• Våra viktigaste frågor

  Ett län präglat av goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, en tillgänglig kollektivtrafik, ett rikt kulturliv och ett starkt civilsamhälle skapar förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

  Gemenskap och samanhållning

  Regionen har i årtionden slitits itu av att man sett snett på varandra mellan inlandet och kusten och mellan Medelpad och Ångermanland. Det är dags att vi ändrar på detta.

  Hela regionen ska vara med när vi skapar utveckling. Det är med gemensamma tag och helhetssyn som vi möter framtiden positivt och kan skapa en regional vi-känsla.

  Vårda vården – utveckla primärvården

  Västernorrland lägger minst pengar per invånare i landet på primärvården. Ändå förväntas primärvården vara första linjens vård även i vårt län, framför allt för att avlasta specialistvården. För att den ska klara det måste vi satsa på primärvården.
  Det ska ske genom ökade ekonomiska anslag men också genom att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården.

  ”Att vårda vården – det är att utveckla primärvården.”

  Ett aktivt folkhälsoarbete

  Ett aktivt folkhälsoarbete och tidiga insatser inte minst när det gäller psykisk ohälsa lägger en stark grund för att länets invånare ska få leva ett bra liv och med god hälsa långt upp i åren.

  En satsning på förebyggande arbete gör inte bara att befolkningens hälsa förbättras utan innebär också att kostnadsökningstrycket minskar.

  Förnyelse och långsiktighet

  Målet är att Region Västernorrland genom förnyelse och långsiktighet under planperioden får ordning på ekonomin. Med respekt, gott bemötande samt förbättrad intern och extern kommunikation och dialog återupprättas förtroendet hos såväl länets invånare som regionens medarbetare.

  Västernorrlands arbete för en hållbar och klimatanpassad utveckling får inte stanna av utan måste fortsätta.

  Tillitsbaserad styrning

  Med ett återuppbyggt förtroende och en målinriktad personalpolitik kan vi minska degens enorma behov av inhyrd personal (stafetter) och få rätt kompetens på rätt plats. Tillitsbaserad styrning ska därför successivt införas i regionen.