

  Hjälpmedelskommittén i landstinget Västernorrland har i sitt uppdrag att verka för en säker och kostnadseffektiv hjälpmedelshantering i länet.

  I den kartläggning som genomfört och som redovisas i bilaga 1. 10 svar har inkommit. I dessa framkommer det att det endast är ett ringa antal händelser (2 specificerade händelser) som inträffat under kvällar och helger.

  I svaren framförs önskemål om någon form av service även kvällar och helger.

  Vissa kommuner har löst delar av behovet av service kvällar och helger via avtal med olika parter.

  Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsen landstingsfullmäktige besluta

  • att avslå motionen.

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 27 oktober 2010 § 157:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut (sid 99-103 i landstingsfullmäktiges handlingar). Motionen återremitterades vid landstingsfullmäktiges möte i november 2009.

  Elisabeth Strömqvist yrkade att landstingsfullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag

  att avslå motionen

  I detta ärende yttrade sig även Sverker Ågren och Björn Hellqvist.

  Till protokollet lämnades en protokollsanteckning från Sverker Ågren för den kristdemokratiska landstingsgruppen. Anteckningen bifogas protokollet som bilaga 4.


  Bilaga 4: Protokollsanteckning

  Vid behandlingen av motionen angående behov av utredning hjälpmedelsbehov hos enskild kvällar och helger när hjälpmedel går sönder, var underlaget mycket bristfällig kommunikation mellan en tjänsteman och ett antal kommuner, några räddningstjänster samt handikapporganisationer. Det framkom behov av förändring av nuvarande situation men oklart om hur frekvent behoven uppstår. Min önskan om att återta motionen från vidare behandling avslogs av presidiet. Att än en gång begära återremiss på motionen framstod inte som meningsfullt.

  Sverker Ågren
  Kristdemokraterna


  Etik och jämlikhet | hjälpmedel · jämlikhet · Mona Hammarstedt · motionsyttrande · Sverker Ågren