Inlägg av Aase Jönsson i budgetdebatten

I budgetdebatten gjorde vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson ett långt och bra inlägg som går att se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NO7-o7qCk6o&t=9238s
Dra fram förloppsindikatorn till 1:23.

Här följer även inlägget i skriftlig form:

”Tack för ordet

ordförande, ledamöter, åhörare och press

Jag vill yrka bifall till de 8 punkterna som finns i handlingarna. Samtidigt vill jag lyfta ett par speciella punkter ur Kristdemokratisk synvinkel:

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att

– Göra en översyn av gällande lokala trafikföreskrifter intill förskolor, skolor samt lekplatser för att ytterligare främja tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. – I samarbete med bildningsnämnden utreda samt föreslå framtida områden för fotbollsplaner inom Billeberga tätort.

Socialnämnden uppdras att skyndsamt göra en översyn av behoven av nya boendeformer för brukare inom LSS.

Att hitta en långsiktig lösning gällande Röstångabadet.

Nuvarande socialnämnd samt vård- och omsorgsnämnden slås ihop till en socialnämnd med ett individ- och familjeutskott. Motivet är att anpassa den politiska överbyggnaden till de ekonomiska förutsättningarna som gäller, samt att i Skottlandsmodellens anda, samla verksamheter inom det sociala området. Svalövs modellen heter Tidigt och Tillsammans.

Till sist:

Jag har också tittat lite på vad S och C har för mål för socialnämnden 2023.

I Centerns förslag är det mesta redan igång eller ligger i startgroparna inför 2023 genom bl.a. FINSAM processer eller Tidigt och Tillsammans.

Man har ökad digitalisering som mål. Under våren kommer i de allra flesta ansökningar om försörjningsstöd att vara digitala. Vi kommer också att börja med digitala beräkningar.

Mina kommentarer när det gäller S mål för Socialnämnden för 2023:

Där vill man prioritera aktiva arbetsmarknadsinsatser. Det gör vi redan genom Fokus sysselsättning.

Ge stöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Detta görs via en FINSAM-process.

Jag uppskattar verkligen att oppositionen har samma mål som vårt pågående arbete inom Social Sektor.

Tack för ordet.”

Välkommen till medlemsmöte den 26 november

Vi vill hemskt gärna träffa Dig och informera om vårt valresultat och vårt majoritetsstyre i kommunen tillsammans med M och SD och våra möjligheter till inflytande under den kommande mandatperioden genom de uppdrag vi kommer att ha i fullmäktige, nämnder, styrelser och kommunala bolag. Kom, lyssna och fråga!!!

 

Följande ämnen kommer vi att ta upp för information och diskussion:

 

¤ Vårt valresultat som i kommunvalet innebar en fördubbling av antalet röster och ökning från 1 till 2 mandat i kommunfullmäktige

 

¤ Vårt samarbete i den styrande majoriteten KD+M+SD och de poster vi förhandlat oss till

 

¤ Förhållningsregler och arvodesbestämmelser för våra förtroendevalda

 

¤ Vår kommunpolitiska arbetsgrupp

 

¤ Fortlöpande medlemsinformation

 

¤ Frågor och synpunkter från medlemmarna

 

Vi bjuder på kaffe och fralla

 

Hoppas att så många som möjligt kan komma, så vi alla får lära känna varandra. Med tanke på förtäringen vill vi gärna att Du anmäler Dig till Aase per tel 0706-775364 senast fred. 25/11.

 

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

Frank  Urban  Johansson, ordf.

072-8375266

 

KD Svalövs hemsida: wp.kristdemokraterna.se/svalov

5 från KD Svalöv var med på KD Skånes höststämma i Kristianstad

Hårt arbete lönar sig! Efter att ha varit det aktivaste associerade förbundet i Skåne detta året med flest evenemang och mediala utspel så kunde KD-Kvinnor idag fira.
Partidistriktsstämman beslutade att öka KD-Kvinnor i Skånes anslag med 50 %.
Detta efter Agneta Lindskogs djärva yrkande och god uppbackning i talarstolen av Aase Jönsson.
Aase Jönsson är inte bara gruppledare för KD Svalöv utan också ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne.
Frank Urban Johansson är ordförande för KD Svalöv
Åke Jonsson är vice ordförande för KD Svalöv
Marie Dahlström är styrelseledamot i KD Svalöv och ordinarie ombud på höststämman.
Felicia Dahlström är medlem i KDU Svalöv.
Avgående riksdagsledamöterna Michael Anefur och Sofia Damm avtackades.
Johan Ingerö ny partisekreterare för KD höll tal och svarade på frågor
Maria Marić talade om den kristdemokratiska ideologin.
Torsten Elofsson och Cecilia Engström är nu Kristdemokraternas skånska riksdagsledamöter

Pressmeddelande om vår budget för 2023

Svalövsstyret ser att stigande inflation, höjda räntor, höga energipriser och generella prisökningar gör att hela kommunen behöver ta ansvar och anpassa sig för att hålla ut om lågkonjunkturen blir ihållande.

Styret kommer att bibehålla nuvarande skattesats och lägga ett generellt sparbeting om 20 miljoner för kommunen. Vilket ska fördelas på samtliga verksamheter i ett medvetet val för att åstadkomma ett nollresultat för 2023. Risken för minskade skatteintäkter och fortsatta kostnadsökningar hanteras i den så kallade resultatutjämningsreserven, där styret sedan innan avsatt medel för att kunna möta situationer som detta.

Investeringsvolymerna kommer också att minskas för 2023. Men utan att låta de gemensamma och allmänna tillgångarna chansera och deklinera, dess underhåll och status ska vidmakthållas.

Den politiska organisationen förändras också så att kostnaden för denna blir oförändrad och koncernen med dess bolag beläggs med prisstopp för 2023 för att alla delar i kommunen ska ta sitt ansvar för helheten.

Trots detta kommer kommunen att fortsätta arbeta intensivt med tryggheten, orternas hastigheter, markexploatering, olika boendeformer och kvalitén inom skola och omsorg.

– Vi måste göra kloka överväganden för att bibehålla kompetenser och funktioner för att kunna växla upp när konjunkturen vänder igen. Det är viktigt för oss att kommunen fortsätter leva och inte helt går i träda. Våra invånare ska ha god service också i kärva tider, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelseordförande.

– Kvalitetsarbetet inom omsorgen fortsätter och projektet trygga skolvägar pågår och vi kommer nu samtidigt att göra en hastighetsöversyn i samtliga orter för en tryggare trafiksituation, säger Anna Berg von Linde (M) vice ordförande.

– Under förskolediskussionerna i Billeberga uppfattades att Billeberga GIFs plansituation är väldigt viktig för orten och kommer därav att utredas ordentligt, vi kommer också att utreda behovet av kommunala LSS boenden, säger Aase Jönsson (KD) kommunalråd.