• Interpellation: När kommer landstinget inrätta ett etiskt forum?

  KdS lade i november 1992 fram en motion om de etiska frågorna i landstinget. Kravet var att en etisk kommitté skulle bildas samt ta fram ett handlingsprogram. Vi februarimötet 1993 behandlades motionen. Fullmäktige beslutade att ett etiskt handlingsprogram skulle utarbetas via HSD:s försorg. Därefter skulle vi ta ställning till förslaget om en etisk kommitté. Frågan om hur stort utrymme ämnet ska ges i fortbildning, ska också belysas i handlingsprogrammet. KdS-gruppen ansåg att vår motion blev väl mottagen.

  I senare sammanhang har fullmäktige diskuterat frågan om ett etiskt forum. Min uppfattning är att enighet fanns senast våren 1994 om att vi skulle skapa ett sådant. I översynen av förtroendemannaorganisationen fanns frågan med i diskussionen, men föll bot på ”upploppet”. Därefter har inte något hänt i denna fråga! Denna handlingsförlamning måste nu brytas.

  Den stora prioriteringsutredningen under Jerzy Einhordns ledning har nyligen lämnat sin slutrapport. Enigheten i utredningen om de lämnade förslagen är total, något som ger dess förslag stor tyngd. KdS tror att lika stor enighet råder i vårt landsting om att de etiska frågorna bör få en fast ram i landstingets centrala organisation.

  Jag frågar därför landstingsrådet Stig Andersson:

  • När kommer landstinget inrätta ett etiskt forum?

  Sollefteå den 20 april
  Sverker Ågren


  Etik och jämlikhet | interpellation · etik · Sverker Ågren