Från Kristdemokraterna i Svalöv angående folkomröstningen den 12 december

Kristdemokraterna i Svalöv råder alla att rösta blankt i folkomröstningen. Gör detta som en protest mot att oppositionen utnyttjar detta demokrativerktyg för att fördröja och försvåra arbetet för en positiv utveckling av Svalövs kommunala verksamheter, så att invånarna får största möjliga utbyte för sina skattepengar.
Oppositionen orsakar kommunen en kostnad för folkomröstningen på ca en miljon kronor alldeles i onödan. De kommunala bolagen styrs idag av kommunfullmäktige genom av fullmäktige valda styrelser. Så kommer det att vara även framöver efter koncernbildningen.
Genom att bilda en koncern blir det lättare och mer lönsamt att bedriva kommunens verksamhet med målet att få bättre ekonomi och mer pengar till bland annat skola, vård och omsorg!
Vi anser att bildandet av en koncern skapar ett stort mervärde för kommunens invånare och ger därför rådet att rösta BLANKT!

 

From the Christian Democrats in Svalöv regarding

the referendum on December 12

The Christian Democrats in Svalöv recommend everyone to vote blank in the referendum. Do this as a protest against the opposition using this democracy tool to delay and complicate the municipal’s work for a positive development of Svalöv’s municipality, so that the residents get the greatest possible return for their tax money.

The opposition causes the municipality a cost for the referendum of about one million SEK completely unnecessarily. The municipal companies are today governed by the municipal council through boards elected by the council. This will continue to be the case after the formation of the municipal companies.

By forming a company group, it becomes easier and more profitable to run the municipality’s operations with the goal of getting better finances and more money for, among other things, school, care and nursing!

We believe that the formation of a company group creates great added value for the municipality’s residents and give the advice to vote BLANK!