• Regionplan 2019-2021

  Kristdemokraternas regionplan 2019-2021 har inriktningen att förverkliga regionens vision – Liv
  och hälsa i Västernorrland.

  Ett län präglat av goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, en tillgänglig
  kollektivtrafik, ett rikt kulturliv och ett starkt civilsamhälle skapar förutsättningar för ett socialt och
  ekologiskt hållbart samhälle.

  Förnyelse och långsiktighet

  Målet är att Region Västernorrland genom förnyelse och långsiktighet under planperioden får
  ordning på ekonomin. Med respekt, gott bemötande samt förbättrad intern och extern
  kommunikation och dialog återupprättas förtroendet hos såväl länets invånare som regionens
  medarbetare.

  Regionens verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional
  utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets
  attraktivitet och utveckling.

  Inom hela regionen ska det arbetas för en väl fungerande verksamhet som ger god hälsa och vård på
  lika villkor hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för
  den enskilda människans värdighet. Den med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde
  till vården.

  Under föregående mandatperiod inleddes ett arbete för att göra Västernorrland till en av landets bäst
  utvecklade regioner för hållbar och klimatanpassad utveckling i samverkan mellan offentlig och
  privat sektor. Det är viktigt att arbetet med detta inte stannar av utan fortsätter. Den är därför viktigt
  att se till att den nya Miljö- och energiplanens mål uppnås.

  Ett aktivt folkhälsoarbete

  Ett aktivt folkhälsoarbete och tidiga insatser inte minst när det gäller psykisk ohälsa lägger en stark
  grund för att invånarna i Västernorrlands län ska få leva ett bra liv och med god hälsa långt upp i
  åren. En satsning på förebyggande arbete gör inte bara att befolkningens hälsa förbättras utan
  innebär också att kostnadsökningstrycket minskar.

  Återuppbyggt förtroende

  En av de största utmaningarna som regionen står inför är hur man ska klara av
  kompetensförsörjningen och minska behovet av inhyrd personal (stafetter). Med ett återuppbyggt
  förtroende och en målinriktad personalpolitik kan vi minska behovet av inhyrd personal (stafetter) och få rätt
  kompetens på rätt plats.

  Mona Hammarstedt10
  Gruppledare
  Kristdemokraterna

  För att läsa hela vårt förslag till regionplan, ladda ner pdf-dokumentetet: Regionplan 2019-2021 Kristdemokraterna