Socialnämndens ordförande Aase Jönsson höll följande budgetanförande på KF den 25 oktober

 

Presidium, ledamöter, åhörare och press

 

Jag kan börja med att säga att det gläder mig att budgetförslagen från S och C inte skiljer sig så mycket från vårt när det gäller socialnämnden.

Vi i Framgång för Svalöv lägger en budget för socialnämnden som väl följer vår vision för Svalövs kommun.

Socialnämndens verksamhet är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.

Men jag vill ändå belysa några av våra prioriteringar:

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas barn och ungas situation, därför har vi tecknat ett avtal med Maria Skåne, Nordväst som innebär att vi kommer att ha tillgång till samtliga behandlingsinsatser som erbjuds på Maria Skåne, Nordväst på hemmaplan i Svalöv med start en halv dag i veckan.

Vi blåser liv i Skottlandsmodellen igen genom att öka samarbetet mellan Elevhälsan och Socialtjänsten genom en socialsekreterare som arbetar förebyggande.

Psykisk hälsa kommer att vara ett prioriterat arbetsområde för alla enheter inom sektorn. Det handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Arbetet innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande. Sektorn har påbörjat ett arbete med att kartlägga behovet och genomlysa insatser som finns tillgängliga för kommuninvånarna.

Fokus Sysselsättning visar fortsatt på goda resultat. Under perioden januari- juni 2021 har 70 individer kommit vidare till någon form av sysselsättning. Av dessa kom 31 från ekonomiskt bistånd och 20 var ungdomar

Social sektor har påbörjat en digital resa som skapar många nya möjligheter för sektorn både i ett kvalitativt syfte men inte minst skapar det möjligheter till en ökad effektivitet och omprioritering av befintliga resurser.

Jag yrkar bifall till de tre punkterna som finns i handlingarna

Kommunfullmäktige hölls i Linåkerskolans aula.

Den här bilden är från ett tidigare tillfälle.

Svalövstyret Framgång för Svalöv (SD), (M), (KD) fortsätter i budget för 2022 offensivt med sina pågående satsningar

Nya satsningar för år 2022 är:

Vi gör en strategisk satsning om 2 miljoner för att skapa framtidens resursskola inom Svalövs kommun samt 0,4 miljoner på en utökad kuratorstjänst för att skapa bättre förutsättningar inom elevhälsan.

Vi satsar ytterligare 1,5 miljoner i lönebildning för 2022 för att prioritera våra förskolelärare och barnskötare.

Vårt viktiga arbete gällande folkhälsa kommer att fortsätta utvecklas med ett tillskott om 0,4 miljoner, vår hälsa är viktig.

Vi beslutar om en buffert för om 5 miljoner för en kommande kompletteringsbudget om förutsättningarna skulle ändra sig då landet nu öppnar upp efter en långdragen pandemi.

Det kommer också att läggas 0,5 miljoner för att kommunfullmäktige ska kunna webbsändas så att fler invånare kan följa det demokratiska arbetet.

-Vi vill lägga en trovärdig valbudget med respekt för våra skattemedel men samtidigt stark nog att kunna slå i de spikar vi satt på plats under tiden som styrande, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD)

– Det gäller att precis som vår vision säger, ska vi våga visa mod och gripa de möjligheter som uppkommer genom särskilda omständigheter, eller ur en ansträngande tid, säger kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd (M)

– De chanser och möjligheter som ges kommer ”Framgång för Svalöv” att ta i syfte att ge Svalöv en mer långsiktigt hållbar ekonomi, säger kommunalrådet Aase Jönsson (KD)

 

Idag har vår styrelseledamot Marie Dahlström genomfört Kristdemokraternas stora politikerskola

Vår styrelseledamot Marie Dahlström har idag genomfört Kristdemokraternas stora politikerskola. Så här skriver hon själv om detta:

”Förra året fick vi ett utskick från KD region Syd om att dom erbjöd en utbildning, den STORA POLITIKERSKOLAN.

Jag kontaktade min lokalavdelning KD Svalöv och fråga om det var okay att jag anmälde mig. Det tyckte dom var superbra.

Sen blev jag antagen. Superskoj. Första tillfället träffades vi live . Men kommande tillfällen har vi haft digitalt med anledning av covid-19-restriktionerna.

Sista och femte tillfället var nu i helgen. Då kunde vi äntligen ses live. Vi har haft en härlig helg med många nya bekantskaper.

Under utbildningen har jag fått lära mig bland annat hur man debatterar på ett schyst sätt med sin motståndare, hur man håller ett tal och även hur man som ledare ska kunna vara just en bra ledare.

Jag är tacksam att jag fick denna möjlighet att gå denna utbildning. Jag är även tacksam för allt stöd och hjälp och tro på mig som jag fått från min partiavdelning KD Svalöv. Stort tack.

Jag hoppas många fler får denna möjlighet att få gå denna utbildning.

Marie Dahlström”

Anförande av Aase Jönsson i kommunfullmäktige

Vi i Kristdemokraterna är glada och stolta att utgöra en del av Framgång För Svalöv, som efter det första hela verksamhetsåret kan uppvisa ett så enastående resultat. Vi vill passa på att tacka alla medarbetare i kommunen som genom sitt engagerade och goda arbete har bidragit till detta goda resultat.

2020 har inte varit ett vanligt år! Pandemin har påverkat alla, både enskilda och verksamheter. Trots dessa dåliga förutsättningar har vi lyckats genomföra flera riktade satsningar, många med speciell betydelse för barn och unga.

Om jag tar min egen kommundel som exempel:

  • Ny lekplats har anlagts
  • Ett flertal nya bänkar har placerats ut
  • Ån har rensats och längs med ån har det röjts upp

Givetvis har många andra åtgärder gjorts runt om i kommunen.

Några exempel:

  • Skateparker i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd
  • Buskröjning runt Svalövssjön
  • Skapandet av ett allaktivitetshus i Svalöv har startat upp
  • Planering för marklägenheter i Kågeröd
  • Lägenheter i Röstånga
  • Gata och Park smyckar kommundelarna inför olika högtider och helger.

Notis om omval av KDK Skånes ordförande i Skånska Dagbladet idag

På Skånska Dagbladets Svalövssida finns det idag en notis om att Aase Jönsson är omvald som ordförande av Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne. Det nämns också att Marie Dahlström valts till vice ordförande och att Therese Ravander valts till ledamot av Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne.

Referat från gårdagens kommunstyrelsemöte

Bokslut 2020

Under gårdagens kommunstyrelsemöte var det då dags för sanningens ögonblick, ögonblicket då det slutligt revisionsgranskade och avstämda resultatet redovisades för styrelsen. Glädjande nog ett resultat nästan sifferidentiskt med det uppskattade resultat som redovisades muntligt i mars.

Under marsmötet uppskattades koncernresultatet kommun/bolag landa i närheten av 75miljoner.

Det nu slutliga koncernresultatet blev marginellt mindre 73.7miljoner, varav kommunens del är 47.9 miljoner som efter den regelmässiga balanskravsavstämningen blev 42.4 miljoner. Av detta resultat väljer styret Framgång för Svalöv SD, M, KD att avsätta 20 miljoner till resultatutjämnings-reserven som tidigare innehöll 14.1 miljoner och nu kommer att innehålla 34.1 miljoner som reserv inför framtiden.

Detta innebär att böckerna slutligen stängs med ett äkta resultat om 22.4 miljoner. Vilket är 13.6 miljoner över det budgeterade målet.

Summerat har styret med detta levererat ett resultat av historiska mått för Svalövs kommun 2020.

Detta trots pandemiåret, en generös lönebildning för den kommunala personalen, ett forcerat underhåll på de kommunala anläggningstillgångarna och olika satsningar på lekplatser och uteaktiviteter för unga och gamla.

Medarbetarundersökning 2020

Det är mycket glädjande att årets medarbetarundersökning visar att Svalövs kommun trots detta pandemiår övervägande har väldigt nöjda medarbetare. Undersökningen har utförts av SKOP vilka deltog på personalutskottet och föredrog denna undersökning som nu redovisades på kommunstyrelsen.

Givetvis kan allting bli bättre men utifrån genomgången har Svalövs kommun ett representativt svarsundelag. Vi ligger i det övre skiktet gällande nöjd-medarbetar-index (NMI) med skånska mått mätt, och lika när det gäller hållbart medarbetarengagemang (HME). Nu kommer detta material att processas i förvaltningen för att därefter återkomma med förslag till handlingsplaner för att vi ska fortsätta det goda arbetet och kunna förbättra oss ytterligare.

Kompletteringsbudget 2021

Vi lägger en kompletteringsbudget som finansierar rätt till heltid för anställda i Svalövs kommun.

Vi ger extra resurser till Myndighetsnämnden för att kunna öka tillsyn av de misskötta fastigheter som våra kommuninvånare signalerar om.

Vi tar bort avkastningskraven på Svalövsbostäder för att bolaget ska ges möjlighet att snabbare kunna öka sitt underhåll. Detta innebär att bolaget under året har möjlighet att använda detta kapital för att återinvestera i bolagets fastigheter och förbättra för hyresgästerna. Vilket varit eftersatt då tidigare styrens avtal om valfritt lägenhetsunderhåll gjort att många av bolagets hyresgäster omedvetet valt bort inre underhåll. Många hyresgäster har idag varit omedvetna om detta och trott att det varit Svalövsbostäder som låtit bli att underhålla. När det egentligen är hyresgästen som har ansvar för att det inre underhåller utifrån detta avtal från 1996 mellan hyresgästföreningen och bolaget. Vilket hyresgästföreningen pratar tyst om idag.

Yttrande över förslag till regionplan

Det kan läsas i sin helhet på kommunens hemsida, yttrandet har skrivits i andan att bevaka vårt kommunala självstyre.

Utredning upphandling RFSL för att utföra HBTQ certifiering

Som ni sedan tidigare fått information om, så har det gjorts en utredning hur det kom sig att våra bibliotek marknadsförde sigillet RFSL. Vilket kom sig av att det köpts in en sk HBTQ certifiering mot fattade beslut i kommunfullmäktige. VI kan konstatera att det har funnits betydande brister i hantering, följsamhet mot fattade beslut, dålig dokumentation, brott mot delegationsordningar och lagen om offentlig upphandling. Det är bara att läsa tjänsteskrivelse från kommunchef och utredningen som är gjord av juridisk kompetens på kommunens hemsida.

Gratifikation till anställda.

För att ytterligare visa vår uppskattning för vår personal, så fattades beslut om ytterligare en gratifikation om 500 kr ska utdelas till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som aktivt tjänstgjort under perioden januari till mars 2021. En värdecheck som ska användas för inköp av varor och tjänster från vårt lokala näringsliv.

Sommarskola för elever åk9 som har svårt att nå förväntat resultat nu i pandemitid.

Vi godkände ett initiativärende från Liberalerna, som låg i linje med vår egen bildningsnämndordförande Kim Hellströms önskemål om att titta på möjligheter för sommarskola med någon typ av ferie-ersättning likt sommarjobb. Detta överlämnades omgående till Bildningsnämnden av oss i Kommunstyrelsen med önskan om snabb beredning.

Vi hoppas detta varit en lagom och lätt sammanfattning av lite viktiga frågor på kommunstyrelsen 12 april

Sprid gärna att vi fortsätter granska upphandlingar oavsett om det rör HBTQ, tjänstebilar eller annat.