• Svar på interpellation om skuldsatta barn

  Hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande Susanne Sundqvist lämnade följande svar på interpellationen från Sverker Ågren om skuldsatta barn:

  Landstinget Västernorrland har uppmärksammat debatten om skuldsatta barn och de stora svårigheter som kan drabba barn när de tvingas ta över föräldrarnas skulder vid myndig ålder.

  Den 31 mars 2009 fanns det cirka 450 000 kronor i utestående fordringar för ej myndiga personer i Landstinget Västernorrland.

  Faktureringen av kost och logi vid våra skolor ställs på föräldrarna eller målsman. För barn och ungdomar är hälso- och sjukvård och tandvård avgiftsfritt. Däremot tas en avgift ut när besöket inte genomförs s.k. ”utebliven tid”.
  Avgiften för Utebliven tid är ett medel för att i slutändan öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården och tandvården. Med utgångspunkt från hur stora belopp som idag totalt sett faktureras för utebliven tid indikerar det att vid cirka 5.000-6.000 besök per år uteblir patienterna från inbokad tid av olika orsaker. Detta är osolidariskt mot andra patienter och försämrar i förlängningen tillgängligheten till den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården.

  När det föreligger tekniska svårigheter att på ett enkelt sätt maskinellts ställa ut fakturan på föräldern/målsman har en översyn av möjligheterna att på fakturan skriva till ”Målsman för: Kalle Karlsson” inletts. För vissa system sköts detta manuellt redan idag. När det nya journalsystemet SystemCross har installerats i sin helhet kommer möjligheterna att lösa faktureringen till ”målsman för” att förbättras.

  De fakturor som idag ställs ut på barn skickas aldrig till kronofogden. Barnen kan därför ALDRIG få en betalningsanmärkning för dessa skulder. Det är för mig självklart att barn inte ska behöva inleda sitt vuxna liv med att sona för föräldrarnas skulder.

  Härnösand den 27 april 2009

  Susanne Sundqvist
  Vice ordförande i Hälso- sjukvårdsdelegationen


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 29-30 april 2009 § 76

  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Susanne Sundqvist och Åsa Möller.


  Ekonomi/skatter · Etik och jämlikhet | barn · ekonomi · interpellationssvar · skuldsättning · Sverker Ågren