• Landstingsplan 2017-2019

  Kristdemokraternas landstingsplan 2017-2019 har inriktningen att förverkliga landstingets vision – Liv och hälsa i Västernorrland. Planen har i grunden alla de texter som ingår i Vårdalliansens gemensamma Landstingsplan men har kompletterats med vårt eget innehåll för att tydligare återge våra politiska idéer och värderingar.

  Förnyelse och långsiktighet

  Målet är att Landstinget Västernorrland genom förnyelse och långsiktighet under planperioden får ordning på ekonomin. Med respekt, gott bemötande samt förbättrad intern och extern kommunikation och dialog återupprättas förtroendet hos såväl länets invånare som landstingets medarbetare.

  Landstingets verksamhet består av tre områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets attraktivitet och utveckling.

  Inom hela landstinget ska det arbetas för en väl fungerande verksamhet som ger god hälsa och vård på lika villkor hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

  Ett län präglat av goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, en tillgänglig kollektivtrafik, ett rikt kulturliv och ett starkt civilsamhälle skapar förutsättningar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

  Med satsningar på ett aktivt folkhälsoarbete och tidiga insatser inte minst när det gäller psykisk ohälsa lägger vi en grund för att invånarna i Västernorrlands län ska få leva ett bra liv och med god hälsa långt upp i åren.

  Ett arbete inleddes under föregående mandatperiod för att göra Västernorrland till en av landets bäst utvecklade regioner för hållbar och klimatanpassad utveckling i samverkan mellan offentlig och privat sektor. Det är viktigt att arbetet med detta inte stannar av utan fortsätter. Den nya Miljö- och energiplanens mål är därför viktiga att uppnå.

  Den framtida regionbildningen

  Frågan upp om Västernorrlands län ska uppgå i en större enhet är nu aktuell. Denna fråga måste förankras och avgöras av länets invånare i enlighet med Regeringsformens portalparagraf att all offentlig makt utgår ifrån folket. Allt annat är för oss otänkbart. Vi kan därför inte ställa upp på att man forcerar fram en regionbildning till 1 januari 2019. Vi kräver öppenhet, transparens och dialog i alla frågor, men framför allt en sann demokrati där alla människor är lika mycket värda.

  För att läsa hela vårt förslag till landstingsplan, ladda ner pdf-dokumentetet: Landstingsplan 2017-2019 Kristdemokraterna