• Regionplan 2018-2020

  Kristdemokraternas regionplan 2018-2020 har inriktningen att förverkliga landstingets vision – Liv och hälsa i Västernorrland.

  Ett län präglat av goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, en tillgänglig kollektivtrafik, ett rikt kulturliv och ett starkt civilsamhälle skapar förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

  Förnyelse och långsiktighet

  Målet är att Landstinget Västernorrland genom förnyelse och långsiktighet under planperioden får ordning på ekonomin. Med respekt, gott bemötande samt förbättrad intern och extern kommunikation och dialog återupprättas förtroendet hos såväl länets invånare som landstingets medarbetare.

  Landstingets verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets attraktivitet och utveckling.

  Inom hela landstinget ska det arbetas för en väl fungerande verksamhet som ger god hälsa och vård på lika villkor hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

  Under föregående mandatperiod inleddes ett arbete för att göra Västernorrland till en av landets bäst utvecklade regioner för hållbar och klimatanpassad utveckling i samverkan mellan offentlig och privat sektor. Det är viktigt att arbetet med detta inte stannar av utan fortsätter. Den är därför viktigt att se till att den nya Miljö- och energiplanens mål uppnås.

  Ett aktivt folkhälsoarbete

  Ett aktivt folkhälsoarbete och tidiga insatser inte minst när det gäller psykisk ohälsa lägger en stark grund för att invånarna i Västernorrlands län ska få leva ett bra liv och med god hälsa långt upp i åren. En satsning på förebyggande arbete gör inte bara att befolkningens hälsa förbättras utan innebär också att kostnadsökningstrycket minskar.

  Återuppbyggt förtroende

  En av de största utmaningarna som landstinget står inför är hur man ska klara av kompetensförsörjningen och minska behovet av inhyrd personal (stafetter). Med ett återuppbyggt förtroende och en målinriktad personalpolitik kan vi minska behovet av inhyrd personal (stafetter) och få rätt kompetens på rätt plats.

  Mona Hammarstedt
  Gruppledare
  Kristdemokraterna

  För att läsa hela vårt förslag till regionplan, ladda ner pdf-dokumentetet: Regionplan 2018-2020 Kristdemokraterna