KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR VIKTIG FÖR ATT MINSKA OFRIVLLIG ENSAMHET!

Inför valdagen den 11 september så lovade vi Kristdemokrater att i linje med vår ideologi arbeta för en bredare infrastruktur på vår skånska landsbygd. Vi lovade även att skapa bättre förutsättningar för våra skånska seniorer genom fler möjligheter till rörelsefrihet. Detta då vi menar att sociala aktiviteter minskar risken för ofrivillig ensamhet.
Därför är Tobias Entin (KD) Billeberga stolt att Kristdemokraterna och Treklövern tagit beslutet att redan under 2024 införa en seniorrabatt inom kollektivtrafiken samt även pilotprojektet Anropsstyrd-trafik på landsbygden. En pilot där man i bland andra Sjöbo- och Svalövs-kommun tagit fram glesbygdsområden som idag saknar kollektivtrafik men nu alltså ska kunna erbjudas alternativ för det.
finns ett videoklipp med anförandet.

Tobias Entin (KD) från Billeberga gör skillnad för kollektivtrafiken i Skåne

Skåne är en fantastisk region och nu gör vi den ännu bättre genom att förbättra kollektivtrafiken för invånarna på landsbygden.
Kristdemokraterna gick till val på förbättringar i kollektivtrafiknätet, för att möjliggöra smidiga resor med kollektivtrafiken oavsett var i Skåne man bor.
Som en del av vårt vallöfte har vi arbetat hårt för att införa ett pilotprojekt med anropstrafik som ska fungera i områden där det idag inte är genomförbart med en fast buss eller tåglinje.
Den styrande treklövern där bland annat Kristdemokraternas Tobias Entin är förtroendevald, uppskattar att Skånetrafiken idag presenterade sina två pilotkommuner, Svalöv och Sjöbo. Tänkt startdatum för pilotprojektet blir kring halvårsskiftet 2024.
Upplägget för pilotprojektet blir sådant att resenärerna med hjälp av en app har möjlighet att boka sin resa och bli upphämtade/avlämnade på virtuella hållplatser närmare deras hem och sedan köras till närmaste station i nuvarande linjenät.
”Om pilotprojektet får det utfall vi tror och hoppas ser vi en stor möjlighet att på ett ekonomiskt hållbart sätt kunna bygga ut vår kollektivtrafik. Då skapar vi en bättre livskvalitet för skåningar i allmänhet och de på landsbygden i synnerhet. Projektet är klassisk Kristdemokratisk politik där varje individ sätts före systemet och ges goda förutsättningar, oavsett var i länet man bor”, avslutar Kristdemokraternas Tobias Entin.

Pressmeddelande angående SD-M-KD-styrets budget i Svalövs kommun

Trots lågkonjunktur, ett oroligt utrikespolitisk läge och en världsekonomi präglad av osäkerhet där många tvingas planera med underskott lägger Framgång för Svalöv (SD) (M) (KD) en budget i balans med små satsningar och en tro på framtiden.

Kommunmedlemmarna slipper en skattehöjning i Svalöv med föreslagen budget. Men trots en återhållsam budget kommer underhåll och utvecklingsarbete att fortsätta med samma energi. Det blir fortsatta satsningar på olika yrkesgrupper och förutsättningarna för arbetskläder och skor ska ses över med start inom barnomsorgen. För att säkerställa kommunens medlemmar bästa möjliga verksamhet för skatter och avgifter kommer styret att se över verksamhetsområde för verksamhetsområde.

Arbetet med Röstångabadets framtid intensifieras och alla möjligheter kommer att utvärderas för att lösa den frågan. Det kommer att inrättas en byabudget för lokala utvecklingsinitiativ och en utveckling av Röstånga marknadsplats ska påbörjas med att inledande projektera för fast VA på marknadsplatsen.

– Vi ser i nuläget inte en skattehöjning som ett alternativ. Många av våra kommunmedlemmar har redan en svår situation ekonomiskt p g a konjunkturen, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att vi tittar över våra verksamheter för att våra invånare ska veta att de får valuta för sina skattepengar, säger Anna Berg von Linde (M) vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Trots en skakig omvärld och hög inflation kan vi inte stanna upp helt. Vi ser att många från närliggande städer söker sig till vår kommun, då krävs också god service, säger Aase Jönsson (KD) Socialnämndens ordförande.

KD Svalöv deltog på Röstånga marknad

I år var det första gången som vi hade med en KD-ko som delade ut popcorn och som var mycket uppskattad – framförallt av barnen på Röstånga marknad. Det var heller ingen tillfällighet att det var just en ko. Det skulle föra tankarna till Kristdemokratiska Bondeförbundet som grundades för snart ett år sedan.

På bilden syns fr.v. Aase Jönsson, Marie Dahlström, Felicia Dahlström (i ko-dräkt), Åke Jonsson, Vilhelm Jonsson, Leni Lövberg och Lars Kristensson

 

KD Svalöv kommer att deltaga på Röstånga marknad lördagen den 22 juli

På lördag den 22/7 kommer KD Svalöv att stå på Röstånga marknad. Kom gärna förbi och prata med Daniel Jönsson om kärnkraftverken och glöm inte att hämta lite popcorn. Ställ dina frågor och berätta för oss vad du tycker är viktigast i Svalövs kommun. Där kommer även komma en KD-kossa som du har möjlighet att ta bild med och även rösta om vad KD-kossan ska få för namn. Hoppas vi ses där
Mvh KD Svalöv

Anförande av Aase Jönsson angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023


På kommunfullmäktige höll socialnämndens ordförande Aase Jönsson följande inledningsanförande angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023:
”Ordf. Ledamöter, åhörare digitala och närvarande:

Den senaste prognosen för socialnämnden visar på ett stort underskott i verksamheten om cirka 20 miljoner kronor. Med anledning av prognosen samt kommunfullmäktiges anvisning i antaget dokument gällande mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025 har socialnämnden beslutat om en åtgärdsplan för att få en budget i balans för verksamhetsåret 2023. Vi tog även beslut om en genomlysning av all verksamhet av en utomstående konsult vid förra nämndsmötet för att få klarhet i vad som är bakgrunden till underskottet.

  1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag om 2,1 miljoner kronor för ökade placeringskostnader inom verksamheten vård och omsorg. Placeringar inom demens som vi inte har rätt kompetens för.
  2. Vidare beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten LSS. Migrationsverket betalar inte längre då brukaren blivit svensk medborgare.
  3. Slutligen beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten individ- och familjeomsorg. Placeringar som vi är skyldiga att göra.
  4. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag för investeringar i sängbytesprogram om 700 000 kronor. Detta har på något vis missats.”

Hela debatten går att följa på följande länk:

https://svalov.webbtvkf.se/?20230529#rev=4683&part=1

Svar i HD till oppositionen angående socialnämndens budget

Socialnämnden fick nyligen presenterat för sig att nämnden går ungefär 20 miljoner minus i sin helårsprognos. Det betyder alltså att om inget görs före årets slut är det där vi landar. Vi i styret ställer oss två frågor: Hur hamnade vi här? Vad gör vi åt det? I budgetprocessen garanterade dåvarande sektorschef att budgeten på strax över 281 miljoner var väl underbyggd och hållbar.
Som politiker ska man vara kritisk och ställa frågor, vilket alla ledamöter i socialnämnden uppmuntrats att göra, men vi måste ändå kunna lita på att tjänstemän inte ljuger oss rakt upp i ansiktet.
Centerpartiet la en lägre budget än styret och Socialdemokraterna två miljoner mer! Så att i detta läge göra politik av likvärdiga siffror istället för att lösa problemen ihop är inte konstruktivt.
På nästkommande socialnämnd hoppas vi att oppositionen ställer sig bakom en extern ekonomisk genomlysning som förhoppningsvis kommer ge oss svaren på våra frågor.
Det styret gör är att vara totalt transparenta i arbetet för att hålla en verksamhet som håller hög kvalitet för dem vi är till för och samtidigt vara en god arbetsgivare. Oppositionen hade inte lösningen på problemen i sin budget, de har heller ingen lösning på problemet idag.
Aase Jönsson (KD) Ordförande i Socialnämnden
Anna Berg von Linde (M) 1:e vice ordförande Socialnämnden
Teddy Nilsson (SD) Kommunstyrelsens ordförande