Några från KD Svalöv var på utbildning

Så är det ett nytt år och alla val är gjorda. Nu är det åter dags för KD-utbildning. Från Svalöv var vi 6 som åkte. Hela Rådhus Skånes samlingssal var full av kristdemokrater från både Skåne, Blekinge samt södra Halland och södra Småland. Utbildningen handlade bland annat om de olika regler och lagar som det kan vara bra att känna till som förtroendevald.

På bilden syns Aase Jönsson, Åke Jonsson, Leni Lövberg, Frank Urban Johansson, Marie Dahlström och Tobias Entin.

Vårt KD-kommunalråd blir ordförande för FINSAM

Idag skriver Skånska Dagbladet om att vår gruppledare och KD-kommunalråd Aase Jönsson blir ordförande för FINSAM.

– Det här är bra för Svalöv. Nu blir det betydligt enklare att påverka, säger Aase Jönsson.

Finsam, som står för Finansiell samordning, är ett samarbete mellan Svalövs kommun, Landskrona kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne som tillsammans jobbar för att få fler, unga som gamla, i sysselsättning.

Årligen har Finsam fem miljoner kronor till sitt förfogande för att utveckla och sjösätta olika projekt.

Många förtroendeuppdrag för KD mandatperioden 2023-2026

Den stora valframgången för Kristdemokraterna i Svalöv har lett till att vi för de kommande fyra åren får totalt 36 olika förtroendeuppdrag i kommunen och regionen. Det är betydligt fler än den gångna mandatperioden och det ger oss ett ökat politiskt inflytande. Vi kommer att styra kommunen tillsammans med SD och M i majoritet. Vi har också flera nya personer som varit villiga att axla uppdrag.

Valet i september gav oss följande uppdrag i kommunfullmäktige: Aase Jönsson ledamot, Frank Urban Johansson ledamot, Marie Dahlström ersättare och Åke Jonsson ersättare.

I nämnder och styrelser kommer vi att ha följande uppdrag:

Kommunstyrelsen: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Kommunalråd: Aase Jönsson.

Krisledningsnämnden: Aase Jönsson ledamot och Marie Dahlström ersättare.

Socialnämnden: Aase Jönsson ledamot och tillika ordförande och Marie Dahlström ersättare.

Socialnämndens IFO-utskott: Aase Jönsson ledamot.

Samhällsbyggnadsnämnden: Lars Kristensson ledamot.

Bildningsnämnden: Frank Urban Johansson ledamot.

Myndighetsnämnden: Åke Jonsson ledamot och Lars Kristensson ersättare.

Valberedningsnämnden: Frank Urban Johansson ledamot och Åke Jonsson ersättare.

Valnämnden: Aase Jönsson ledamot och Åke Jonsson ersättare.

Överförmyndare: Frank Urban Johansson.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer: Marie Dahlström ledamot och Leni Lövberg ersättare.

 

I de kommunala bolagen kommer vi att ha följande uppdrag från bolagsstämman 2023 – bolagsstämman 2027:

Svalövs Kommunhus AB: Tobias Entin ledamot.

AB SvalövsBostäder: Aase Jönsson ledamot.

Svalövs SamhällsLokaler AB: Åke Jonsson ledamot.

Svalövs KommunService AB: Åke Jonsson ledamot.

Svalövs Energi AB: Lars Kristensson ledamot.

 

FINSAM samordningsförbund Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson ledamot.

Lunds tingsrätt t.o.m. dec 2023: Lars Kristensson.

 

Dessutom har vi följande uppdrag för Region Skåne:

Regionfullmäktige: Tobias Entin ledamot.

Kollektivtrafiknämnden: Tobias Entin ledamot.

Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott: Tobias Entin ledamot.

Förvaltningsrätten Malmö t.o.m. dec 2023: Frank Urban Johansson.

Arbetslösheten sjunker

Igår var det en artikel i Skånska Dagbladet om att arbetslöheten i Svalövs kommun sjunker för nittonde månaden i rad. Socialnämndens ordförande, tillika vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson fick svara på frågor med anledning av det.

– Vår arbetsmarknadsenhet gör en jättestor insats. De har lyckats få många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i dag har en sysselsättning, säger socialnämndens ordförande Aase Jönsson (KD).

Ett bra samarbete

Svalöv ligger långt under både Skåne och Sverigesnittet. Så har kommunen gjort i nitton månader i rad och det handlar mycket om att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och företagen i kommunen är gott.

Flera personer har fått prova på att jobba som i flera fall inneburit en anställning i förlängningen.

– Där går det mycket bra och arbetsmarknadsenheten besöker med jämna mellanrum företagsfrukostarna i kommunhuset i Svalöv. Där ges viktig information.

Nu senast informerades företagarna och målet är att fler sluter upp:

– Vi hoppas givetvis på fler. Det gynnar alla, säger Aase Jönsson.

KD Svalöv deltog i Svalövs julmarknad

Vårt kommunalråd Aase Jönsson samt styrelseledamoten Marie Dahlström och vår KDU-medlem Felicia Dahlström deltog i Svalövs julmarknad. ”Det var många roliga och trevliga samtal som vi hann med under våra timmar”, säger Marie Dahlström.
Även vår regionpolitiker Tobias Entin kom förbi en stund och bjöd på glögg.

Inlägg av Aase Jönsson i budgetdebatten

I budgetdebatten gjorde vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson ett långt och bra inlägg som går att se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NO7-o7qCk6o&t=9238s
Dra fram förloppsindikatorn till 1:23.

Här följer även inlägget i skriftlig form:

”Tack för ordet

ordförande, ledamöter, åhörare och press

Jag vill yrka bifall till de 8 punkterna som finns i handlingarna. Samtidigt vill jag lyfta ett par speciella punkter ur Kristdemokratisk synvinkel:

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att

– Göra en översyn av gällande lokala trafikföreskrifter intill förskolor, skolor samt lekplatser för att ytterligare främja tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. – I samarbete med bildningsnämnden utreda samt föreslå framtida områden för fotbollsplaner inom Billeberga tätort.

Socialnämnden uppdras att skyndsamt göra en översyn av behoven av nya boendeformer för brukare inom LSS.

Att hitta en långsiktig lösning gällande Röstångabadet.

Nuvarande socialnämnd samt vård- och omsorgsnämnden slås ihop till en socialnämnd med ett individ- och familjeutskott. Motivet är att anpassa den politiska överbyggnaden till de ekonomiska förutsättningarna som gäller, samt att i Skottlandsmodellens anda, samla verksamheter inom det sociala området. Svalövs modellen heter Tidigt och Tillsammans.

Till sist:

Jag har också tittat lite på vad S och C har för mål för socialnämnden 2023.

I Centerns förslag är det mesta redan igång eller ligger i startgroparna inför 2023 genom bl.a. FINSAM processer eller Tidigt och Tillsammans.

Man har ökad digitalisering som mål. Under våren kommer i de allra flesta ansökningar om försörjningsstöd att vara digitala. Vi kommer också att börja med digitala beräkningar.

Mina kommentarer när det gäller S mål för Socialnämnden för 2023:

Där vill man prioritera aktiva arbetsmarknadsinsatser. Det gör vi redan genom Fokus sysselsättning.

Ge stöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Detta görs via en FINSAM-process.

Jag uppskattar verkligen att oppositionen har samma mål som vårt pågående arbete inom Social Sektor.

Tack för ordet.”

Välkommen till medlemsmöte den 26 november

Vi vill hemskt gärna träffa Dig och informera om vårt valresultat och vårt majoritetsstyre i kommunen tillsammans med M och SD och våra möjligheter till inflytande under den kommande mandatperioden genom de uppdrag vi kommer att ha i fullmäktige, nämnder, styrelser och kommunala bolag. Kom, lyssna och fråga!!!

 

Följande ämnen kommer vi att ta upp för information och diskussion:

 

¤ Vårt valresultat som i kommunvalet innebar en fördubbling av antalet röster och ökning från 1 till 2 mandat i kommunfullmäktige

 

¤ Vårt samarbete i den styrande majoriteten KD+M+SD och de poster vi förhandlat oss till

 

¤ Förhållningsregler och arvodesbestämmelser för våra förtroendevalda

 

¤ Vår kommunpolitiska arbetsgrupp

 

¤ Fortlöpande medlemsinformation

 

¤ Frågor och synpunkter från medlemmarna

 

Vi bjuder på kaffe och fralla

 

Hoppas att så många som möjligt kan komma, så vi alla får lära känna varandra. Med tanke på förtäringen vill vi gärna att Du anmäler Dig till Aase per tel 0706-775364 senast fred. 25/11.

 

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

Frank  Urban  Johansson, ordf.

072-8375266

 

KD Svalövs hemsida: wp.kristdemokraterna.se/svalov

5 från KD Svalöv var med på KD Skånes höststämma i Kristianstad

Hårt arbete lönar sig! Efter att ha varit det aktivaste associerade förbundet i Skåne detta året med flest evenemang och mediala utspel så kunde KD-Kvinnor idag fira.
Partidistriktsstämman beslutade att öka KD-Kvinnor i Skånes anslag med 50 %.
Detta efter Agneta Lindskogs djärva yrkande och god uppbackning i talarstolen av Aase Jönsson.
Aase Jönsson är inte bara gruppledare för KD Svalöv utan också ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne.
Frank Urban Johansson är ordförande för KD Svalöv
Åke Jonsson är vice ordförande för KD Svalöv
Marie Dahlström är styrelseledamot i KD Svalöv och ordinarie ombud på höststämman.
Felicia Dahlström är medlem i KDU Svalöv.
Avgående riksdagsledamöterna Michael Anefur och Sofia Damm avtackades.
Johan Ingerö ny partisekreterare för KD höll tal och svarade på frågor
Maria Marić talade om den kristdemokratiska ideologin.
Torsten Elofsson och Cecilia Engström är nu Kristdemokraternas skånska riksdagsledamöter

Pressmeddelande om vår budget för 2023

Svalövsstyret ser att stigande inflation, höjda räntor, höga energipriser och generella prisökningar gör att hela kommunen behöver ta ansvar och anpassa sig för att hålla ut om lågkonjunkturen blir ihållande.

Styret kommer att bibehålla nuvarande skattesats och lägga ett generellt sparbeting om 20 miljoner för kommunen. Vilket ska fördelas på samtliga verksamheter i ett medvetet val för att åstadkomma ett nollresultat för 2023. Risken för minskade skatteintäkter och fortsatta kostnadsökningar hanteras i den så kallade resultatutjämningsreserven, där styret sedan innan avsatt medel för att kunna möta situationer som detta.

Investeringsvolymerna kommer också att minskas för 2023. Men utan att låta de gemensamma och allmänna tillgångarna chansera och deklinera, dess underhåll och status ska vidmakthållas.

Den politiska organisationen förändras också så att kostnaden för denna blir oförändrad och koncernen med dess bolag beläggs med prisstopp för 2023 för att alla delar i kommunen ska ta sitt ansvar för helheten.

Trots detta kommer kommunen att fortsätta arbeta intensivt med tryggheten, orternas hastigheter, markexploatering, olika boendeformer och kvalitén inom skola och omsorg.

– Vi måste göra kloka överväganden för att bibehålla kompetenser och funktioner för att kunna växla upp när konjunkturen vänder igen. Det är viktigt för oss att kommunen fortsätter leva och inte helt går i träda. Våra invånare ska ha god service också i kärva tider, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelseordförande.

– Kvalitetsarbetet inom omsorgen fortsätter och projektet trygga skolvägar pågår och vi kommer nu samtidigt att göra en hastighetsöversyn i samtliga orter för en tryggare trafiksituation, säger Anna Berg von Linde (M) vice ordförande.

– Under förskolediskussionerna i Billeberga uppfattades att Billeberga GIFs plansituation är väldigt viktig för orten och kommer därav att utredas ordentligt, vi kommer också att utreda behovet av kommunala LSS boenden, säger Aase Jönsson (KD) kommunalråd.