• Landstingsplan 2011‐2013

  Inledning

  Landstinget ägs av medborgarna, lyder under kommunallagen och verkar i medborgarnas tjänst.

  Landstingets högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige, väljs i allmänna val. Fullmäktige väljer landstingsstyrelse med samma partipolitiska sammansättning som fullmäktige. Styrelsens uppgift är att se till att landstinget utför sina uppgifter och verkställer fullmäktiges beslut. För detta anlitar landstinget såväl egna anställda som externa aktörer. Oavsett vilka som utför tjänsterna, är det landstingsstyrets skyldighet att se till att all verksamhet bedrivs inom ramen för gällande lagar och förordningar, att all verksamhet bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt och att all verksamhet håller hög kvalitet.

  Vision och verksamhetsidé

  Genom att förebygga ohälsa, erbjuda högkvalitativ sjukvård i god tid, minska sjukfrånvaron i befolkningen, stödja utbildning och forskning, skapa en bättre kollektivtrafik, bidra till ett rikt kulturliv och vara en central aktör i regional utveckling, vill landstinget medverka till att göra Västernorrland till ett län präglat av framgång och livskraft.

  Landstingets styre och verksamhet bygger på frihet, rättvisa, jämlikhet, solidaritet och demokrati:

  • Alla ska ha rätt till god vård och frihet att välja vårdgivare.
  • Fördelningen av sjukvårdsresurser till befolkningen ska vara rimlig och rättvis. Nuvarande skillnader i väntetider till specialistvård ska jämnas ut.
  • I Västernorrland ska hälso- och sjukvården bli jämlik och jämställd
  • Solidaritet med framtida generationer ska råda, vilket omfattar såväl en långsiktigt hållbar ekonomi som en långsiktigt hållbar miljö.
  • Demokrati, öppenhet och transparens ska råda i landstingets sätt att styra och prioritera.

  Hans Hedlund, Centerpartiet
  Ulla Norgren, Folkpartiet Liberalerna
  Jacomina Beertema, Moderaterna
  Roy Resare, Miljöpartiet de gröna
  Mona Hammarstedt, Kristdemokraterna

  För att läsa hela vårt gemensamma förslag till landstingsplan, ladda ner pdf-dokumentetet: Landstingsplan 2011-2013, C, KD, L, M och MP