Anförande av Aase Jönsson angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023


På kommunfullmäktige höll socialnämndens ordförande Aase Jönsson följande inledningsanförande angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023:
”Ordf. Ledamöter, åhörare digitala och närvarande:

Den senaste prognosen för socialnämnden visar på ett stort underskott i verksamheten om cirka 20 miljoner kronor. Med anledning av prognosen samt kommunfullmäktiges anvisning i antaget dokument gällande mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025 har socialnämnden beslutat om en åtgärdsplan för att få en budget i balans för verksamhetsåret 2023. Vi tog även beslut om en genomlysning av all verksamhet av en utomstående konsult vid förra nämndsmötet för att få klarhet i vad som är bakgrunden till underskottet.

  1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag om 2,1 miljoner kronor för ökade placeringskostnader inom verksamheten vård och omsorg. Placeringar inom demens som vi inte har rätt kompetens för.
  2. Vidare beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten LSS. Migrationsverket betalar inte längre då brukaren blivit svensk medborgare.
  3. Slutligen beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten individ- och familjeomsorg. Placeringar som vi är skyldiga att göra.
  4. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag för investeringar i sängbytesprogram om 700 000 kronor. Detta har på något vis missats.”

Hela debatten går att följa på följande länk:

https://svalov.webbtvkf.se/?20230529#rev=4683&part=1

Svar i HD till oppositionen angående socialnämndens budget

Socialnämnden fick nyligen presenterat för sig att nämnden går ungefär 20 miljoner minus i sin helårsprognos. Det betyder alltså att om inget görs före årets slut är det där vi landar. Vi i styret ställer oss två frågor: Hur hamnade vi här? Vad gör vi åt det? I budgetprocessen garanterade dåvarande sektorschef att budgeten på strax över 281 miljoner var väl underbyggd och hållbar.
Som politiker ska man vara kritisk och ställa frågor, vilket alla ledamöter i socialnämnden uppmuntrats att göra, men vi måste ändå kunna lita på att tjänstemän inte ljuger oss rakt upp i ansiktet.
Centerpartiet la en lägre budget än styret och Socialdemokraterna två miljoner mer! Så att i detta läge göra politik av likvärdiga siffror istället för att lösa problemen ihop är inte konstruktivt.
På nästkommande socialnämnd hoppas vi att oppositionen ställer sig bakom en extern ekonomisk genomlysning som förhoppningsvis kommer ge oss svaren på våra frågor.
Det styret gör är att vara totalt transparenta i arbetet för att hålla en verksamhet som håller hög kvalitet för dem vi är till för och samtidigt vara en god arbetsgivare. Oppositionen hade inte lösningen på problemen i sin budget, de har heller ingen lösning på problemet idag.
Aase Jönsson (KD) Ordförande i Socialnämnden
Anna Berg von Linde (M) 1:e vice ordförande Socialnämnden
Teddy Nilsson (SD) Kommunstyrelsens ordförande