• Budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021

  Det här är Kristdemokraternas förslag till budget samt ekonomisk plan 2020-2021 för Region Västernorrland. Det går även bra att ladda hem dokumentet i pdf-format: KD Budget 2019 samt plan 2020-2021 för Region Västernorrland

  1. Grundläggande värderingar

  Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde.

  Trygghet, tillit och självbestämmande är viktiga värden i hälso- och sjukvården. Det innebär att man inom vården ska ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga och andliga behov.

  Hälso- och sjukvården ska vara ett uttryck för
  omsorg och solidaritet mellan människor i samhället.[1]

  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.  Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

  Invånarna i Västernorrland ska erbjudas en grundtrygghet vid sjukdom och skada genom en god hälso- och sjukvård som ges i tid och som är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, jämställd och hälsoinriktad. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för alla länsinvånare. Det fria vårdvalet ska värnas och utvecklas under planperioden.

  Ett län präglat av mångfald, med bra miljö, goda arbets-, utbildnings- och utvecklings-möjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur och ett rikt kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar för en god hälsa, ett bra liv och ett hållbart samhälle.

  2. Den enastående personalen

  Personalen gör ett enastående jobb i Region Västernorrland i en tid då hela regionens verksamhet och ekonomi tycks stå i gungning! En översyn ska göras av personalvården och löneförmåner. Regionen skulle kunna öppna upp för löneväxling, exempelvis genom nettolöneavdrag för att förstärka sin tjänstepension.

  3. Skattesats och avgifter

  Från 2019 beräknas skatteintäkterna öka betydligt långsammare än åren före.[2] Det sätter en ökad press på politiken att skapa en ledning och styrning som fungerar och ger en mer långsiktigt hållbar ekonomi.

  3.1. Skattesats

  Kristdemokraterna föreslår en oförändrad skattesats i budget 2019 och plan för 2020 och 2021, men vi ser att om man inte förändrar politiken som varit, stoppar centraliseringspolitiken och börjar ha en förtroendeskapande politik så kommer troligen en skattehöjning krävas innan mandatperiodens slut.

  4. Strukturella förändringar

  4.1. En förstärkt primärvård

  Alla är överens om att primärvården behöver förstärkas. Kristdemokraterna avsätter 90 miljoner extra till primärvården från 2019. Detta består av dels en finansiering av den egna primärvårdens nuvarande underskott om 22 miljoner kronor samt motsvarande medel som de privata vårdgivarna behöver kompenseras med, cirka 15 miljoner kronor. Till detta tillför vi i budget och plan ytterligare 53 miljoner i en permanent förstärkning av primärvården.

  4.2. Överföring av verksamhet från specialistvård till primärvård

  Mycket verksamhet som idag utförs inom specialistvården kan utföras i primärvården om bara resurserna fanns. Detta är inte bara att göra på en gång utan behöver planeras. Vi överför därför inga medel 2019 utan påbörjar överföring från 2020 med 30 miljoner och 60 miljoner 2021. Hälften av medlen tas från Specialistvården vilket innebär att Specialistvården får 15 miljoner extra 2020 och 30 miljoner 2021 till den verksamhet som kvarstår i specialistvårdens regi. Totalt har Kristdemokraterna då tillsammans med punkt 5.1 laddat primärvården med 150 miljoner kronor mer år 2021.

  4.3. Översyn av centrala administrationen

  Vi vill se en översyn av den centrala administrationen. Första året, 2019, ser vi att man skulle kunna göra en besparing om 2 miljoner kronor, för att öka till 10 miljoner 2020 och 20 miljoner 2021.

  4.4. Återöppnande av verksamheter i Sollefteå

  För att få en värdig, tillgänglig och jämlik vård i hela länet behöver verksamheterna i Sollefteå stegvis åter öppnas upp. I dialog med professionen ska akut kirurgi dagtid som ett första steg öppnas upp. En kompletteringsbudget kommer behövas när första steget är genomfört och man ska gå vidare med nästa.

  4.5. Ett utökat vårdval för en förstärkt primärvård

  Vi kristdemokrater anser att ett utökat vårdval skulle vara ett bra sätt att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården. Detta skulle göra det möjligt för verksamheter att profilera sig och att kunna använda sina lokaler mer effektivt.

  Nu är det dags att även Västernorrland öppnar upp för ett utökat vårdval. Detta bör i första hand ske för områden som inte behöver sjukhusets resurser/strukturer och som inte kräver stora investeringar. Vilka områden som är lämpliga i Västernorrland är inget vi tar ställning till utan är något som behöver utredas vidare.

  4.6. Vilken regering man har det har betydelse

  Då det tyvärr ännu är klart med vilken ny regering vi får så får förändringar som en sådan vidtar hanteras i kommande kompletteringsbudget. Vi kan däremot konstatera att Kristdemokraterna  i riksdagen lagt 27,5 miljarder mer i budgeten än den nu bortröstade regeringen lagt på vård och omsorg under 2018-2020. Bland förslagen som Kristdemokraterna har lagt fram finns exempelvis ett återinförande av kömiljarden för att kapa köer och stärka rätten till god vård i rätt tid. Vad vi har för regering spelar således en betydande roll för regionens ekonomi.

  5. Resursramar

  De resursramar som gäller för de olika kärnverksamheterna för perioden 2019-2021 är följande (miljoner kronor, löpande priser) och jämförs här med budget för 2018.

  Resursramar Budget
  2018
  Budget
  2019
  Plan
  2020
  Plan
  2021
  Nämnden för hållbar utveckling 295,2 306,0 314,6 324,0
   
  Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 180,0 5 307,3 5 444,9 5 586,4
  – varav gemensamt 3,0 5,3 5,5 5,7
  – varav Specialistvården Västernorrland 5 087,1 5 212,3 5 347,1 5 485,7
  o därav somatisk vård 4 607,1 4 719,5 4 840,3 4 964,5
  o därav psykiatrisk vård 480,0 492,8 506,8 521,2
  – varav rättspsykiatri 50,2 51,4 52,8 54,3
  – varav folkhälsa m m 18,6 16,6 17,1 17,6
  – varav Österåsens hälsohem 21,1 21,7 22,4 23,1
  – varav laboratoriemedicin 0,0 0,0 0,0 0,0
  Patientnämnd – etisk nämnd 5,1 5,2 5,4 5,5
  Regionens revisorer 7,0 7,2 7,4 7,6
           
  Regionstyrelsen 1 946,3 1923,6 1993,6 2061,7
  – varav primärvård 1 177,4 1 301,5 1 360,6 1 420,0
  – varav tandvård 191,1 195,5 201,3 207,4
  – varav regionledningsförvaltning 577,8 426,6 431,7 434,3
  Verksamhetens externa nettokostnader 7 433,6 7 549,3 7 765,9 7 985,2

  Den ekonomiska skillanden på detta budgetförslag jämfört med regionstyrelsens (majoritetens) är:

  • Översyn av central administration, minskar regionledningsförvaltning med
   2 miljoner kronor 2019, 10 miljoner kronor 2020 och 20 miljoner kronor 2021.
  • Primärvårdsatsning om 90 miljoner kronor årligen från 2019
  • Överföring av verksamheter från Specialistvård till primärvård. Ökad ram för primärvården med 30 miljoner 2020 och 60 miljoner kronor 2021. Minskad ram för specialistvården med 15 miljoner 2020 och 30 miljoner kronor 2021.

  6. Resultatbudget

  Resultatbudgeten visar respektive års resultat och hur det uppkommer. Här framgår den löpande verksamhetens kostnadsuveckling, de löpande intäkterna samt resultatet/förändringen av eget kapital. Belopp anges i miljoner kronor och i löpande priser.

   

  Budget 2019 och plan 2020-2021 Bokslut
  2017
  Prognos
  2018
  Budget
  2019
  Plan
  2020
  Plan
  2021
  Verksamhetens externa nettokostnader −7 068 −7 355 −7 427 −7 669 −7 880
  Avskrivningar −202 −209 −227 −224 −229
  Verksamhetens externa nettokostnader −7 270 −7 564 −7 654 −7 893 −8 109
  Skatteintäkter 5 856 5 979 6 106 6 246 6 427
  Generella statsbidrag och utjämning 1 531 1 601 1 678 1 734 1 746
  Verksamhetens resultat 117 16 130 87 64
  Finansiella intäkter 52 49 57 64 71
  Finansiella kostnader −54 −68 −88 −88 −132
  Resultat efter finansiella poster 115 -3 99 63 3

  Årets resultat
  115 -3 99 63 3

  I verksamhetens externa nettokostnader ingår:

  • Nämndernas och styrelsens kostnader och intäkter för verksamheten inklusive specialdestinerade statsbidrag
  • Regionens pensionskostnader förutom de finansiella kostnaderna för pensionsavsättningarna

  Pensionsavsättningar och –utbetalningar beräknas enligt underlag från regionens pensionsförvaltare Skandia. Jämfört med tidigare beräkningar i regionplanen har dessa kostnader (inklusive finansiella kostnader) ökat med 18 miljoner kronor år 2019, 2 miljoner 2020 samt minskat med 1 miljon år 2021. Medel som reserverats centralt för oförutsett och vissa ej fördelade kostnader samt planerade kostnadsreduceringar fördelas enligt följande (miljoner kronor):

  Budget
  2018
  Budget
  2019
  Plan
  2020
  Plan
  2021
  Egentligt oförutsett 66,2 33,4 33,0 8,2
  Emotsedda kostnadsökningar 88,1 159,3 149,7 146,8
  Arbetsmarknad m m 0,2 5,9 6,1 6,3
  Summa   154,5 198,6 188,8 161,3

  Totalt är förändringen av egentligt oförutsett jämfört med regionstyrelsens (majoritetens) en budgetförslag en reducering om 90 miljoner kronor årligen fördelat på följande vis:

  • Avskrivning av hälsocentralernas obalans 2018, tillskott till primärvården med 22 miljoner kronor per år samt kompensation till övriga vårdcentraler för ovanstående, tillskott till primärvården med 15 miljoner kronor per år.
  • En generell primärvårdsatsning från egentligt oförutsett med 53 miljoner kronor per år.

  7                    Förslag till beslut

  Kristdemokraterna yrkar att regionfullmäktige beslutar:

  • att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att till fullmäktiges möte i februari 2019 återkomma med beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder, målnivåer samt utvecklingen av kostnaderna och volymen för inhyrd personal jämfört med tidigare år;
  • att uppdra till Regionstyrelsen att fastställa Tandvårdstaxa inom ramen för en höjning för år 2019 med 2,8 procent;
  • att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till investeringsutgifter för år 2019
  • att godkänna Hälso- och sjukvårdsnämndens framställan om utökad budgetram avseende en permanent förstärkning med 17,5 miljoner kronor för ökade hyreskostnader vid nya operationslokaler vid Sundsvalls sjukhus;
  • att godkänna Hälso- och sjukvårdsnämndens framställan om utökad budgetram 17,2 miljoner kronor i tillfälliga kostander inom hörselvården fördelade över åren 2019-2020 avseende utprovning och inköp av hörapparater i syfte att ta bort köer och väntetider inom området;
  • att, när definitiva beslut om statsbidrag till personalsatsningar med mera föreligger, utöka Hälso- och sjukvårdsnämndens budget i den utsträckning utrymme finns för permanenta resurstillskott avseende personalkostnader inom den somatiska vården respektive hörselvården;
  • att uppmana Hälso- och sjukvårdsnämnden att i övrigt vidta åtgärder för att nedbringa kostnadsnivån i syfte att nå balans i ekonomin inom tilldelat ekonomiskt utrymme;
  • att fastställa ”Budget för 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021” enligt Kristdemokraternas förslag.
  • att uppdra till Regionstyrelsen att fastställa reviderad Ersättningsbilaga inom vårdvalet för år 2019 inom ramen för ett utökat anslag för primärvård med 90 miljoner kronor för detta år.
  • att framställningar och förändringar som nämns ovan och berör olika verksamheter i den mån de godkänns i detta beslut, verkställs i samband med tilläggsbudget för 2019
  • att fastställa utdebitering för 2019 till 11,29 kronor per skattekrona; samt
  • att kristdemokraternas ekonomiska plan ska utgöra underlag för arbetet med Regionplan för 2020-2022.

  Vidare föreslår vi:

  • att Regionfullmäktige omgående tillstätter en fullmäktigeberedning med samtliga partier representerade, för att politiskt leda arbetet för att nå ett ökat oberoende av inhyrd personal i Region Västernorrland
  • att förändra nuvarande länsklinikorganisation för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland underifrån, med basen i stärkta och närvarande lokala ledningar vid länets tre sjukhus, samt
  • att som ett första steg öppna ett antal kirurgiska vårdplatser för akutkirurgi med operationer dagtid på vardagar vid sjukhuset i Sollefteå

  [1] 3.2 Hälso- och sjukvård. Kristdemokraternas principprogram. 2001, 24.

  [2] Ekonomirapporten, maj 2018. Linköping: Linköpings Tryckeri AB, 2015, 27. ISBN 978-91-7585-541-7. ISSN 1653-0853. https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-541-7.pdf