• Årets julklapp vore anställda läkare på våra äldreboenden

  Kommunernas äldrevård måste uppgraderas. Under pandemin har vittnesmålen om bristerna i läkarvården på äldreboenden dessvärre varit många. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat vården av äldre med misstänkt eller konstaterad smitta konstateras att Region Västerbotten inte uppfyllt sitt lagstadgade vårdsansvar. Samtidigt har äldreboenden i kommunerna fortfarande inte rätt att själva anställa läkare, vilket motverkar den goda och nära vård som Kristdemokraterna vill se. I kommunernas regi utförs trots allt minst 25 procent av all vård.

  IVO:s generaldirektör konstaterar att ”lägstanivån” i regionernas sätt att ta sitt medicinska ansvar under pandemin varit för låg. Äldre har inte fått behandling utifrån individuella behov, eller tillsammans med anhöriga gjorts delaktiga i bedömningar. Det har förekommit allvarliga brister i journalföring och ställningstaganden kring, och genomförande av, vård i livets slutskede har inte gjorts enligt regelverk.

  När en ny sjukdom sprider sig är det kanske viktigare än någonsin att läkarbedömningar görs noga inför beslut om behandling. Den fysiska läkarnärvaron på äldreboendena saknades av många sköterskor i deras arbete redan före pandemin. Exempel på äldre som överlevt genom att anhöriga tagit strid mot besluten visar på att otillräckliga bedömningar legat bakom livsavgörande beslut.

  Pandemin har tydligt visat på problemen med ansvarsuppdelningen mellan kommuner och regioner. Coronakommissionen fastslår att regeringen totalt misslyckats att skydda våra äldre. Kommunernas inflytande att påverka läkarnärvaron på äldreboenden är minimal, vilket Kristdemokraterna länge velat ändra på. Redan i min roll som förhandlare för länets femton kommuner mot dåvarande landstinget gällande hemsjukvårdsövertagandet för flera år sedan, lyfte jag brister med att kommunerna helt var beroende av landstingets läkare. Situationen är dessvärre inte annorlunda idag.

  Den bästa julklappen för våra äldre är Kristdemokraternas förslag att regeringen omgående möjliggör kommunala läkare, såväl allmänläkare som geriatriker, inom äldreomsorgen. Detta skulle öka tryggheten för de äldre, höja vårdstatusen och kompetensen på äldreboendena, samt underlätta för att attrahera och behålla personal.

  Vi menar också, inte minst i ljuset av pandemin, att kommunerna framöver ska vara ansvariga för primärvården, medan sjukhusvården blir statens ansvar. För en jämlik vård, oavsett var man bor.

  Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten (KD)