Information om valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024

 

Europeiska Unionen grundades mot bakgrund av andra världskrigets fasor av kristdemokrater, med kristna värderingar som riktmärke. Därför är det självklart att vi kristdemokrater röstar den 9 juni. Unionen bygger i sin kärna på gemensamma värderingar, respekt för demokrati, rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna.

Vi behöver använda och utveckla unionens samarbete för att möta gemensamma problem och uppnå gemensamma målsättningar för att stärka Europas konkurrenskraft, möta klimatförändringar, försvara våra värderingar, bekämpa kränkningar av mänskliga rättigheter och skapa kontroll över Europas yttre gränser.

Från Kristdemokraternas sida ser vi behov av att vidareutveckla EU:s samarbete när det gäller utrikespolitik, försvar och handel. EU måste hjälpa till att få ett slut på Rysslands krig i Ukraina. Samtidigt menar vi att EU måste vara mer restriktivt när det kommer till nya lagstiftningsinitiativ inom exempelvis arbetsmarknad, familjepolitik, skola, vård och omsorg. Olika länder ser olika ut och det som varje land utifrån sin egenart är bäst på att själva besluta om, ska inte EU lägga sig i.

Några konkreta förslag från Kristdemokraterna i årets val:

Vi säger JA till:

* En starkare europeisk försvarsindustri och en ny cyberarmé

* Gemensam hantering av gränser och migration

* Realistiska klimatmål för 2040

* Gemensam strategi för kärnkraft

* Fokus på kvinnors och flickors rättigheter i biståndet

Vi säger NEJ till:

* EU-reglering av socialförsäkringar, löner och arbetstider

* EU-reglering av vård och omsorg

* Ökad regelbörda för företag

* EU-pålagor för skogsbruket

* EU-reglering av varg och skarv

Vallokaler och röstning

En folder om valet i vår kommun har skickats ut till hushållen. Där finns information om såväl vallokaler och tider för valdagen den 9 juni som röstningslokaler och tider för förtidsröstning som börjar den 22 maj. Samma information finns också på Svalövs kommuns hemsida:  https://svalov.se/kommun–politik/politik/eu-val-2024

 

Kristdemokraternas valsedel finns i vallokalerna. Valsedeln upptar 58 kandidater varav de tre första mycket kompetenta kandidaterna är:

  1. Alice Teodorescu Måwe, Jur.kand, Skribent, 40 år, Stockholm
  2. Ella Kardemark, Kommunalråd, 40 år, Halmstad
  3. Martin Hallander, Regionpolitiker, 30 år, Malmö

 

Ovan finns första halvan av vår valsedel och bild på vår främste skånske kandidat Martin Hallander, Malmö, som står som nr 3 på valsedeln.

Glöm inte rösta i EU-valet senast den 9 juni !!!

 

Med bästa hälsningar

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

Aase Jönsson, ordf.

E-post: aase.jonsson@kristdemokraterna.se

Hemsida: http://wp.kristdemokraterna.se/svalov/

Åke Jonsson var tjänstgörande ersättare på Svalövs senaste fullmäktige tillsammans med Marie Dahlström som är ordinarie ledamot

Den 6 maj fortsatte ett avbrutet fullmäktigesammanträde. På grund av att vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson var bortrest blev Åke Jonsson tjänstgörande ersättare.
Tillsammans med Marie Dahlström som är ordinarie ledamot klarades mötet av utan större bekymmer. Marie Dahlström yrkade bifall till de ämnen på dagordningen som rör social sektor och Åke Jonsson yrkade bifall till paragrafen om Röstångabadet.

Vill man se webbsändningen så finns den på följande länk
https://svalov.kommun.tv/archive/5?caseId=328

 

Anförande av vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson som är socialnämndens ordförande

Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson som är socialnämndens ordförande höll igår följande anförande på kommunfullmäktige i Svalöv:

Tack för ordet
Ordförande, ledamöter åhörare och press. Jag vill börja med att yrka bifall till de 2 punkterna som finns i handlingarna.
I lokalpressen kan man läsa Marie Irbladhs uttalande om att Socialnämnden har gått med underskott under hela tiden Framgång för Svalöv styrt kommunen. Jag vill korrigera detta.
Innan 2023 bestod socialnämnden av IFO, Arbetsmarknad och integration. Det stora
underskottet stod Vård och Omsorgsnämnden för. Vård och Omsorgsnämnden har under ett flertal år gått med underskott även innan Framgång för Svalöv tog över. Jag ville bara klargöra detta.
Jag tänkte att jag skulle delge er alla lite av den utvecklingsresa vi gjort i Social Sektor under 2023.
1. All personal på Solgården har blivit Silviacertifierad.
2. Demensteamet arbetar med levnadsberättelser och med det nationella kvalitetsregistret Svedem.
I kommunen har samtliga personer boende på våra särskilda boende med
demenssjukdom aktuella levnadsberättelser vilket är en förbättring från 34 % till 100 %. När någon blir orolig så istället för att ge personen lugnande så sitter medarbetarna ner och pratar med individen tills man är lugn. Inget lugnande ges på våra demensboende. Detta är unikt i Sverige. Svalöv är inbjudna att prata om förbättringsarbetet som gjorts i Svedem på det årliga mötet till hösten i Stockholm.
3. Implementeringen av Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP är genomförd under 2023 både för undersköterskor och olika professioner från Hälso-och sjukvården.
4. Ett hemsjukvårdsteam har startat genom samverkan med vårdcentralen där vårdcentralen har en läkare som arbetar mot hemsjukvården och SÄBO.
5. Vi medverkar i ett pilotprojekt Mobilt vårdteam tillsammans med Landskrona
Lasarett/Region Skåne. Där även de brukare som inte listat sig på Svalövs Vårdcentral får hjälp.
6. Utökat Kvarngatans LSS-boende i form av servicebostad, från 9 lägenheter till 11
lägenheter
7. På arbetsmarknadsenheten har Fokus Sysselsättning presterat goda resultat. Låg
arbetslöshet lägre än rikssnittet även låg arbetslöshet bland våra nyanlända.
8. Arbete, Integration och Välfärd har genomfört implementering av den sista digitala
modulen på ekonomiskt bistånd vilket innebär att ansökningsprocessen är fullt ut
automatiserad.
9. Implementerat BIP, ett skattingsverktyg som gör att personer med komplexa behov och saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier. BIP= Beskæftigelses Indikator Projektet.
10. Arbetet med ”Tidigt och Tillsammans” har pågått under hela 2023 och öppna insatser är en del i detta arbete.
Detta är bara ett axplock av vad som hänt inom Social Sektor. Jag vill avsluta med att tacka våra medarbetar inom Social Sektorn för ett gott arbete.
Tack för ordet.

Vill man höra anförandet kan man göra det på vår Facebook-sida https://www.facebook.com/kdsvalov

eller på https://svalov.kommun.tv/archive/4

Avtal för framtidens vårdboende i Svalöv är klart

PRESSMEDDELANDE – 27 FEBRUARI 2024 10:37

Avtal för framtidens vårdboende klart

Det första steget är att bygga ett toppmodernt vårdboende, vilket kommer att erbjuda sammanlagt 60 platser, varav 40 kommer att vara avsedda för särskilt boende och 20 för trygghetsboende.

– Det har varit en lång resa för att komma hit, men det känns fantastiskt att vi äntligen har nått en överenskommelse med det företag som ska bygga vårt vårdboende. Detta är en avgörande pusselbit för utvecklingen av hela området kring Lantlyckan, säger Teddy Nilsson (SD), Kommunstyrelsens ordförande.

Projekteringen av byggnaden kommer att påbörjas omedelbart och det första spadtaget är planerat att tas innan halvårsskiftet i år. Med en beräknad byggtid på cirka 2 år kan vi förvänta oss att invigningen äger rum runt halvårsskiftet 2026.

– Jag är både glad och stolt över att vi nu får möjligheten att bygga ett vårdboende av högsta kvalitet för våra äldre i kommunen,” säger Aase Jönsson (KD), kommunalråd i Svalövs kommun.

– Jag instämmer och vill betona att detta ger verksamheten en fantastisk möjlighet att erbjuda vård och omsorg av absolut bästa kvalitet,” tillägger Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats investeringsmedel för år 2024 på 115 000 000 kr och för år 2025 100 000 000 kr för byggnation av särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler. HA Bygg från Höganäs är företaget som vann upphandlingen för att bygga vårdboendet.

– Vi är både glada och stolta över det fina förtroendet vi fått och kommer att respektfullt förvalta detta, säger Henrik Andersson, VD, Henrik Anderssons Byggnads AB (HA BYGG).

KD Svalöv har haft sitt årsmöte för 2024

 

KD Svalövs styrelse fr.v.: Aase Jönsson ordf., Åke Jonsson vice ordf., Karl-Erik Karlsson sekr., Marie Dahlström, Lars Kristensson kassör, samt ersättarna Felicia Dahlström och Christer Laurell.

Kristdemokraternas årsmöte i Svalöv 2024

Kristdemokraterna i Svalövs kommun höll den 7 februari sitt årsmöte. Kristdemokraternas regionpolitiker och politiska sekreterare Martin Hallander, Malmö var inbjuden att informera om EU-valet. Han är vår skånske kandidat på tredje plats på Kristdemokraternas lista i valet till EU-parlamentet i juni. Han var väl insatt i hur EU arbetar och hur man bäst ska agera för att kunna påverka utvecklingen maximalt.

Stämningen på årsmötet var glad och gemytlig och verksamhetsberättelsen för det gångna året visade på ett stort politiskt engagemang i de 33 förtroendeuppdrag som
Kristdemokraterna i Svalöv nu har i kommunen och regionen. Speciellt har Aase Jönssons arbete som ordförande i socialnämnden och FINSAM Landskrona-Svalöv uppmärksammats bl.a. för insatser för att ytterligare minska den låga arbetslösheten i kommunen och därmed få fler personer i egen försörjning.

Vid årsmötet valdes Aase Jönsson till ny ordförande för partiavdelningen efter Urban
Johansson, som i början av detta året flyttade till Åmål. Som vice ordförande omvaldes Åke Jonsson. Karl-Erik Karlsson omvaldes som sekreterare. Kvarstår i styrelsen ett år gör Marie Dahlström och Lars Kristensson. Den senare valdes som ny kassör. Som ersättare i styrelsen nyvaldes Christer Laurell och Felicia Dahlström. Som revisorer omvaldes Leni Lövberg och nyvaldes Ingvar Nord. Som ansvariga för hemsidan och sociala medier valdes Åke Jonsson och Felicia Dahlström. Till ordinarie ombud till Skånedistriktets årsmöte valdes Aase Jönsson, Åke Jonsson och Christer Laurell, med Lars Kristensson, Leni Lövberg och Marie Dahlström som ersättare. Bokslutet för det gångna året godkändes utan anmärkning enligt revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. En budget för 2024 antogs, där man börjar bygga upp ett kapital inför nästa val.

Martin Hallander, kandidat på tredje plats på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentsvalet i juni ledde vårt årsmöte och informerade om EU.