Angående Ring Knutstorp

Så skriver vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson:

Idag var jag på möte med näringslivsrådet på Ring Knutstorp. Den Nordvästra delen av kommunen har verkligen potential att utvecklas och bli något alldeles speciellt. Det var ett trevligt möte där vi diskuterade näringslivsstatregin för de kommande åren. Det som var riktigt glädjande med dagens möte var de positiva tongångarna från de båda stora oppositionspartierna. Förhoppningsvis kan vi hitta en bas för ett framtida samarbete. Jag hoppas att detta fortsätter, för om alla partier samarbetar för kommunens bästa tjänar vi alla på det, både företagare och invånare!
Framförallt var det ett samstämmigt gillande av att utveckla Ring Knutstorp till ett teknikcenter för testning av autonoma fordon. Kommunen är startern till ett utvecklingsbolag och sedan träder andra intressenter in.

Klargörande om Svalövs kommuns styre

Vi vill komplettera den bild som sprids i media och annorstädes om hur ”Framgång För Svalöv” (FFS) fungerar. Efter kollapsen av Alliansen i Svalöv förekom olika scenarion för att försöka åstadkomma ett fungerande styre i Svalöv. Förhandlingar inom en grupp borgerliga partier ledde fram till bildandet av ”Framgång För Svalöv”. FFS är en koalition mellan de tre partierna SD, M och KD. Förhållandet regleras av ett samarbetsavtal (kontrakt), som bland annat anger att partierna är tre likvärdiga parter. Dokumentet innehåller också en konsensus-klausul, som innebär att alla tre parter ska vara överens om och godkänna de förslag som presenteras av FFS. De frågor som primärt ska drivas av FFS, finns specificerade i en bilaga till avtalet, som är en punktlista baserad på partiernas samsyn på de valfrågor som man gått till val på. L har i ett ”hängavtal” förbundit sig att stödja viktiga punkter såsom budgeten!

I praktiken innebär konstruktionen att FFS politik baseras på samsynen mellan tre eller fyra av de borgerliga partierna i Svalöv, en ”minsta gemensamma nämnare”. Detta garanterar att extrema åsikter eller åtgärder elimineras och man för en samarbetspolitik i linje med önskemålen hos en majoritet av Svalövs invånare.

Det interna arbetet inom och mellan FFS-partierna, alltifrån de initiala förhandlingarna vid bildandet av FFS till det  regelbundna politiska arbetet, fungerar mycket bra med god stämning och respekt mellan alla parter. Resultaten från den korta tid FFS har verkat visar att modellen fungerar till stort gagn för Svalövsborna.

Framgång för Svalöv önskar omgående koncernutvidgning

De styrande partierna i Svalövs kommun, Framgång för Svalöv, bestående av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater önskan att inom kort utvidga den nyligen beslutade koncernen med ytterligare två nya bolag. Detta gör de genom att skicka ut ett förslag om utökningen  på remiss vid kommunstyrelsemötet nu i oktober.  

I linje med att den styrande majoriteten försöker bygga upp en helt ny kommunal bolagsstruktur för utveckling och kommunal innovation önskar nu styret utöka koncernen med ytterligare  två bolag, ett energibolag och ett utvecklingsbolag. Förslaget är att på oktober månads kommunstyrelsemöte skicka ut bolagsförslagen på remiss till berört organ.

Förslaget grundar sig i nyttan med att spela på lika villkor med andra aktörer utifrån ett allt större ansvar för t.ex. färdigställande av digital infrastruktur och kommunal energiplanering, samt ett sedan tidigare inslaget spår om att utveckla kommunens norra delar i samverkan med bl.a. Ring Knutstorp. Ett spår som samtliga partier i Svalövs kommun tidigare ställt sig positiva till.

 

– Spontant tänker jag att det enbart blir sorgligt om nu något parti skulle få för sig att arbeta med att filibustra även detta kommunutvecklande förslag och här bör nog de som vill bromsa, fundera på om de ska vara med på resan eller bli riktigt frånåkta, säger Teddy Nilsson (SD)

– Detta är i linje med flera sedan tidigare fattade beslut, och med koncernbeslutet i ryggen finns det inget att vänta på , säger Angelie Fröjd (M)

– Att vi ska samarbeta med fler aktörer för att utveckla kommunens norra delar har redan en enig kommunstyrelse pekat ut vår strategiska inställning till i två sedan tidigare fattade kommunstyrelsebeslut, säger  Aase Jönsson (KD)

Här nedan finns en bild på pressmeddelandet med likalydande text som ovan: