Majoritetsstyre och ökad medlemstillströmning

Det var två glädjeämnen för Kristdemokraterna i Svalövs kommun vid årsmötet den 12 febr. i Svalöv, när man blickade tillbaka på det gångna året. Majoritetsstyret i kommunen med SD+M+KD med stöd av L ger ökad stabilitet och gav dessutom Kristdemokraterna ökat politiskt inflytande.
I det nya styret har Kristdemokraterna nu förutom platsen i kommunfullmäktige som innehas av Aase Jönsson med ersättarna Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm inte mindre än 12 platser i styrelser och nämnder. Där fick kristdemokraterna ordförandeposten i social-nämnden, vilken innehas av Aase Jönsson och ordförandeposten i valberedningsnämnden som innehas av Åke Jonsson. Aase Jönsson är också vice ordförande i FINSAM Landskrona-Svalöv. Partiet har nu dessutom ordinarie platser i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, samt 7 ersättarplatser.
Medlemstillströmningen under både valåret och under 2019 har varit större än någonsin och resulterat i att 14 nya medlemmar har tillkommit. Tyvärr avled alldeles före jul Einar Persson, Kågeröd, som 1970 grundade partiets lokalavdelning i Svalövs kommun och var dess förste ordförande.
Vid årsmötet omvaldes Åke Jonsson, Svalöv som ordförande och Aase Jönsson, Billeberga som vice ordförande. Som övriga ledamöter i styrelsen omvaldes Karl-Erik Karlsson, Svalöv och nyvaldes Marie Dahlström, Tågarp och Therese Ravander, Gryttinge. Anders Bjerehjelm, Svalöv är ersättare i styrelsen. Omval blev det också för Aase Jönsson som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin, båda från Svalöv. Som ordinarie ombud till partidistriktets stämmor valdes Åke Jonsson, Marie Dahlström och Therese Ravander med Anders Bjerehjelm som ersättare.
Efter årsmötesförhandlingarna höll KDU:s förbundsordförande Martin Hallander, Malmö ett inspirerande anförande, där han bl.a. pläderade för en bättre integration av invandrare. Det skulle medföra en bättre gemenskap i samhället och därmed minskat utanförskap och minskad brottslighet.

KD-styrelsen fr.v. Åke Jonsson ordf., Aase Jönsson v.ordf., Karl-Erik Karlsson och Marie
Dahlström (Therese Ravander och ersättaren Anders Bjerehjelm saknas)

Förbundsordf. KDU Martin Hallander

Kristdemokraterna ligger i topp liksom partiledaren Ebba Busch Thor!


I Medieakademins Förtroendebarometer 2019 ligger KD i toppen tillsammans med S och M, när det gäller förtroendet för politiska partier. Mätningen har genomförts av Kantar Sifo och omfattar 1200 webbintervjuer med personer äldre än 16 år. 30 % av de intervjuade svarade att de hade mycket/ganska stort förtroende för KD. Motsvarande siffra för S var 32 % och för M 31 %. Övriga partier låg mellan 10 och 24 %.
I en annan mätning gjord av Demoskop hade Ebba Busch Thor allra högst förtroende bland partiledarna. 39% av de tillfrågade svarade att de hade ganska/mycket stort förtroende för Ebba. Tvåa kom Stefan Löfven med 37 %. Mätningen gjordes den 2-7 oktober i år och bygger på 1003 intervjuer bland den röstberättigade allmänheten.

Nytt styre – nya möjligheter!

Det nya styret i Svalövs kommun bestående av (SD+M+KD) med stöd av (L) är nu på plats.
Kommunfullmäktige idag den 17/6 förrättade en del nyval med anledning av den nya
majoritet som tillträtt.

Kommunfullmäktiges ordf. blir Ann Pettersson (M) med Ingrid
Ekström (SD) som 1:e vice ordf. och Claes Hallberg (S) som 2:e vice ordf. Kommunstyrelsens ordf. blir Teddy Nilsson (SD) med Angelie Fröjd (M) som 1:e vice ordf. och Jan Zielinski (S) blir ensamt oppositionsråd.

För oss Kristdemokraterna innebär det nya styret att vi har följande förtroendeuppdrag i
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder:
Kommunfullmäktige: Aase Jönsson ledamot, Åke Jonsson 1:e ersättare och Anders
Bjerehjelm 2:e ersättare.
Kommunstyrelsen: Aase Jönsson ledamot, Åke Jonsson ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson ersättare
Kommunalråd: Aase Jönsson (ej arvoderad)
Valberedningsnämnden: Åke Jonsson, ordförande, Anders Bjerehjelm ersättare.
Socialnämnden: Aase Jönsson ordförande.
Vård- och omsorgsnämnden: Camilla Terp ersättare.
Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Jonsson ledamot.
Bildningsnämnden: Anders Bjerehjelm ersättare.
Krisledningsnämnden: Aase Jönsson ersättare.
FINSAM Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson vice ordförande.
Sammanfattningsvis har vi tack vare samverkan i det här nya styret fått både större insyn och större inflytande än vi någonsin tidigare haft. Det ger oss goda förhoppningar om att under resten av mandatperioden kunna genomföra en bra politik för kommuninvånarnas bästa.

PRESSMEDDELANDE från KD i Svalöv

KD bildar nytt styre i Svalövs Kommun i samverkan med SD och M. Styret baseras på en majoritet i kommunfullmäktige som skapas genom valteknisk samverkan mellan SD, M, KD och L.
KD:s första alternativ har alltsedan valet varit en borgerlig Allians! Denna etablerades också och övertog styret i kommunen. KD har gjort sitt yttersta för att hålla samman Alliansen och medla mellan interna stridiga viljor! Därför är det med sorg i hjärtat vi konstaterar att C trots våra ansträngningar väljer att lämna Alliansen för att ansluta sig till det socialistiska blocket (även i vår kommun). KD har fått erbjudande om att ingå i detta socialistiska block, men vi känner oss väldigt främmande inför många av de (ibland indoktrinerande) idéer som finns i kombination med ett hierarkiskt och auktoritärt styre!
KD bedömer det som mycket mer sannolikt att vi kan bedriva god KD-politik för att tillfredsställa kommuninnevånarnas behov och önskemål i den nu annonserade konstellationen!