• Hjälpmedelsakut inget för majoriteten

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 27 oktober 2010 § 157

  Motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan
  angående motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut (sid 99-103 i landstingsfullmäktiges handlingar). Motionen återremitterades vid landstingsfullmäktiges möte i november 2009.

  Elisabet Strömqvist yrkade att landstingsfullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag

  • att avslå motionen.

  I detta ärendet yttrade sig även Sverker Ågren och Björn Hellquist.

  Till protokollet lämnades en protokollanteckning från Sverker Ågren för den kristdemokratiska landstingsgruppen. Anteckningen bifogas protokollet som bilaga 4.


  Bilaga 4:

  Protokollsanteckning:

  Vid behandlingen av motionen angående behov av utredning hjälpbehov hos enskild kvällar och helger när hjälpmedel går sönder, var underlaget en mycket bristfällig kommunikation mellan en tjänsteman och ett antal kommuner, några räddningstjänster samt handikapporganisationer. Det framkom behov av förändring av nuvarande situation men oklart om hur frekvent behoven uppstår. Min önskan om att återta motionen från vidare
  behandling avslogs av presidiet. Att ännu en gång begära återremiss på motionen framstod inte som meningsfullt.

  Sverker Ågren
  Kristdemokraterna


  Etik och jämlikhet | hjälpmedel · jämlikhet · Mona Hammarstedt · motionsbeslut · Sverker Ågren