Synpunkter på samrådsförslag gällande bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun

 

Synpunkter på samrådsförslag gällande bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun

                                                                                                            Svalöv 2017-12-05

                                                                                                                                                 Kristdemokraterna i Svalövs kommun har tagit del av samrådsförslaget till Bostadsförsörjningsprogram och vill lämna följande synpunkter:

Folkmängden i Svalövs kommun växer och förväntas göra så även framöver. Det finns idag en mycket stor efterfrågan på bostäder i Svalövs kommun, såväl i form av tomter för villabebyggelse som lägenheter i hyreshus. De kommande Pågatågen, närheten till Söderåsen och kommunens goda anseende som skolkommun är några faktorer som lockar inte minst barnfamiljer till vår kommun.  Därför är det mycket viktigt att kommunen har tomter och lägenheter att erbjuda för att kunna ta emot dem som vill bosätta sig här. Med ökad folkmängd blir det ju bättre underlag för både kollektivtrafik, handel och service. Med den stora efter-frågan som nu finns, är det verkligen hög tid att vi får ett bostadsförsörjningsprogram, som lägger grunden för kommunens planering, så att vi kan tillgodose behovet av bostäder både på kort och lång sikt.

Bostadsförsörjningsprogrammet är mycket ambitiöst och grundligt utarbetat. Omfattningen kunde varit något kortare om inte samma saker nämnts så många gånger, men i olika kapitel.  Programmet innehåller kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen, utgångspunkter i form av befintliga planer och lagar, analys av bostadssituationen i kommunen och sist planberedskap och markinnehav.

Mål och riktlinjer

Mål 1 är att stärka rollen som attraktiv boendekommun. Helt riktigt krävs det härför att som anges ta fram nya och attraktiva byggrätter. Vidare att man ständigt arbetar med utveckling av kollektivtrafiken både inom, till och från kommunen. Mycket viktigt är också att omsorg och kommunal service byggs ut i samma takt som bostäder.

Mål 2 är ett utökat och varierat bostadsutbud i hela kommunen. Både ur attraktivitet och miljösynpunkt är det bra att man främst avser satsa på centrala och stationsnära lägen. Vidare är det viktigt att man avser att vid nyproduktion främja variation i bostadstyper och upplåtelseformer.

Mål 3 är bostäder för de som står utanför bostadsmarknaden. Inte alla har idag sådan ekonomi att de kan få ett förstahandskontrakt på hyreslägenhet. Att i markanvisningar verka för att det byggs hyresbostäder till rimliga hyresnivåer är viktigt. Likaså är det angeläget att utreda möjligheterna till kommunala hyresgarantier och att ansöka om och använda olika stöd för hyresbostäder för unga.

Mål 4 är ett utvecklat bostadssocialt arbete. I dag saknas en aktuell plan för att motverka hemlöshet liksom rutiner för att förhindra vräkning av barnfamiljer. En sådan handlingsplan behöver tas fram. Underskottet på servicebostäder och gruppbostäder för funktionsnedsatta personer måste också åtgärdas.

Mål 5 är bostäder som tillgodoser de äldres efterfrågan och behov. Det finns idag akuta behov av särskilt boende för äldre som måste tillgodoses snarast. Man har här inte haft tillräckligt god framförhållning i planeringen. Dessutom är det så att kommunens äldre över 80 år framöver väntas bli betydligt fler. Även attraktiva alternativa boenden typ trygghetsboenden behövs i de olika kommundelarna, liksom till-gänglighetsanpassade marklägenheter. Detta kan i någon mån minska utbyggnadsbehovet av särskilda boenden. Vi anser också att personer över 85 år bör kunna få plats i särskilt boende även utan biståndsbedömning.

Utgångspunkter

Under detta avsnitt hänvisas bl.a. till den kommande Översiktsplanen för Svalövs kommun. Där anges att kommunens planer i högre utsträckning än tidigare fokuseras till de stationsnära lägena och man vill motverka utglesning och främja förtätning. Att bygga i stationsnära lägen är bra ur miljösynpunkt, eftersom fler då kan förväntas utnyttja kollektivtrafiken. Men förtätningen får inte innebära att man tar bort gröna stråk som kan användas för rekreation.

Analys av bostadssituationen

Inflyttning står för en betydande del av befolkningsökningen i kommunen. Från bl.a. Malmö och Lund flyttar många barnfamiljer in . Av den förvärvsarbetande befolkningen 2015 arbetade 2356 personer inom Svalövs kommun, medan 3943 pendlade till annan kommun i Skåne.

Av bostäderna i Svalövs kommun är 76% i småhus och 19% i flerbostadshus. Av bostäderna i flerbostadshus är 89% hyresrätter och 11% bostadsrätter. SvalövsBostäder äger 1031 av bostäderna och de finns i samtliga av kommunens tätorter antingen i flerfamiljshus eller marklägenheter. Hösten 2017 hade SvalövsBostäder en bostadskö på hela 1500 personer. De vanligaste åldersgrupperna i hyresrätter är 20-29 år och 80+.

Enligt SCB har det sedan år 2000 byggts 257 nya bostäder i Svalövs kommun, samtidigt som befolkningen ökat med 1302 personer. Således en alldeles för låg nyproduktion. Av dessa bostäder har 241 varit småhus och endast 16 bostäder i flerfamiljshus. Framför allt SvalövsBostäder borde här alltså varit mer offensiva med utbyggnad. Enligt prognoserna för 2017-2030 behövs ca 800 nya bostäder eller 55-60 nya bostäder per år.

Samtliga kommundelar väntas fram till 2030 få fler äldre över 80+. Främst i Teckomatorp och Kågeröd kommer även åldrarna 65-79 att öka. För alla orterna gäller att det vid nybyggnation behövs en variation i både hustyper och upplåtelseformer för att kunna tillgodose efterfrågan. Speciellt i Teckomatorp och Röstånga behöver tillgänglighetsanpassade bostäder byggas.

Bostadssituationen för olika grupper

Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar också bostadssituationen för olika grupper. Av invånarna i åldersgrupperna 60-79 år bor ca 80% i småhus med äganderätt och resten hyresrätter. Tillgängligheten i kommunens flerbostadshus är i många fall begränsad. En inventering med åtföljande åtgärder behövs.

I dag finns i kommunen tre särskilda boenden för äldre med totalt 102 lägenheter. Enligt kommunens sektor social omsorg är behovet av särskilda boendeplatser för äldre i dagsläget akut. Vi menar att här har man inte haft tillräcklig framförhållning i planeringen och det brådskar verkligen att skaffa fram fler platser. Inte minst med tanke på att detta inte bara är ett tillfälligt behov utan andelen 80+ kommer framöver att växa. Vi saknar också trygghetsboenden eller seniorboenden. Dessa skulle kunna lösa en del av behovet.

Även när det gäller bostäder för personer med funktionsnedsättning finns det ett underskott som väntas bestå de närmaste åren. Även här är således behovet av byggnation akut.

Ungdomar har svårt att få egen bostad. De lägenheter som finns har högre hyror än vad ungdomar har råd med. Här måste kommunen se till att det även byggs små och billiga lägenheter till överkomligt pris. Även för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och unga finns ett visst underskott på boenden. Vidare bör kommunens bostadssociala arbete utvecklas. En övergripande plan måste utarbetas för att motverka hemlöshet och rutiner för att förhindra att barnfamiljer vräks.

Kommunens planering för bostäder

Kommunens planverksamhet har i dag i uppdrag att ta fram 50-75 attraktiva byggrätter per år fram till år 2020.

Planer för möjliga bostäder redovisas. För kommunen som helhet finns möjlighet att bygga 59 bostäder i pågående projekt. Pågående planarbete kan ge möjlighet till nästan 1400 bostäder inom en snar framtid. Merparten av dessa kommer att ligga på Lantlyckan i Svalöv och Teckomatorpsgården. Sedan finns en hel del outnyttjade byggrätter på såväl kommunal som privat mark varav de flesta skulle kunna bebyggas de allra närmaste åren och ge ca 528 bostäder. Slutligen listas ett dussintal områden för framtida planering där uppskattningsvis runt 1150 bostäder skulle kunna byggas på längre sikt. Planarbetet i kommunen har nu således tagit ett stort och efterlängtat kliv framåt för att inte brist på tomtmark ska vara begränsande för befolkningsutvecklingen i kommunen. Nu gäller det också att tillgängliga tomter marknadsförs, så att de verkligen bebyggs och bostäder produceras.

Svalöv

Inom Svalövs tätort är det bara 7 småhus på Kyrkvången och 8 lägenheter i centrum där byggnation pågår. Planarbete pågår för ca 405 bostäder med byggstart om något eller några år. De största projekten här är HSB/Midrocs satsning på ca 250 blandade bostäder på Lantlyckan och Klarabos projekt med ca 70 lägenheter på sydöstra Södervång. Dessutom får det plats ytterligare ca 45 småhus på norra delen av Kyrkvången och ca 20 småhus nordväst om Svalövssjön. För framtida planering på längre sikt finns det också möjlighet till ca 300 blandade bostäder utmed Kågerödsvägen och runt f.d. Sveriges Svincenter öster om järnvägen. För Svalövs del anser vi det vara en miss att det i dagsläget är brist på byggklar mark. Men inom bara något år kommer framförhållningen med byggklara tomter att vara god.

Teckomatorp

På Garvaren pågår ett byggprojekt om 11 småhus och i södra Teckomatorp kommer SvalövsBostäder att bygga ca 16 lägenheter. Planarbete pågår för Teckomatorpsgården, där ca 900 blandade bostäder kan rymmas. Ett 20-tal outnyttjade byggrätter på Plåtslagaregatan och nordväst stationen kan ge ca 70 nya bostäder. På längre sikt kan det bli ca 70 småhus på Granboområdet, ca 25 lägenheter vid ICA och ca 250 blandade bostäder söder om stationen. Teckomatorp är den av kommunens orter som har kortast resväg till Malmö/Lundregionen.

I dagsläget finns här för få tomter för bostadsbyggande för att tillgodose efterfrågan. Under förutsättning att planeringen för Teckomatorpsgården går i lås kommer dock planberedskapen vara mycket god.

Billeberga

Billeberga ligger i den kommundel som förväntas få den största procentuella befolkningstillväxten. Trots detta finns här varken pågående byggprojekt eller pågående planarbete för bostäder. Det är dålig framförhållning. Byggrätter för sammanlagt ca 59 småhus på privat mark finns, men de tycks inte ha varit så attraktiva. Däremot finns det områden som på längre sikt kan planeras för över 350 bostäder varav ganska många som lägenheter. Det gäller främst gamla idrottsplatsen, området väster om Svalövsvägen och OP Maskiners område. På sikt kommer alltså markbehovet för bostäder att vara väl tillgodosett.

Tågarp

Inte heller för Tågarp finns varken pågående byggprojekt eller pågående planarbete. Däremot står det framsynta privata projektet ByniByn i startgroparna för ett stort byggprojekt som kan ge ca 230 blandade bostäder. All heder åt det projektet som vågar satsa. Tågarp behöver växa för att orten även framöver ska anses ha tillräckligt underlag för Pågatågsstoppen.

Kågeröd

Kågeröd är en av de två orter som får Pågatåg 2021. Två pågående byggprojekt finns på Kråkebacken om 17 småhus. Däremot finns inget pågående planarbete. Outnyttjade byggrätter för 8 småhus finns på Kråkebacken och i SvalövsBostäder och Svalövs FastighetsAB regi 15 lägenheter nordost Trädgårdsgatan, resp. ca 50 lägenheter i Kågeröds centrum. Inom en snar framtid kan ca 80 blandade bostäder byggas strax väster om den kommande Pågatågsstationen och på längre sikt ca 15 lägenheter vid Gullregnsgatan. Framförhållningen och planberedskapen får därför anses god.

Röstånga

Efterfrågan på bostäder i Röstånga är stor och växande. Planarbete pågår för ett område öster om marknads-platsen vilket kan ge plats för ca 50 småhus. Outnyttjade byggrätter finns för 9 småhus i Kolema plus ytterligare några på privat mark i Kolema, vars genomförande är svårbedömt. På längre sikt planeras ett bostadsområde söder om Nedangård, som kan ge plats för ca 60 blandade bostäder. Området ligger visserligen inte så långt från centrum, men med tanke på ravinerna är det tveksamt hur en bra anslutning till resten av samhället kan ske.

Sammanfattning

Svalövs kommun har en längre period haft en viss folkökning. Den kommande Pågatågstrafiken har de senaste åren lett till ett ännu större intresse för att bosätta sig i kommunen. Trots detta och på grund av bristande framförhållning är det i nuläget en brist på bostäder. SvalövsBostäders bostadskö på drygt 1500 personer är ett bevis på detta. Med det till synes nyvaknade intresse för bostadssituationen som nu finns, har kommunen emellertid lyckats väl att i föreliggande bostadsförsörjningsprogram ge en samlad redovisning för dels dagsläget och pågående planering och dels möjliga vägar att framöver tillgodose det behov av bostäder som förväntas uppstå.

Nu gäller det inte bara att planera så att nya bostäder byggs. Minst lika viktigt är det att rätt typ av boende och av rätt storlek och till överkomlig boendekostnad byggs. Här är det oerhört viktigt att kommunen i avtal med exploatörer ställer krav på variation i upplåtelseformer och bostadsstorlek. Särskilda boenden och trygghets-boenden för äldre finns det ett akut behov av liksom bostäder för personer med funktions nedsättning. Speciell uppmärksamhet bör också ägnas åt att det för ungdomar finns behov av billiga lägenheter, som de har råd att bo i.

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

Åke D Jonsson, ordf.                  Aase Jönsson, vice ordf.               Karl-Erik Karlsson, sekr.