Anförande av Aase Jönsson angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023


På kommunfullmäktige höll socialnämndens ordförande Aase Jönsson följande inledningsanförande angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023:
”Ordf. Ledamöter, åhörare digitala och närvarande:

Den senaste prognosen för socialnämnden visar på ett stort underskott i verksamheten om cirka 20 miljoner kronor. Med anledning av prognosen samt kommunfullmäktiges anvisning i antaget dokument gällande mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025 har socialnämnden beslutat om en åtgärdsplan för att få en budget i balans för verksamhetsåret 2023. Vi tog även beslut om en genomlysning av all verksamhet av en utomstående konsult vid förra nämndsmötet för att få klarhet i vad som är bakgrunden till underskottet.

  1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag om 2,1 miljoner kronor för ökade placeringskostnader inom verksamheten vård och omsorg. Placeringar inom demens som vi inte har rätt kompetens för.
  2. Vidare beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten LSS. Migrationsverket betalar inte längre då brukaren blivit svensk medborgare.
  3. Slutligen beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten individ- och familjeomsorg. Placeringar som vi är skyldiga att göra.
  4. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag för investeringar i sängbytesprogram om 700 000 kronor. Detta har på något vis missats.”

Hela debatten går att följa på följande länk:

https://svalov.webbtvkf.se/?20230529#rev=4683&part=1

Svar i HD till oppositionen angående socialnämndens budget

Socialnämnden fick nyligen presenterat för sig att nämnden går ungefär 20 miljoner minus i sin helårsprognos. Det betyder alltså att om inget görs före årets slut är det där vi landar. Vi i styret ställer oss två frågor: Hur hamnade vi här? Vad gör vi åt det? I budgetprocessen garanterade dåvarande sektorschef att budgeten på strax över 281 miljoner var väl underbyggd och hållbar.
Som politiker ska man vara kritisk och ställa frågor, vilket alla ledamöter i socialnämnden uppmuntrats att göra, men vi måste ändå kunna lita på att tjänstemän inte ljuger oss rakt upp i ansiktet.
Centerpartiet la en lägre budget än styret och Socialdemokraterna två miljoner mer! Så att i detta läge göra politik av likvärdiga siffror istället för att lösa problemen ihop är inte konstruktivt.
På nästkommande socialnämnd hoppas vi att oppositionen ställer sig bakom en extern ekonomisk genomlysning som förhoppningsvis kommer ge oss svaren på våra frågor.
Det styret gör är att vara totalt transparenta i arbetet för att hålla en verksamhet som håller hög kvalitet för dem vi är till för och samtidigt vara en god arbetsgivare. Oppositionen hade inte lösningen på problemen i sin budget, de har heller ingen lösning på problemet idag.
Aase Jönsson (KD) Ordförande i Socialnämnden
Anna Berg von Linde (M) 1:e vice ordförande Socialnämnden
Teddy Nilsson (SD) Kommunstyrelsens ordförande

Aase Jönsson är nu utsedd till årets kristdemokrat

Under KD-dagarna i Örebro blev vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson utsedd till årets kristdemokrat, med följande motivering:

”Årets kristdemokrat har under många år varit kommunpolitiker i sin kommun. I sin roll som förtroendevald har årets kristdemokrat under flera mandatperioder arbetat för att vårt parti skulle få ett större inflytande, ett arbete som varit både tungt och slitsamt. Genom sin förmåga att engagera, välkomna och inkludera allt fler i detta arbete, har årets kristdemokrat på ett föredömligt sätt inspirerat medlemmarna i sin partiavdelning och har en mycket stor del i att vårt parti idag är representerat i sin kommuns fullmäktigeförsamling.

Årets kristdemokrat har dessutom lyckats att förvalta valframgångarna, varit en driven förhandlare för att bilda ett majoritetsstyre med starkt, kristdemokratiskt inflytande och innehar sedan valet 2018 bland annat uppdraget som kommunalråd. Årets kristdemokrat har på ett påtagligt sätt visat att framgång inte är en slump utan resultatet av ett långt och uthålligt arbete.

Årets kristdemokrat är Aase Jönsson, Svalövs kommun!”

Nu finns även en artikel om detta i Skånska Dagbladet på följande länk:

https://www.skd.se/2023-04-28/sveriges-popularaste-kristdemokrat—hon-finns-i-svalov?fbclid=IwAR3yhFDi0R4W1yf-DL5P9fvkWRGIyWGGP_KhfNhQZGLnkWlbuSIX0RpDa58

Artikel i Skånska Dagbladet om KD Svalöv

Följande Artikel publicerades i Skånska Dagbladets nätupplaga den 26 februari 2023:

Det handlar om en fördubbling på kort tid. 29 procent fler kommunbor lade sin röst på KD efter valet i höstas och det får givetvis gruppledaren och kommunalrådet Aase Jönsson att le med hela ansiktet:

– Det är en stor framgång, men det beror helt klart på att vi kom in i fullmäktige igen, fick ännu ett mandat och att samarbetet med Sverigedemokraterna och Moderaterna fungerar så bra.

I april 2019 slog man påsarna ihop och bildade ett SD-styre som man döpte till ”Framgång för Svalöv” och sedan dess känner Aase Jönsson att man fått gehör för mycket av sin politik.

Vi har en positiv syn på människan. Samtidigt har vi nått långt att få ner arbetslösheten och lägger mycket tid på individens välbefinnande.

– Vi har en positiv syn på människan. Samtidigt har vi nått långt för att få ner arbetslösheten och lägger mycket tid på individens välbefinnande.

Svalöv är en av de kommuner som har lägst arbetslöshet i Skåne och mycket handlar om ett gott samarbete med Finsam, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika företag i kommunen.

Mår bäst av att jobba

Där har praktikplatser skapats för dem som är är långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. I nästa steg har dessa omvandlats till riktiga anställningar.

– Människor mår bäst av jobba. Inte sitta hemma och ta emot bidrag hela tiden, klargör Aase Jönsson.

En viktig del i KD:s strategi är att lyfta upp undersköterskorna.

– Dessa ska göra sitt jobb som man är anställd för. Vara nära brukarna och inte göra en massa bisysslor.

Här är tänkt att nyanlända personer ska ta hand om typ städning, tvätt och andra bestyr.

Få igång hemmasittare

– Dessa får på så sätt en meningsfull vardag, lär sig språket och kan i en förlängning utbilda sig till just undersköterska, framhåller Aase Jönsson.

Att få igång elever som inte vill gå till skolan är en annan morot.

– Här handlar det om att söka upp dem och hitta aktiviteter som motiverar. Det projektet jobbar vi för fullt med.

Hur ska ni se till att behålla era medlemmar ?

– Vi ska fortsätta jobba med det som vi är bra på. Få in yngre förmågor och det har vi lyckats bra med. Vi har flera förmågor som vill jobba och utveckla vår politik.

Frank Urban valdes om

Lundberg berättade bland annat om den stora utmaningen att lösa sjuksköterskebristen.

När det gäller valen fick Frank Urban Johansson förnyat förtroende som ordförande, Åke Jonsson tar hand om vice ordförandeskapet medan Aase Jönsson fortsätter som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare.

Som styrelseledamot omvaldes Marie Dahlström och nyval gjorde på Lars Kristensson.

Segerstämning vid Kristdemokraternas årsmöte i Svalöv

KD-styrelsen fr.v.: Lars Kristensson, Marie Dahlström, Aase Jönsson (kommunalråd), Frank Urban Johansson (ordf.), Karl-Erik Karlsson (sekr.) och Åke Jonsson (vice ordf.).

Kristdemokraterna i Svalövs kommun höll den 9 februari sitt årsmöte. Kristdemokraternas region- och kommunpolitiker Lars Lundberg från Sjöbo, som nu är ordförande i sjukhus-styrelsen Ystad, höll först ett intressant anförande, där han bl.a. berörde den stora utmaningen att lösa sjuksköterskebristen.

Årsmötet präglades av både glädje och tacksamhet över resultatet i segervalet förra året. Av verksamhetsberättelsen framgick att partiet gjorde den största valframgången någonsin. Valarbetarna var fantastiskt flitiga och fokuserade helhjärtat på uppgiften, säger Karl-Erik Karlsson, ålderman i styrelsen.

Den höga målsättning man satt upp för att kunna öka till två mandat i kommunfullmäktige överträffades i och med att man mer än fördubblade sitt röstetal i kommunvalet. Därmed stod det klart att målsättningen om två mandat hade uppnåtts. Dessa mandat innehas av Aase Jönsson och Frank Urban Johansson med Marie Dahlström och Åke Jonsson som ersättare. Kristdemokraterna ingår tillsammans med SD och M i den styrande majoriteten Framgång för Svalöv.  KD har nu ett 30-tal kommunala förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser, samt några uppdrag i Region Skåne.

Kristdemokraternas starka kvinna Aase Jönsson är kommunalråd och gruppledare, ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ledamot av krisledningsnämnden, samt ordförande i socialnämnden och ledamot av individ- och familje-utskottet. Aase är också ordförande för FINSAM samordningsförbund Landskrona-Svalöv och ledamot av AB SvalövsBostäder.

Frank Urban Johansson med mångårig erfarenhet av uppdrag som god man och förvaltare är nu överförmyndare, men också ledamot av bildningsnämnden och är nämndeman i förvaltningsrätten, Malmö.

Marie Dahlström är ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och krisledningsnämnden samt ersättare i socialnämnden, och ledamot av rådet för funktionshindrade och pensionärer.

Åke Jonsson är ledamot av myndighetsnämnden och ledamot av Svalövs SamhällsLokaler AB och Svalövs KommunService AB, samt ersättare i rådet för funktionshindrade och pensionärer.

Lars Kristensson är ledamot av samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i myndighetsnämnden och ledamot av Svalövs Energi AB, samt nämndeman vid tingsrätten i Lund.

Tobias Entin är ledamot av Svalövs Kommunhus AB, samt ledamot av regionfullmäktige, kollektivtrafiknämnden och dess beredningsutskott. Detta är första gången KD i Svalöv har någon ordinarie ledamot i regionfullmäktige.

Leni Lövberg är nominerad som ledamot av revisionen för Svalövs kommun.

Medlemstillströmningen till kristdemokraterna i Svalöv har också varit mycket stor och uppvisade en ökning med hela 29 % under 2022, vilket medfört att medlemsantalet nu är större än någonsin.

Årsmötesvalen innebar i de flesta fall omval. Frank Urban Johansson omvaldes som ordförande och Åke Jonsson som vice ordförande. Aase Jönsson fortsätter som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Som styrelseledamot omvaldes Marie Dahlström och nyvaldes Lars Kristensson. Ersättare i styrelsen blev Tobias Entin och Anders Bjerehjelm. Som revisorer omvaldes Tage Hansson och Leni Lövberg. Som ansvariga för hemsidan och sociala medier valdes Åke Jonsson, Aase Jönsson och Tobias Entin. Som ordinarie ombud till Skånedistriktets årsmöte valdes Frank Urban Johansson, Åke Jonsson och Marie Dahlström.

——— o ———

Några från KD Svalöv var på utbildning

Så är det ett nytt år och alla val är gjorda. Nu är det åter dags för KD-utbildning. Från Svalöv var vi 6 som åkte. Hela Rådhus Skånes samlingssal var full av kristdemokrater från både Skåne, Blekinge samt södra Halland och södra Småland. Utbildningen handlade bland annat om de olika regler och lagar som det kan vara bra att känna till som förtroendevald.

På bilden syns Aase Jönsson, Åke Jonsson, Leni Lövberg, Frank Urban Johansson, Marie Dahlström och Tobias Entin.

Vårt KD-kommunalråd blir ordförande för FINSAM

Idag skriver Skånska Dagbladet om att vår gruppledare och KD-kommunalråd Aase Jönsson blir ordförande för FINSAM.

– Det här är bra för Svalöv. Nu blir det betydligt enklare att påverka, säger Aase Jönsson.

Finsam, som står för Finansiell samordning, är ett samarbete mellan Svalövs kommun, Landskrona kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne som tillsammans jobbar för att få fler, unga som gamla, i sysselsättning.

Årligen har Finsam fem miljoner kronor till sitt förfogande för att utveckla och sjösätta olika projekt.