• Landstingsplan 2010-2012

  2009-01-27 Gemensam landstingsplan 2010-2012 för de sex oppositionspartierna

  Inledning

  Landstingets främsta uppgift är att erbjuda länsinvånarna en god hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd och tid på lika villkor för alla som bor i länet. Hälso och sjukvården genomgår en snabb vetenskaplig och teknisk utveckling som kräver allt mer ekonomiska resurser. För att kunna ta del av den utvecklingen krävs ekonomiska marginaler. Landstingets största utmaning är därför att organisera och rationalisera för att på så sätt få en välfungerande sammanhållen vårdkedja och en kostnadseffektiv produktion. Landstinget bör också ta fram en analys som kan användas som underlag för en politisk diskussion om Landstingets framtida utvecklingsförutsättningar.

  Landstinget har också ett stort ansvar för länets utveckling. Det regionala perspektivet är en viktig del i samhällsutvecklingen. Landstinget, som är en av länets största aktörer har stor betydelse för tillväxt och utveckling genom att verksamheten är spridd över hela länet. På små orter kan landstingets verksamhet ha en avgörande betydelse för bygdens framtid. Det regionala utvecklingsarbetet kräver samverkan med andra aktörer som kommuner, länsstyrelse och statliga myndigheter, bl a för att på olika sätt förmera de medel som avsätts genom gemensamma projekt. Det är viktigt att också näringslivet både länsvis och lokalt knyts till detta samarbete. Vi vill stärka de förtroendevaldas roll inom länsutvecklingen och därigenom samla, effektivisera och demokratisera länets styrning.

  För att trygga en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden måste de ekonomiska ramarna hållas. Landstingets politiska majoritet har under många år underlåtit att styra kostnadsutvecklingen. Det är oacceptabelt att vårt landsting har högre kostnader utan att ge bättre vård än andra landsting. Situationen kräver bättre analyser. Det är helt uteslutet med ytterligare skattehöjningar! Erfarenheten visar att dessa ökar kostnaderna och gör länet mindre attraktivt att arbeta och bo i.

  Våra förslag innebär en effektiv och patientsäker vård med korta köer!

  Landstingets samlade opposition har därför enats om en gemensam landstingsplan som innebär en långsiktigt hållbar politik för framtidens vård och länets utveckling.

  Jacomina Beertema, Moderaterna
  Hans Hedlund, Centerpartiet
  Gun Enquist-Öhman, Sjukvårdspartiet
  Sverker Ågren, Kristdemokraterna
  Ulla Norgren, Folkpartiet
  Roy Resare, Miljöpartiet

  För att läsa hela vårt förslag till landstingsplan, ladda ner pdf-dokumentetet: Landstingsplan 2010-2012 Oppositionen