Svar angående bolagisering

En höna av en fjäder, så kan den senaste tidens skriverier om den kommunala bolagsstyrningen i Svalöv enklast sammanfattas. Vi befinner oss mitt i en pandemi av Covid- 19, en tid där det finns stora externa påverkansfaktorer som försvårar det kommunala arbetet.

Men likväl måste medborgarna kunna förvänta sig att deras ledande politiker gör de insatser som behövs för att verkställa fattade beslut och driver på de ärenden som bibehåller den kommunala ekonomin och en fungerande välfärd.

Den 15 maj presenterade vi nya och förbättrade förslag för de kommunala bolagen i Svalöv. Vi vill skapa en mer effektiv förvaltning och minska kostnaderna för Svalövs skattebetalare.

Kommunala bolag är något av en hybridverksamhet inom svensk förvaltning. Kommunfullmäktige utser styrelse, ägardirektiv och bolagsordningen.

Bolagen omfattas av samma principer som övrig kommunal verksamhet, offentlighetsprincipen samt självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprincipen.

Vårt förslag kring en ny ordning är betydligt bättre och mer kostnadseffektivt än det nuvarande. Vi vill skapa en bättre översyn och samverkan mellan de olika kommunala bolagen i Svalöv. En tydlig ordning där ansvarsutkrävning och transparens är ledord.

Denna reform kommer med mycket positivt. Det blir betydligt enklare att sköta samordningen och samarbeten inom de kommunala bolagen. Sist men inte minst innebär det stora besparingar för Svalövs skattebetalare. Genom detta upplägg slipper Svalövs kommun betala in enorma momsbelopp till staten när bolagen utbyter varor och tjänster sinsemellan.

Vi anser att pengarna gör betydligt mer nytta på det lokala planet än i Stockholm. Istället kan vi satsa mer på kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg.

Det är vår övertygelse att beslut som rör kommunen och dess ekonomi sköts bäst på det kommunala planet. Det gör att medborgarna får tydlig insyn och kan utkräva ansvar.

Farhågorna från vår politiska opposition är i sammanhanget märklig. De hävdar att bättre kontroll över den kommunala verksamheten är något dåligt.

Hur effektivisering och tydliga ägarstrukturer skulle vara något negativt för Svalövs kommuninvånare ställer vi oss skeptiska till. Det framstår mer som klagande för det politiska spelet snarare än en ärlig debatt om sakfrågan.

Vilket Förvaltningsrätten nu indirekt bekräftat genom att omgående avisa Centerns krav på att juridiskt stoppa ärendets beslutsgång.

Svalövs kommuninvånare har alltid sista ordet när det kommer till att utkräva ansvar. Var fjärde år kan de demonstrera sitt missnöje i vallokalen. 2018 visade de tydligt att de ville ha ett nytt alternativ. De gav oss ett förtroende som vi tänker förvalta på bästa sätt. Vi vill inget annat än det bästa för Svalövs invånare.

Oavsett vad det gäller kommer vi alltid sträva efter att hitta nya vägar och lösningar för kommunens bästa. Det är löftet vi gav våra väljare och alla medborgare i kommunen. Det är ett löfte vi tänker hålla.

Framgång för Svalöv

Teddy Nilsson (SD) KSO/ Kommunalråd

Angelie Fröjd (M) Kommunalråd

Aase Jönsson (KD) Kommunalråd

Publicerad i SkD 8 juni 2020

Aase Jönsson i toppen för kvinnoförbundet KDK

Aase Jönsson, Billeberga blev helt nyligen omvald som 2:e vice ordförande för
Kristdemokraternas kvinnoförbund KDK. Aase är även ordförande för KDK i Skåne. Dessutom drar Aase det tyngsta lasset för Kristdemokraterna i Svalöv, som ledamot och gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot av kommunstyrelsen. Hon är också ordförande i socialnämnden. Allt detta tillsammans vittnar om en mycket hög arbetskapacitet.
-Jag gillar att ha många bollar i luften, säger Aase Jönsson. Fortfarande är det inte full
jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi i KDK för att stärka kvinnans ställning och inflytande i samhället och jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi jobbar aktivt genom utbildning för att engagera och stödja kvinnor till insatser i det politiska arbetet.
-Några viktiga konkreta frågor som vi arbetar med i kvinnoförbundet är hederskultur,
människohandel och trafficking, men också kvinnosjukvården och kvinnors ekonomi och företagande, säger Aase Jönsson.
Nyvald förbundsordförande för KDK är Sarah Havneraas (26 år) från Uppsala och 1:e vice ordförande är Eva Wallin från Öckerö.

Majoritetsstyre och ökad medlemstillströmning

Det var två glädjeämnen för Kristdemokraterna i Svalövs kommun vid årsmötet den 12 febr. i Svalöv, när man blickade tillbaka på det gångna året. Majoritetsstyret i kommunen med SD+M+KD med stöd av L ger ökad stabilitet och gav dessutom Kristdemokraterna ökat politiskt inflytande.
I det nya styret har Kristdemokraterna nu förutom platsen i kommunfullmäktige som innehas av Aase Jönsson med ersättarna Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm inte mindre än 12 platser i styrelser och nämnder. Där fick kristdemokraterna ordförandeposten i social-nämnden, vilken innehas av Aase Jönsson och ordförandeposten i valberedningsnämnden som innehas av Åke Jonsson. Aase Jönsson är också vice ordförande i FINSAM Landskrona-Svalöv. Partiet har nu dessutom ordinarie platser i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, samt 7 ersättarplatser.
Medlemstillströmningen under både valåret och under 2019 har varit större än någonsin och resulterat i att 14 nya medlemmar har tillkommit. Tyvärr avled alldeles före jul Einar Persson, Kågeröd, som 1970 grundade partiets lokalavdelning i Svalövs kommun och var dess förste ordförande.
Vid årsmötet omvaldes Åke Jonsson, Svalöv som ordförande och Aase Jönsson, Billeberga som vice ordförande. Som övriga ledamöter i styrelsen omvaldes Karl-Erik Karlsson, Svalöv och nyvaldes Marie Dahlström, Tågarp och Therese Ravander, Gryttinge. Anders Bjerehjelm, Svalöv är ersättare i styrelsen. Omval blev det också för Aase Jönsson som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin, båda från Svalöv. Som ordinarie ombud till partidistriktets stämmor valdes Åke Jonsson, Marie Dahlström och Therese Ravander med Anders Bjerehjelm som ersättare.
Efter årsmötesförhandlingarna höll KDU:s förbundsordförande Martin Hallander, Malmö ett inspirerande anförande, där han bl.a. pläderade för en bättre integration av invandrare. Det skulle medföra en bättre gemenskap i samhället och därmed minskat utanförskap och minskad brottslighet.

KD-styrelsen fr.v. Åke Jonsson ordf., Aase Jönsson v.ordf., Karl-Erik Karlsson och Marie
Dahlström (Therese Ravander och ersättaren Anders Bjerehjelm saknas)

Förbundsordf. KDU Martin Hallander

Kristdemokraterna ligger i topp liksom partiledaren Ebba Busch Thor!


I Medieakademins Förtroendebarometer 2019 ligger KD i toppen tillsammans med S och M, när det gäller förtroendet för politiska partier. Mätningen har genomförts av Kantar Sifo och omfattar 1200 webbintervjuer med personer äldre än 16 år. 30 % av de intervjuade svarade att de hade mycket/ganska stort förtroende för KD. Motsvarande siffra för S var 32 % och för M 31 %. Övriga partier låg mellan 10 och 24 %.
I en annan mätning gjord av Demoskop hade Ebba Busch Thor allra högst förtroende bland partiledarna. 39% av de tillfrågade svarade att de hade ganska/mycket stort förtroende för Ebba. Tvåa kom Stefan Löfven med 37 %. Mätningen gjordes den 2-7 oktober i år och bygger på 1003 intervjuer bland den röstberättigade allmänheten.

Nytt styre – nya möjligheter!

Det nya styret i Svalövs kommun bestående av (SD+M+KD) med stöd av (L) är nu på plats.
Kommunfullmäktige idag den 17/6 förrättade en del nyval med anledning av den nya
majoritet som tillträtt.

Kommunfullmäktiges ordf. blir Ann Pettersson (M) med Ingrid
Ekström (SD) som 1:e vice ordf. och Claes Hallberg (S) som 2:e vice ordf. Kommunstyrelsens ordf. blir Teddy Nilsson (SD) med Angelie Fröjd (M) som 1:e vice ordf. och Jan Zielinski (S) blir ensamt oppositionsråd.

För oss Kristdemokraterna innebär det nya styret att vi har följande förtroendeuppdrag i
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder:
Kommunfullmäktige: Aase Jönsson ledamot, Åke Jonsson 1:e ersättare och Anders
Bjerehjelm 2:e ersättare.
Kommunstyrelsen: Aase Jönsson ledamot, Åke Jonsson ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson ersättare
Kommunalråd: Aase Jönsson (ej arvoderad)
Valberedningsnämnden: Åke Jonsson, ordförande, Anders Bjerehjelm ersättare.
Socialnämnden: Aase Jönsson ordförande.
Vård- och omsorgsnämnden: Camilla Terp ersättare.
Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Jonsson ledamot.
Bildningsnämnden: Anders Bjerehjelm ersättare.
Krisledningsnämnden: Aase Jönsson ersättare.
FINSAM Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson vice ordförande.
Sammanfattningsvis har vi tack vare samverkan i det här nya styret fått både större insyn och större inflytande än vi någonsin tidigare haft. Det ger oss goda förhoppningar om att under resten av mandatperioden kunna genomföra en bra politik för kommuninvånarnas bästa.