Hur ska vi utveckla Tvärskog?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en ”Enkel fråga” till kommunstyrelsens Ordförande Johan Persson (S) om den utlovade utvecklingsplanen för Tvärskog|

Under 2015 föreslog majoriteten i Södermöre kommundelsnämnd att tredje klass i Tvärskog skulle läggas ner för att kunna genomföra majoritetens osthyvel-besparingar.

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat de fackliga företrädarna, föräldrar och Bygdegårdsföreningen om vad som stundade (och att man i underlaget till beslutet framställde det som att inga kritiska synpunkter fanns från dessa), så följde en massiv kritik ifrån ortens föräldrar. Slutligen valde man att skrota förslaget och spara på annat håll.

I och med detta beslut lovade man dock ortens befolkning att man inom kort skulle ta fram en utvecklingsplan för orten.

Min fråga är därför:
Hur har processen med att ta fram en utvecklingsplan för Tvärskog gått och när kommer den presenteras?


Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?

Christopher Dywik och Fredrik Sjömar ställer idag två likalydande ”Enkla frågor” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och Södermöre Kommundelsnämnds Ordförande Elisabeth Gustavsson (S)|

Åldern då många barn kommer i kontakt med pornografi sjunker allt längre ner i åldrarna. Porren blir i sig också allt grövre. Det finns en politisk enighet bland de flesta riksdagspartierna om att barn inte skall komma i kontakt med porr i skolans värld. Ändå har Kalmar kommun valt att inte installera ett porrfilter på kommunens skolor. Varför?

Genomsnittet för när många barn aktivt börjar konsumera porr är idag 12 år för killar och strax under 14 år för tjejer. Alltså i regel innan skolans sexualundervisning börjar komma igång på riktigt. Många barn börjar alltså lära sig om sexualitet genom pornografin istället för genom skolans sexualundervisning eller genom samtal med sina föräldrar. Något som riskerar att ge en kraftigt förvrängd bild av vad det faktiskt innebär. Porren blir också allt grövre.

Läs mer


KD välkomnar KalmarHems beslut att bygga i Påryd

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik är på plats i Påryd och kommenterar KalmarHems glada besked |

Kristdemokraterna i Kalmar har länge kämpat för att ge KalmarHem i uppgift att bygga på landsbygden, något som konsekvent röstats ner i kommunfullmäktige.

Men sedan några månader tillbaka har vi parallellt, via Södermöre kommundelskontor, fört en dialog med KalmarHem om nybyggnation i Påryd. Efter en marknadsundersökning genomförts på orten, som med all tydlighet visade att intresse såväl som vilja att betala för det fanns, så blir det nu verklighet.

– Det här ett första steg i rätt riktning. Vi ser fram emot fler offensiva satsningar på landsbygden. KD är övertygade att samma intresse och ekonomiska förutsättningar står att finna även på andra orter där demografin måste korrigeras, men bristen på bostäder hindrar ortens fortsatta utveckling.
Läs mer


KD deltog i Nordiska kusträddardagen

Christopher Dywik och Fredrik Sjömar från KD:s kommunfullmäktigegrupp röjer upp längst med Kalmarkusten |

Igår deltog Kristdemokraterna i Kalmar i Nordiska kusträddaredagen. Dagen till ära var vi ute och plockade skräp i och längst med den vackra Kalmarkusten.

– Tyvärr förstör den skrämmande mängden plastpåsar, flaskor, fimpar, glasbitar, batterier och burkar helhetsbilden. Låt oss njuta av våra vackra parker och kustmiljö. Men låt oss också plocka upp vårt skräp, säger Kristdemokraternas gruppledare Chritopher Dywik.

– Vi har alla ett ansvar att ta hand om vår vackra land. Vi har inte bara ärvt det här landet av våra förfäder, det är också ett lån från våra barn. Det är upp till oss att se till att lämna över det bättre än vi fick det. Det kallar vi kristdemokrater förvaltarskapstanken, avslutar Dywik.

Läs mer


KD – djupt kritiska till ”jämställdhetsstrategi”

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar kommunstyrelsens beslut att godkänna majoritetens bristfälliga jämställdhetsplan|

Jämställdhetsperspektiv och HBTQ-perspektiv saknas, politiskt tillrättalagd, brist på konkreta uppdrag, mål och uppföljning. En vild blandning av saker kommunen kan och bör jobba med och nationella frågor – samt frågor som familjen bäst bestämmer om själva vid köksbordet. KD:s kritik mot kommunens nya jämställdhetsstrategi är inte nådig.

– För oss kristdemokrater är kommunens jämställdhetsarbete oerhört viktigt. Alla som bor och verkar i Kalmarbygden ska behandlas med respekt och få samma hjälp och stöd oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Så är det tyvärr inte i dagsläget, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Läs mer


När åtgärdas bristerna i skolsköterskerummen?

Fredrik Sjömar ställer en ”Enkel fråga” till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) |

När Elevhälsan granskade kommunens skolsköterskerum utifrån patientsäkerheten så kunde man konstatera att endast 8 av dem klarade sig utan anmärkning. I de sju värsta fallen hade de så pass allvarliga brister att inte patientsäkerheten kunde garanteras. 

Lokalpressen kunde under mars månad rapportera att sju av Kalmars skolsköterskrum hade så pass allvarliga brister att de inte kunde betraktas som patientsäkra. Endast åtta klarade sig helt utan anmärkning. Hur går det med åtgärdandet av dessa brister?
Läs mer


KD firade att Lindsdals Familjecentral invigdes

Grattis Lindsdal! Nu är familjecentralen äntligen invigd! Kristdemokraterna som har jobbat hårt för detta i över 10 år firade genom att bjuda glada barn och föräldrar på tårta och ballonger.

– Norra delen av Kalmarbygden med barnrika samhällen som Lindsdal, Läckeby och Rockneby har allt för länge stått utan en familjecentral. Därför känns det extra roligt att alla kampanjer, interpellationer och politiska ageranden äntligen burit frukt, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället genom att erbjuda föräldrar en plats att utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar, säger trebarnsmamman Carolina Almeborg (KD) som bor i Lindsdal.


Varför ta in arkeologer utifrån – när vi kan göra det?

Christopher Dywik (KD) ställer en ”Enkel fråga” till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande Mattias Adolfson (S) |

För ungefär en vecka sedan rapporterades det att undersökningar av marken på södra delen av Fredriksskansområdet har visat att det finns strukturer kvar som kan härröra från det gamla försvarsverket från 1700-talet, och att det ska grävas ut. Mycket spännande, jag ser fram emot resultatet.

Tyvärr finns det dock en mindre rolig detalj i det hela. Länsstyrelsen har valt att lägga arkeologiuppdraget på Arkeologerna, från Statens historiska museum.

Jag beklagar detta då Kalmar läns museums arkeologer inte bara har den adekvata kompetensen, de skulle också kunna utföra uppdraget till ett pris som är 10–20% lägre än Arkeologernas eftersom de finns på plats i Kalmar, inte debiterar resor och traktamenten samt arbetar med moderna digitala metoder.

Läs mer


KD fortsatt kritisk mot ”nytt kommunvapen”

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommernterar  majoritetens förslag till ”nytt kommunvapen” |

Under 2017 presenterade majoriteten ett förslag på en ny grafisk profil och logga som skulle ersätta användandet av Kalmars kommunvapen i all intern och extern kommunikation. Efter hård kritik från KD, allmänheten såväl som Statsheraldikern återremitterades ärendet. På måndag kommer kommunfullmäktige klubba kommunstyrelsens nya förslag. Samtliga partier förväntas löstade ja, utom KD.

– Från KD:s sida har det aldrig varit frågan om att klamra sig fast vid någon specifik version av kommunvapnet, utan att kommunen måste visa respekt för Kalmars 700-åriga kulturarv och följa de heraldiska reglerna när man förändrar.

– Vår grundläggande kritik från 2017 kvarstår. Vi säger fortsatt nej till att ersätta Kalmar kommunvapen med en blek avritad kopia i blått eller vitt. Dels för att det innebär en onödig kostnad att på detta sätt förändra för förändringens skull. Dels för att användandet av flera olika ”versioner av kommunvapnet” parallellt förvirrar och ger ett splittrat intryck. En uppfattning som ockå delas av Statsheraldikern: Läs här. 

Läs mer


KD säger nej till överexploatering av Oxhagen

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar |

Kommunfullmäktige röstade idag ja till en ytterligare bebyggelse vid Kungsgårdsvägen. KD har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Och röstade också idag nej!

– Vi kristdemokrater är inte emot byggnation i området i sig. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen är möjlig (4 huskroppar). Men bebyggelse inom hela planområdet, skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och tillintetgöra att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”! Då detta inte bejakas i detaljplanen eller i planerna som finns i området, tvingas vi säga nej till förslaget i sin helhet, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

Läs mer