• Nya förslag om a-kassan

  anderssellstrom_580x200

   

   

  Lyssna på Ekots intervju med Anders Sellström om höjt tak i a-kassan.

  Detta vill Kristdemokraterna:

  • Inför en allmän och obligatorisk a-kassa med en enhetlig a-kasseavgift.
  • Ge fler rätt till a-kassa genom ett nytt inkomstvillkor
  • Indexera taket i a-kassan.
  • Höj taket i a-kassan. Vi föreslår en höjning till 830 kr/dag.

  Målet med förslagen är att få en väl fungerande försäkring som ger alla löntagare och arbetslösa ett gott försäkringsskydd samtidigt som eget ansvarstagande och jobbsökande
  uppmuntras.

  Våra förslag till ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

  Allmän och obligatorisk a-kassa med en enhetlig a-kasseavgift

  Kristdemokraterna föreslår att det införs en allmän och obligatorisk a-kassa. Det finns många anledningar till varför det är en god idé. Det är idag alldeles för många som står utanför a-kassan och som därför står utan ordentlig ersättning när de drabbas av arbetslöshet.

  Den differentierade avgiften har inte gett det resultat som regeringen hoppades på när den genomfördes. Tanken med de differentierade avgifterna var att de skulle få genomslag på löneutvecklingen i de olika sektorerna och därigenom på sikt minska arbetslösheten i de sektorer som har hög arbetslöshet. Tanken kan vara teoretisk god men har i praktiken inte fått genomslag på grund av att a-kassorna oftast omfattar flera olika sektorer med varierande arbetslöshet eller risk för arbetslöshet. Avgifterna speglar därför inte den verklighet som det var tänkt att de skulle göra och systemet framstår mest bara som orättvist. Därför bör de differentierade avgifterna avskaffas och en obligatorisk a-kassa ska självklart ha en helt enhetlig avgift.

  Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att en avgift till en allmän och obligatorisk a-kassa med dagens nivå inte skulle behöva kosta mer än 125 kr/mån. Beräkningen bygger på att cirka 3,88 miljoner personer kommer att betala denna avgift. Detta antal personer är en framskriven skattning byggd på förslaget i SOU 2008:54 om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, som innebär att de som under ett kalenderår haft arbetsinkomster på mer än 2,7 prisbasbelopp ska betala avgift till a-kassan. Förslaget innebär att medlemsvillkoret tas bort.

  Byt ut arbetsvillkoret mot ett inkomstvillkor

  Utredningen SOU 2008:54 om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring föreslår ingen förändring av arbetsvillkoret. Vi menar dock att det finns anledning att se över villkoren för rätt till ersättning. Det är rimligt att de som har en anknytning till arbetsmarknaden, även om de jobbar få timmar eller har låga inkomster, också har möjlighet att få a-kassa. Det är också rimligt att de som blir skyldiga att betala avgift till a-kassan, även har möjlighet att få ersättning vid arbetslöshet. Vi föreslår därför att nuvarande arbetsvillkor ersätts med ett inkomstvillkor.

  Nivån på inkomstvillkoret bör motsvara den nivå då skyldighet att betala avgift till a-kassa infaller. Inkomstvillkoret kan därmed utformas som att individen under de senaste tolv månaderna ska ha haft arbetsinkomster motsvarande 2,7 prisbasbelopp, eller 1,35 prisbasbelopp under de senaste sex månaderna. Liksom idag ska det finnas möjlighet till exempelvis överhoppningsbar tid. Syftet med förändringen är att fler ska omfattas av rätt till ersättning.

  Höj och indexera taket i a-kassan

  Taket i a-kassan har inte höjts på över tio år. Det innebär att a-kassan urholkas för varje år som går och värdet av att vara med i en a-kassa minskar för dem som har en lägre sannolikhet att bli arbetslös. När dessa lämnar a-kassan blir avgiften högre och värdet av att vara med i a-kassan försämras ytterligare. Det hela riskerar att bli en negativ spiral där vi i slutändan får en a-kassa där endast de med hög sannolikhet att bli arbetslösa försäkrar sig med en allt högre avgift som följd.

  Med eller utan en allmän och obligatorisk a-kassa måste därför taket höjas. Om vi inte har ett obligatorium finns stora risker med att fler och fler väljer att ställa sig utanför a-kassan. Och ska vi införa en allmän och obligatorisk a-kassa bör taket höjas för att en sådan reform ska anses vara legitim. Om alla ska vara med och betala till en försäkring måste den också ha ett värde som är rimligt.

  Taket i a-kassan borde precis som taket i sjukförsäkringen indexeras och räknas upp år för år, men vi förespråkar också en höjning av nivån.

  Riksdagens utredningstjänst har räknat på vad en höjning av taket till 830 kr/dag skulle kosta. Beräkningen bygger på en allmän och obligatorisk a-kassa där utgifterna för den höjda arbetslöshetsersättningen betalas via avgiften till a-kassan. Avgiften blir då 154 kr/mån. Den offentligfinansiella effekten blir en kostnad på 150 miljoner kr, eftersom ett höjt tak också påverkar andra ersättningar, avgifter och skatter.

  Sammanfattning

  Kristdemokraternas förslag gör a-kassan mer solidarisk och rättvis. A-kassan blir en försäkring som skapar trygghet för de som drabbas av arbetslöshet. Förutom en allmän och obligatorisk a-kassa innebär förslagen att avgifterna ska vara enhetliga, att taket höjs och indexeras och att arbetsvillkoret ersätts med ett inkomstvillkor som gör att fler får rätt till a-kassa.