Anförande av vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson som är socialnämndens ordförande

Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson som är socialnämndens ordförande höll igår följande anförande på kommunfullmäktige i Svalöv:

Tack för ordet
Ordförande, ledamöter åhörare och press. Jag vill börja med att yrka bifall till de 2 punkterna som finns i handlingarna.
I lokalpressen kan man läsa Marie Irbladhs uttalande om att Socialnämnden har gått med underskott under hela tiden Framgång för Svalöv styrt kommunen. Jag vill korrigera detta.
Innan 2023 bestod socialnämnden av IFO, Arbetsmarknad och integration. Det stora
underskottet stod Vård och Omsorgsnämnden för. Vård och Omsorgsnämnden har under ett flertal år gått med underskott även innan Framgång för Svalöv tog över. Jag ville bara klargöra detta.
Jag tänkte att jag skulle delge er alla lite av den utvecklingsresa vi gjort i Social Sektor under 2023.
1. All personal på Solgården har blivit Silviacertifierad.
2. Demensteamet arbetar med levnadsberättelser och med det nationella kvalitetsregistret Svedem.
I kommunen har samtliga personer boende på våra särskilda boende med
demenssjukdom aktuella levnadsberättelser vilket är en förbättring från 34 % till 100 %. När någon blir orolig så istället för att ge personen lugnande så sitter medarbetarna ner och pratar med individen tills man är lugn. Inget lugnande ges på våra demensboende. Detta är unikt i Sverige. Svalöv är inbjudna att prata om förbättringsarbetet som gjorts i Svedem på det årliga mötet till hösten i Stockholm.
3. Implementeringen av Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP är genomförd under 2023 både för undersköterskor och olika professioner från Hälso-och sjukvården.
4. Ett hemsjukvårdsteam har startat genom samverkan med vårdcentralen där vårdcentralen har en läkare som arbetar mot hemsjukvården och SÄBO.
5. Vi medverkar i ett pilotprojekt Mobilt vårdteam tillsammans med Landskrona
Lasarett/Region Skåne. Där även de brukare som inte listat sig på Svalövs Vårdcentral får hjälp.
6. Utökat Kvarngatans LSS-boende i form av servicebostad, från 9 lägenheter till 11
lägenheter
7. På arbetsmarknadsenheten har Fokus Sysselsättning presterat goda resultat. Låg
arbetslöshet lägre än rikssnittet även låg arbetslöshet bland våra nyanlända.
8. Arbete, Integration och Välfärd har genomfört implementering av den sista digitala
modulen på ekonomiskt bistånd vilket innebär att ansökningsprocessen är fullt ut
automatiserad.
9. Implementerat BIP, ett skattingsverktyg som gör att personer med komplexa behov och saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier. BIP= Beskæftigelses Indikator Projektet.
10. Arbetet med ”Tidigt och Tillsammans” har pågått under hela 2023 och öppna insatser är en del i detta arbete.
Detta är bara ett axplock av vad som hänt inom Social Sektor. Jag vill avsluta med att tacka våra medarbetar inom Social Sektorn för ett gott arbete.
Tack för ordet.

Vill man höra anförandet kan man göra det på vår Facebook-sida https://www.facebook.com/kdsvalov

eller på https://svalov.kommun.tv/archive/4