Politik

Kommunpolitiskt handlingsprogram
för Kristdemokraterna i Svalövs kommun 2018-2022

 

Ge barn & ungdomar en bra start i livet

 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Uppmärksamma och ge tidigt stöd till elever med särskilda behov
 • Nolltolerans ska gälla för mobbning och kränkande behandling
 • Öka det drog- och alkoholförebyggande arbetet
 • Skolan ska förutom kunskaper även förmedla värderingar och normer
 • Vuxna stödpersoner kan bidra till en lugn, trevlig och stimulerande skolmiljö
 • Inrätta en ungdomsmottagning vid familjecentralen Guldkornet

Ett bra liv hela livet

 • Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet
 • Skapa trygghetsboende i alla kommundelarna
 • Fria seniorkort i kollektivtrafiken för personer över 70 år

En trygg, tillgänglig och aktiv kommun

 • Ökad polisiär närvaro på gator och torg
 • Förbättrad kollektivtrafik Svalöv-Röstånga
 • Vid infarten till Billeberga från väg 17 behövs avfartsfiler eller rondell
 • En trygg trafikmiljö för gående och cyklister
 • Cykelväg mellan Röstånga och Billinge
 • Cykel- och gångväg mellan N. Skrävlinge och Teckomatorp
 • Förbättrat företags- och föreningsklimat
 • Förbättrad integration av invandrare

Ett samhälle som belastar miljön mindre

 • Verka för en hållbar utveckling där miljön står i fokus
 • Ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamheter

En levande och attraktiv kommun

 • Utveckla turismen
 • Kulturlivet ska ges goda möjligheter att utvecklas för alla åldrar
 • Uppsnyggning i Billeberga och Röstånga