Socialnämndens ordförande Aase Jönsson höll följande budgetanförande på KF den 25 oktober

 

Presidium, ledamöter, åhörare och press

 

Jag kan börja med att säga att det gläder mig att budgetförslagen från S och C inte skiljer sig så mycket från vårt när det gäller socialnämnden.

Vi i Framgång för Svalöv lägger en budget för socialnämnden som väl följer vår vision för Svalövs kommun.

Socialnämndens verksamhet är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.

Men jag vill ändå belysa några av våra prioriteringar:

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas barn och ungas situation, därför har vi tecknat ett avtal med Maria Skåne, Nordväst som innebär att vi kommer att ha tillgång till samtliga behandlingsinsatser som erbjuds på Maria Skåne, Nordväst på hemmaplan i Svalöv med start en halv dag i veckan.

Vi blåser liv i Skottlandsmodellen igen genom att öka samarbetet mellan Elevhälsan och Socialtjänsten genom en socialsekreterare som arbetar förebyggande.

Psykisk hälsa kommer att vara ett prioriterat arbetsområde för alla enheter inom sektorn. Det handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Arbetet innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande. Sektorn har påbörjat ett arbete med att kartlägga behovet och genomlysa insatser som finns tillgängliga för kommuninvånarna.

Fokus Sysselsättning visar fortsatt på goda resultat. Under perioden januari- juni 2021 har 70 individer kommit vidare till någon form av sysselsättning. Av dessa kom 31 från ekonomiskt bistånd och 20 var ungdomar

Social sektor har påbörjat en digital resa som skapar många nya möjligheter för sektorn både i ett kvalitativt syfte men inte minst skapar det möjligheter till en ökad effektivitet och omprioritering av befintliga resurser.

Jag yrkar bifall till de tre punkterna som finns i handlingarna

Kommunfullmäktige hölls i Linåkerskolans aula.

Den här bilden är från ett tidigare tillfälle.

Svalövstyret Framgång för Svalöv (SD), (M), (KD) fortsätter i budget för 2022 offensivt med sina pågående satsningar

Nya satsningar för år 2022 är:

Vi gör en strategisk satsning om 2 miljoner för att skapa framtidens resursskola inom Svalövs kommun samt 0,4 miljoner på en utökad kuratorstjänst för att skapa bättre förutsättningar inom elevhälsan.

Vi satsar ytterligare 1,5 miljoner i lönebildning för 2022 för att prioritera våra förskolelärare och barnskötare.

Vårt viktiga arbete gällande folkhälsa kommer att fortsätta utvecklas med ett tillskott om 0,4 miljoner, vår hälsa är viktig.

Vi beslutar om en buffert för om 5 miljoner för en kommande kompletteringsbudget om förutsättningarna skulle ändra sig då landet nu öppnar upp efter en långdragen pandemi.

Det kommer också att läggas 0,5 miljoner för att kommunfullmäktige ska kunna webbsändas så att fler invånare kan följa det demokratiska arbetet.

-Vi vill lägga en trovärdig valbudget med respekt för våra skattemedel men samtidigt stark nog att kunna slå i de spikar vi satt på plats under tiden som styrande, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD)

– Det gäller att precis som vår vision säger, ska vi våga visa mod och gripa de möjligheter som uppkommer genom särskilda omständigheter, eller ur en ansträngande tid, säger kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd (M)

– De chanser och möjligheter som ges kommer ”Framgång för Svalöv” att ta i syfte att ge Svalöv en mer långsiktigt hållbar ekonomi, säger kommunalrådet Aase Jönsson (KD)