Vår politik i kommunen

Kommunpolitiskt handlingsprogram

för Kristdemokraterna i Svalövs kommun 2022-2026

 

Förskola

 • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Vi vill att barn som är tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn.
 • Personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten.

Grundskolan

 • Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
 • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid.
 • Skolorna ska ha kompetens att tidigt kunna upptäcka barn i behov av särskilt stöd och ekonomiska medel för att sätta in de stödresurser som krävs i det enskilda fallet.
 • Lärare och skolpersonal ska ges fortbildning för ökad kunskap kring psykisk ohälsa och självmord.
 • Nolltolerans ska gälla mot såväl mobbning som annan kränkande behandling.
 • Samarbete mellan skolor och polis bör utvecklas, gärna med en specifik polis som eleverna känner igen, knuten till varje skola.

Äldreomsorgen

 • Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet
 • Hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras inom äldreomsorgen.
 • Palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden, för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede.
 • All personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.
 • Det behöver byggas anpassade boenden såsom seniorboenden i varje kommundel.
 • Varje person som fyllt 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras plats i anpassat boende.
 • Alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om det offentligas stöd, samt ges möjlighet att framföra önskemål.
 • Förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år och som önskar enklare serviceinsatser eller hushållsnära tjänster som städning, inköp med mera.
 • Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare ska inte vara fler än att den enskilde kan lära känna alla.

Sociala insatser

 • Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk och beroendeproblematik. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
 • Kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Det ska finnas tillgång till jourer som stöttar kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer.
 • Det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.

Vård och stöd vid psykisk ohälsa

 • Det ska finnas kuratorer tillgängliga i äldreomsorgen för samtalsstöd till boende och anhöriga.
 • En förstärkt elevhälsa och med elevhälsogaranti ska införas, där varje elev vid behov ska kunna nå elevhälsan.
 • Barn- och ungdomspsykiatrins arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga måste intensifieras. Detta arbete ska ske i samverkan med elevhälsan.

Trygghet och säkerhet

 • Bekymringssamtal, orosmöten och liknande bör erbjudas till personer som ingår i kriminella strukturer.
 • Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.
 • Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism.

Integration och samhällsgemenskap

 • SFI ska erbjudas även under föräldraledighet, exempelvis genom ”SFI med baby”.
 • Kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med nyanlända i sina verksamheter.
 • Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.

Kultur och fritid

 • Kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla och med aktiviteter i de olika kommundelarna.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar tillgång till kultur- och fritidsutbud i alla kommundelar.
 • Musikskolan/kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn- och ungdomsverksamhet med ambitionen att fler barn och unga ska nås av verksamheten och med låga avgifter.
 • Platser som uppmuntrar till spontanidrott i kommunen är viktiga och ska säkerställas i all fysisk planering.

 

 • Kommunen ska inte överta föreningars och enskildas ansvar eller uppgifter, utan i stället vara ett stöd där så behövs.

Så bygger vi en attraktiv kommun

 • Kommunen ska alltid satsa på hållbar utveckling såväl ur miljö- som klimatsynpunkt.
 • Kommunen ska eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer och storlekar på bostäder där även småhusbebyggelse skall ha en naturlig plats.
 • Nya detaljplaner ska belysas ur ett gemenskaps- och trygghetsperspektiv.
 • Kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden.
 • Utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet liksom god kollektivtrafik ska vara prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar.

Jobb och näringsliv

 • Kommunen ska ha en välkomnande attityd och skapa enkla kontaktvägar gentemot näringslivet.
 • Kommunen ska i samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats.
 • Kommunen ska göra det möjligt för alla ungdomar mellan 15–18 år att få ett feriejobb.

 

 

– – – ¤ ¤ ¤ – – –