• Regionplan 2021-2023 Ett Västernorrland – Handlingskraft, livskraft och naturkraft

  Kristdemokraternas regionplan för Region Västernorrland 2021–2023 har inriktningen att förverkliga regionala utvecklingsstrategins vision: ”Ett Västernorrland – Handlingskraft, livskraft och naturkraft”.

  Gemenskap och samanhållning

  Regionen har i årtionden slitits itu av att man sett snett på varandra mellan inlandet och kusten och mellan Medelpad och Ångermanland. Det är dags att vi ändrar på detta.

  Hela regionen ska vara med när vi skapar utveckling. Det är med gemensamma tag, respekt och ett helhetsperspektiv som vi möter framtiden positivt och kan skapa en regional vi-känsla som ger den handlingskraft regionen behöver.

  Ett aktivt folkhälsoarbete

  Ett aktivt folkhälsoarbete och tidiga insatser inte minst när det gäller psykisk ohälsa lägger en stark grund för att länets invånare ska få leva ett bra liv och med god hälsa långt upp i åren.

  En satsning på förebyggande arbete gör inte bara att befolkningens hälsa förbättras utan innebär också att kostnadsökningstrycket minskar.

  Vårda vården – utveckla primärvården

  Västernorrland lägger minst pengar per invånare i landet på primärvården. Ändå förväntas primärvården vara första linjens vård även i vårt län, framför allt för att avlasta specialistvården. För att den ska klara det måste vi satsa på primärvården.
  Det ska ske genom ökade ekonomiska anslag men också genom att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården.
  Att vårda vården – det är att utveckla primärvården.

  Förnyelse och långsiktighet

  Målet är att Region Västernorrland genom förnyelse och långsiktighet under planperioden får ordning på ekonomin. Med respekt, gott bemötande samt förbättrad intern och extern kommunikation och dialog återupprättas förtroendet hos såväl länets invånare som regionens medarbetare.

  Ett livskraftigt Västernorrland

  Västernorrlands arbete för en hållbar och klimat-anpassad utveckling får inte stanna av utan måste fortsätta. Regionens nya hållbarhetsplan med stark koppling till Agenda 2030 är viktig för att uppnå detta.

  Tillitsbaserad styrning

  Med ett återuppbyggt förtroende och en målinriktad personalpolitik kan vi minska dagens enorma behov av inhyrd personal (stafetter) och få rätt kompetens på rätt plats. Tillitsbaserad styrning ska därför successivt införas i regionen.

  Kristdemokraterna i Regionfullmäktige:
  Bo Grafström, ledamot
  Carl-Olof Svensson, ersättare
  Emil Esping, ersättare
  Gunlög Jacobsson, ersättare
  Göran Brorsson, ersättare
  Henrik Sendelbach, ledamot och vice gruppledare
  Joachim Jonsson, ledamot och 2:e vice ordf. Nämnden för hållbar utveckling
  Maria Borgehammar, ersättare
  Michal Zakolski, ledamot
  Mona Hammarstedt, ledamot och gruppledare

  För att läsa hela vårt förslag till regionplan, ladda ner pdf-dokumentetet: Regionplan 2021-2023 Kristdemokraterna