• Mindre barngrupper i förskolan

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. Om det vore så överallt skulle vi ha skäl att vara förhållandevis nöjda. Men för många barn och pedagoger är verkligheten en helt annan.
  När Lärarförbundet gjorde en enkät bland 1294 förskollärare 2017 uppgav var tredje att man arbetade med en barngrupp som bestod av 21 barn. Det är allvarligt.

  Stora grupper för små barn innebär påtagliga risker för barnen. Professor Hugo Lagercrantz, som forskar om barnhjärnans utveckling på Karolinska Institutet, menar att för stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Utöver försämrad anknytning riskerar stressen att leda till bland annat koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga.

  Regeringen har gjort ett försök att få ner barngrupperna genom ett statsbidrag som kommuner kan ansöka om. Tyvärr finns det skäl att tro att bidraget inte fått någon reell verkan utan snarare lett till fler avdelningar på små ytor. Därför behöver regeringens misslyckade bidragspolitik ersättas med lagkrav om barngruppernas storlek.

  Kristdemokraterna föreslår därför en ny lag om att barn som är tre år och yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn. Som förälder ska man kunna lita på den svenska förskolan.

  För att garantera högst 12 barn per småbarnsgrupp behöver drygt fyra miljarder kr skjutas till, enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst. Vi föreslår därför en finansieringsmodell i tre delar, där kommuner bidrar med 1,2 miljarder kr och staten skjuter till 1,2 miljarder kr utöver de dryga 800 miljoner kr som redan tillförs och behålls framgent. Föräldrarna bidrar med resterande del genom att maxtaxan höjs från 46 080 kr till 55 296 kr. Hushåll med inkomster under 46 080 berörs inte alls.

  Förskolan ska vara en lugn och trygg plats för alla barn som går där. Det ska finnas en känd och trygg famn att krypa upp i om ett knä skrapas och inget barn ska behöva uppleva stress i stora och stökiga barngrupper.

  Kristdemokraterna vill att barn, föräldrar och förskolepersonal ska kunna lita på att vi politiker gör allt vi kan för att förskolan ska fungera!

  Ebba Busch Thor (KD), partiledare
  Majvor Lisselg, Sandviken