• Landstingsplan 2016-2018

  Vårdalliansens landstingsplan 2016-2018 har inriktningen att förverkliga landstingets vision – Liv och hälsa i Västernorrland.

  Målet är att Landstinget Västernorrland ska förbättra sin position och under planperioden tillhöra det övre skiktet i Sverige vad gäller invånarnas förtroende.

  Landstingets verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets attraktivitet och utveckling. Inom hela landstinget ska det arbetas för en väl fungerande verksamhet. Samtidigt behövs en öppenhet för ständiga förbättringar och förnyelse med utgångspunkt i invånarnas behov. Ett sätt att nå dit är att landstinget blir bättre på att handla lokalproducerad mat som tillagas där den ska ätas.

  Ett län präglat av mångfald, med bra miljö, goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur och ett rikt kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv. Sådana faktorer gör länet attraktivt och får människor och företag att söka sig till länet för arbete och utbildning. Landstinget stöder aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt.

  Ett arbete inleddes under föregående mandatperiod för att göra Västernorrland till en av landets bäst utvecklade regioner för hållbar och klimatanpassad utveckling i samverkan mellan offentlig och privat sektor. Målen i landstingets fastställda Miljö- och energiplan ska uppnås. Inte minst viktigt är det att utbilda de egna medarbetarna och därmed höja kompetensen och motivationen kring hållbarhetsfrågor. Arbetet med ISO-certifiering av landstingets verksamheter har inletts under föregående mandatperiod och förväntas vara slutfört under planperioden.

  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Invånarna i Västernorrland ska erbjudas en grundtrygghet vid sjukdom och skada genom en god hälso- och sjukvård som ges i tid och som är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, jämställd och hälsoinriktad. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för alla länsinvånare. Det fria vårdvalet ska värnas och formerna för det utvecklas under planperioden.

  Nya diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel medför att allt fler kan få behandling, vilket leder till ett ökande behov av hälso- och sjukvårdsresurser. Landstinget ska med hjälp av en god ekonomisk hushållning klara denna utveckling.

  Hälsofrämjande insatser ska, utifrån en helhetssyn, genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Frågor om levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje patientmöte. För att främja folkhälsan krävs att landstinget samverkar med länets kommuner, myndigheter och det civila
  samhället. Inte minst betydelsefullt är de många ideella insatser som görs inom området.

  Förmågan att samverka är avgörande för resultatet. Det är av stor vikt att utveckla samverkan så att patienten får den vård som krävs ur ett helhetsperspektiv, oberoende av vårdform och huvudmannagränser. Varje verksamhet har en skyldighet att göra bästa möjliga i kontakterna med patienter och närstående, att underlätta för nästa steg i vårdprocessen och att återkoppla till föregående steg.

  Vårdalliansen i Västernorrland
  Per Wahlberg, Oppositionsråd, Moderaterna
  Hans Hedlund, Oppositionsråd, Centerpartiet
  Ingeborg Wiksten, Gruppledare, Folkpartiet Liberalerna
  Mona Hammarstedt, Gruppledare, Kristdemokraterna

  För att läsa Vårdalliansens hela förslag till landstingsplan, ladda ner pdf-dokumentetet: Landstingsplan 2016-2018 Vårdalliansen