• Förslag om hjälpmedelsakut återremitterades

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 21 oktober 2009 § 148:

  Motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut.

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 10 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel- hjälpmedelsakut (sid 95-97 i landstingsfullmäktiges handlingar). Vid landstingsstyrelsens sammanträde reserverade sig Sverker Ågren till förmån för motionen.

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Mona Hammarstedt yrkade att landstingsfullmäktige beslutar

  • att bifalla motionen.

  Björn Hellquist yrkade att landstingsfullmäktige beslutar

  • att återremittera motionen.

  I Björn Hellquist återremissyrkande instämde Elisabet Strömqvist. I andra hand yrkade Elisabet Strömqvist avslag på motionen i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

  Ordförande ställde först förslaget om återremiss under proposition, varvid han förklarade sig anse att propositionen om bifall till återremiss yrkandet med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade därmed om återremiss av motionen.

  I detta ärende yttrade sig även Berit Andersson.


  Etik och jämlikhet | Berit Andersson · hjälpmedel · jämlikhet · motionsbeslut