• Psykiatri

  Psykisk hälsa

  Den psykiska ohälsan har de senaste årtiondena ökat kraftigt, bland annat har andelen flickor som lider av oro och nedstämdhet fördubblats sedan 1980-talet. Det är också vanligare att ungdomar har svårt att sova eller har värk.

  Tidiga insatser och god tillgänglighet till första linjens psykiatriska vård och den specialiserade ungdomspsykiatrin är därför viktiga för barn och ungdomar. Inte minst för att förhindra utveckling av allvarligare problematik och minska antalet elever som inte fullföljer sin skolgång. Ett intensifierat arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord behövs.

  Undersökningar visar att tre av fyra i Sverige har själv upplevt eller vet någon som lever med psykisk ohälsa. Trots detta diskrimineras många människor dagligen. Människor med psykisk ohälsa har också svårare att söka vård vilket leder till högre dödlighet i folksjukdomar såsom cancer, hjärtinfarkter och stroke. Psykisk ohälsa kan också leda till självmordsförsök och självmord.

  Regionen ska därför vara med och etablera ett utbildningsprogram i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) i Västernorrlands län och att detta drivs och utvecklas i nära samråd med länets kommuner och berörda organisationer.

  Ofrivillig ensamhet

  Vi vill att regionen erkänner ofrivillig ensamhet som ett samhällsproblem. Beräkningar visar att ensamhet 2017 medförde extra vård- och omsorgskostnader i Sverige om drygt 12 miljarder kronor i form av fler vårdbesök och oplanerade inskrivningar vid slutenvård.

  Utifrån Västernorrlands befolkningsunderlag skulle detta ge oss merkostnader om 290 miljoner kronor – årligen. Det är därför hög tid att vi tar oss an detta.

  Civilsamhället måste nu stärkas, gärna med stöd av kommunerna, för att få till fler sociala mötesplatser och aktiviteter runt om i länet. Vidare ska social aktivitet på recept prövas och utvärderas.

  Vid sidan om dessa åtgärder ska regionen ta fram en mer långsiktig strategi för arbetet mot ofrivillig ensamhet.

  Rättspsykiatrisk vård

  Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall bedriver högspecialiserad vård för patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller patienter med behov av psykiatrisk slutenvård.

  Regionens målsättning ska vara att kliniken ska fortsätta vara en av landets främsta kliniker inom sitt område.

  Senaste inläggen om psykiatri:

  För samtliga inlägg om psykiatri, se här


  Bilden överst av 3D Animation Production Company från Pixabay.