• Trygghet


  Att bygga ett samhälle där alla trivs och känner delaktighet och trygghet kräver en vision om det goda  samhället. Denna vision innebär att allt samhällsbyggande ska ske utifrån människans behov av de små gemenskaperna. Därför bör planeringen på alla nivåer alltid ske utifrån vad som är bra för små gemenskaper, och hur sådana gemenskaper främjas.

  Välfärdspolitiken ska vara generell i det avseendet att den ska ge en grundläggande trygghet för alla. Socialförsäkringssystemen ska vara utformade så att alla får en rimlig trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada och pension.

  Hälso- och sjukvård

  Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.

  Arbetsmarknad

  God anställningstrygghet för alla arbetstagare ska eftersträvas. Lagstiftning om anställningsskydd ska skapa rimlig trygghet för de anställda utan att leda till omotiverade trösklar in på arbetsmarknaden. Den enskildes trygghet ska i största möjliga utsträckning tillgodoses vid nedläggning och omlokalisering av verksamhet. För att garantera alla som blir arbetslösa en
  grundläggande ekonomisk trygghet ska en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring finnas. Arbetslöshetsförsäkringen bör finansieras med egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

  Polis och rättsväsende

  Tilltron till rättssamhället bygger på att människorna kan förlita sig på att en effektiv brottsbekämpning och
  en fri och oberoende rättskipning ger trygghet för personlig integritet och egendom. Polisens uppgift är att
  förebygga brott, upprätthålla ordning samt att utreda och beivra brott. Nära och förtroendefulla kontakter
  mellan polis och allmänhet ska utgöra grunden för ett bra polisiärt arbete. Det utåtriktade brottsförebyggande
  arbetet är viktigt och samarbetet med socialtjänst och skola ska ges en hög prioritet.

  Senaste inläggen om trygghet:

  För samtliga inlägg om trygghet, se här


  Bilden överst. Polisbilar. Foto av Janee på Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0).