Inlägg av Aase Jönsson i budgetdebatten

I budgetdebatten gjorde vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson ett långt och bra inlägg som går att se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NO7-o7qCk6o&t=9238s
Dra fram förloppsindikatorn till 1:23.

Här följer även inlägget i skriftlig form:

”Tack för ordet

ordförande, ledamöter, åhörare och press

Jag vill yrka bifall till de 8 punkterna som finns i handlingarna. Samtidigt vill jag lyfta ett par speciella punkter ur Kristdemokratisk synvinkel:

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att

– Göra en översyn av gällande lokala trafikföreskrifter intill förskolor, skolor samt lekplatser för att ytterligare främja tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. – I samarbete med bildningsnämnden utreda samt föreslå framtida områden för fotbollsplaner inom Billeberga tätort.

Socialnämnden uppdras att skyndsamt göra en översyn av behoven av nya boendeformer för brukare inom LSS.

Att hitta en långsiktig lösning gällande Röstångabadet.

Nuvarande socialnämnd samt vård- och omsorgsnämnden slås ihop till en socialnämnd med ett individ- och familjeutskott. Motivet är att anpassa den politiska överbyggnaden till de ekonomiska förutsättningarna som gäller, samt att i Skottlandsmodellens anda, samla verksamheter inom det sociala området. Svalövs modellen heter Tidigt och Tillsammans.

Till sist:

Jag har också tittat lite på vad S och C har för mål för socialnämnden 2023.

I Centerns förslag är det mesta redan igång eller ligger i startgroparna inför 2023 genom bl.a. FINSAM processer eller Tidigt och Tillsammans.

Man har ökad digitalisering som mål. Under våren kommer i de allra flesta ansökningar om försörjningsstöd att vara digitala. Vi kommer också att börja med digitala beräkningar.

Mina kommentarer när det gäller S mål för Socialnämnden för 2023:

Där vill man prioritera aktiva arbetsmarknadsinsatser. Det gör vi redan genom Fokus sysselsättning.

Ge stöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Detta görs via en FINSAM-process.

Jag uppskattar verkligen att oppositionen har samma mål som vårt pågående arbete inom Social Sektor.

Tack för ordet.”