Nu har vi i KD Svalövs styrelse skickat julbrev till alla våra medlemmar

Kristdemokraterna en del av Framgång för Svalöv

Här är några aktuella projekt vi medverkat till för en positiv utveckling av vår kommun.

Med vårt partis värdegrund är det en central uppgift för oss att speciellt värna om de mest utsatta grupperna i samhället. Det är därför som en hel del av projekten nedan rör barn, ungdomar och äldre.  Vi vill också göra vår kommun än mer attraktiv, så att vi får fler invånare och fler skattebetalare.

Förskoleutbyggnad. Vid Månsaboskolan i Svalöv har en förskola inrättats i befintliga lokaler. Planering pågår för nybyggnad av förskola i Billeberga och Teckomatorp. Vid Kågerödslund planeras en uteförskola.

 

Aktivitetsparker för ungdomar har länge varit hett efterlängtade. Nu har det byggts sådana både vid Båghallen i Svalöv, Lunnaskolan i Kågeröd och Idrottsplatsen i Teckomatorp. Varje aktivitetspark innehåller en skateboardramp, en pumptrackbana, ett teqballbord och ett utegym med fyra olika redskap.

 

Projekt för att få arbetslösa ungdomar i arbete. Kommunen samarbetar med Landskrona kommun i ett DUA spår (Delegationen för Unga i Arbete). Man samarbetar också med Vidinge Grönt, Norrvidinge, där man utbildar arbetslösa i att köra truck av olika storlekar för att sedan få jobb på Vidinge Grönt. De unga som inte går i Gymnasiet eller har hoppat av en utbildning har kommunen uppsökande verksamhet för.  Allt för att få dessa ungdomar igång igen med utbildning eller praktikplatser. Kommunen driver även ”Fokus Sysselsättning” som har till mål att få arbetslösa i någon form av sysselsättning, praktik eller utbildning.

 

Lantlyckan Svalöv. För södra delen av detta område mitt emot gamla järnvägsstationen har en detaljplan tagits fram för beslut i fullmäktige. Planen syftar till att möjliggöra uppförande av totalt ca 75 bostäder i form av såväl särskilt boende och trygghetsboende med tillhörande kontors- och administrationslokaler men även vanliga bostadslägenheter i attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

I ett senare skede kommer det på resterande del av Lantlyckan ges utrymme för fler bostadslägenheter liksom handel.

 

Byte av VA-ledningar. I Svalöv pågår omfattande arbeten i NSVA:s regi för att byta gamla och uttjänta ledningar för vatten och avlopp. Härigenom undviker man besvärande och kostsamma läckor framöver. Avloppsledningarna läggs numera som duplikatsystem med separata ledningar för spillvatten respektive dagvatten, vilket frigör kapacitet på reningsverket.

 

Koncernbildningen. Det är viktigt med en sund ekonomi och att våra skatteintäkter används för våra invånares bästa. Därför har Framgång för Svalöv nu bildat en koncern, Svalövs Kommunhus AB, vilket gör att man får fram betydande vinster till gagn för bland annat vård, skola och omsorg. I Svalövs Kommunhus ingår Svalövsbostäder AB, Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB.

Folkomröstningen som enligt ursprungligt beslut skulle skett den 12 december har på grund av covid-19-pandemin senarelagts till ännu ej bestämt datum nästa år. För övrigt är styrningen av de kommunala bolagen inget en folkomröstning kan ändra på. Bolagen styrs idag av styrelser valda av kommun-fullmäktige enligt kommunallagen och så kommer det fortsätta att vara även efter koncernbildningen.

 

Samarbetet i styret Framgång för Svalöv fungerar bra genom att de ingående partierna KD, SD och M alla har en gemensam strävan att göra Svalövs kommun till en bra och framgångsrik kommun. Dessutom har vi en överenskommelse om konsensusbeslut mellan de i styret ingående partierna, så att ingen ska riskera att känna sig överkörd.

SVALÖVS KOMMUN FÅR ETT AKTIVITETSHUS

”Det händer något nu. Vi i KD, SD och M sätter invånarna i första rummet.”, säger Aase Jönsson (KD)
Nu är det bestämt. Svalövs kommun ska starta upp ett aktivitetshus i Svalöv nästa år. Aktivitetshuset kommer att bli en plats för aktiviteter och gemenskap för alla åldrar. Själva huset kommer att ligga i Svalöv men aktiviteter kommer även att erbjudas ute i byarna.
Under våren kommer det att anställas en person som är ansvarig för aktivitetshuset. Tanken är att denna person tillsammans med kommunens invånare, föreningar, näringsliv, viss kommunal verksamhet och samhället i stort ska organisera verksamheten och skapa något helt nytt.
Satsningen på aktivitetshuset är permanent och innebär att man breddar utbudet av aktiviteter jämfört med hur det ser ut idag. En konsekvens av detta är att Cityidrott inte kommer att fortsätta sin verksamhet i kommunen för barn från förskoleklass till årskurs 6 efter årsskiftet. Aktivitetshuset kommer att ta över deras roll att skapa aktiviteter framöver. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Cityidrott för deras stora engagemang och ett gott samarbete.
Till dess att aktivitetshuset kommer i gång med sina aktiviteter, besök gärna våra nya aktivitetsparker i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd. Här finns det utegym, pumptrackbana, skateboardramp och ett teqballbord.
Källa: https://www.facebook.com/svalov.se/photos/a.160248387959492/704544106863248