Tobias Entin (KD) från Billeberga gör skillnad för kollektivtrafiken i Skåne

Skåne är en fantastisk region och nu gör vi den ännu bättre genom att förbättra kollektivtrafiken för invånarna på landsbygden.
Kristdemokraterna gick till val på förbättringar i kollektivtrafiknätet, för att möjliggöra smidiga resor med kollektivtrafiken oavsett var i Skåne man bor.
Som en del av vårt vallöfte har vi arbetat hårt för att införa ett pilotprojekt med anropstrafik som ska fungera i områden där det idag inte är genomförbart med en fast buss eller tåglinje.
Den styrande treklövern där bland annat Kristdemokraternas Tobias Entin är förtroendevald, uppskattar att Skånetrafiken idag presenterade sina två pilotkommuner, Svalöv och Sjöbo. Tänkt startdatum för pilotprojektet blir kring halvårsskiftet 2024.
Upplägget för pilotprojektet blir sådant att resenärerna med hjälp av en app har möjlighet att boka sin resa och bli upphämtade/avlämnade på virtuella hållplatser närmare deras hem och sedan köras till närmaste station i nuvarande linjenät.
”Om pilotprojektet får det utfall vi tror och hoppas ser vi en stor möjlighet att på ett ekonomiskt hållbart sätt kunna bygga ut vår kollektivtrafik. Då skapar vi en bättre livskvalitet för skåningar i allmänhet och de på landsbygden i synnerhet. Projektet är klassisk Kristdemokratisk politik där varje individ sätts före systemet och ges goda förutsättningar, oavsett var i länet man bor”, avslutar Kristdemokraternas Tobias Entin.

Pressmeddelande angående SD-M-KD-styrets budget i Svalövs kommun

Trots lågkonjunktur, ett oroligt utrikespolitisk läge och en världsekonomi präglad av osäkerhet där många tvingas planera med underskott lägger Framgång för Svalöv (SD) (M) (KD) en budget i balans med små satsningar och en tro på framtiden.

Kommunmedlemmarna slipper en skattehöjning i Svalöv med föreslagen budget. Men trots en återhållsam budget kommer underhåll och utvecklingsarbete att fortsätta med samma energi. Det blir fortsatta satsningar på olika yrkesgrupper och förutsättningarna för arbetskläder och skor ska ses över med start inom barnomsorgen. För att säkerställa kommunens medlemmar bästa möjliga verksamhet för skatter och avgifter kommer styret att se över verksamhetsområde för verksamhetsområde.

Arbetet med Röstångabadets framtid intensifieras och alla möjligheter kommer att utvärderas för att lösa den frågan. Det kommer att inrättas en byabudget för lokala utvecklingsinitiativ och en utveckling av Röstånga marknadsplats ska påbörjas med att inledande projektera för fast VA på marknadsplatsen.

– Vi ser i nuläget inte en skattehöjning som ett alternativ. Många av våra kommunmedlemmar har redan en svår situation ekonomiskt p g a konjunkturen, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att vi tittar över våra verksamheter för att våra invånare ska veta att de får valuta för sina skattepengar, säger Anna Berg von Linde (M) vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Trots en skakig omvärld och hög inflation kan vi inte stanna upp helt. Vi ser att många från närliggande städer söker sig till vår kommun, då krävs också god service, säger Aase Jönsson (KD) Socialnämndens ordförande.