KD säger nej till överexploatering av Oxhagen

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar |

Kommunfullmäktige röstade idag ja till en ytterligare bebyggelse vid Kungsgårdsvägen. KD har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området. Och röstade också idag nej!

– Vi kristdemokrater är inte emot byggnation i området i sig. Viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen är möjlig (4 huskroppar). Men bebyggelse inom hela planområdet, skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och tillintetgöra att ett värdefullt grönområde, som i kommunens egna grönstrukturplan omnämns som ”särskilt värdefull”! Då detta inte bejakas i detaljplanen eller i planerna som finns i området, tvingas vi säga nej till förslaget i sin helhet, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför är det av stor vikt med en arkitektur, växtlighet och stadsplanering som skapar bestående värden, fortsätter Dywik.

– Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden. Nybyggnation inom ett befintligt område ska alltid ske med respekt för områdets unika karaktär och för den omgivande stadsbilden, avslutar Dywik.

Övrig info:
Under 2017 godkändes majoritetens förslag till ny detaljplan för grönområdet vid Kungsgårdsvägen. Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet för det här området i samhällsbyggnadsnämnden, tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området.


Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde


Läs mer

Svenskt på tallriken i sommar


Läs mer

”Bregott-beslutet” – Ett viktigt steg på vägen för mer svenskproducerad mat till våra barn


Läs mer

KD tog strid mot höghastighetståg på SKR:s Kongress


Läs mer

Sluta straffbeskatta landsbygden


Läs mer

Nej till 21-meters mast i centrala Ljungbyholm


Läs mer

Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor


Läs mer

KD-glädje över räddad Cellgrav


Läs mer

Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Läs mer

Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?


Läs mer