• Regiondirektörens förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi

  Idag lämnar regiondirektör Kent Ehliasson enligt uppdrag över en plan för omställning för en hållbar ekonomi till regionstyrelsens arbetsutskott. Den innehåller åtgärder på kort och lång sikt för att vända den negativa kostnadsutvecklingen så att Region Västerbotten kan leverera hälsa, vård och utveckling i framtiden.

  Bakgrunden är dels den negativa kostnadsutvecklingen, med ett underskott på 200 miljoner kronor under årets tre första månader och dels stora behov av investeringar. Totalt innehåller planen förslag på kostnadsreduceringar på 565 miljoner kronor för åren 2020–2022. Det innebär budgetreducering på 200 miljoner kronor och en underskottshantering på cirka 365 miljoner kronor.

  – För att klara omställningen krävs en mängd åtgärder och att alla förvaltningar och enheter hjälps åt och både sparar och utvecklar samtidigt, säger regiondirektör Kent Ehliasson.

  Stora gemensamma utmaningar

  Många av de faktorer som påverkar regionens ekonomi på ett negativt sätt delar Västerbotten med alla andra regioner och med samhället i stort. Den snabba medicinsktekniska utvecklingen ökar kostnaderna inom främst den högspecialiserade vården samtidigt som invånarnas behov och förväntningar ökar.

  Den demografiska utvecklingen innebär att vi nationellt får en befolkning med allt fler äldre med större vårdbehov samtidigt som antalet unga minskar. Tillgången på arbetskraft minskar så att färre behöver göra mer. Men en befolkning med få i yrkesverksam ålder innebär också ett minskat skatteunderlag.

  En viktig del i planen är att omstrukturera hälso- och sjukvården. Vården ska flyttas så nära patientens hem som möjligt, från sjukhus till öppenvård, primärvård och egenvård. Vården måste nyttja de tillgängliga resurserna mer effektivt och ta vara på digitaliseringens möjligheter.

  – Personalkostnaderna är den största delen av vår budget. I takt med att vården organiseras för att göra patientens vårdresa så kort och smidig som möjligt kommer bemanningen att anpassas och utvecklas efter både vårdflöde och vårdtyngd, säger Kent Ehliasson.

  Effektivisera och samordna

  I planen finns även en rad effektiviseringar som att se över hur hälsocentraler och tandvårdskliniker kan samordnas, elkostnader och hyror minskas, utföra fastighetsservice i egen regi och att ta fram en strategisk inköpsprocess. Stöd- och administrativa verksamheter ska bedrivas effektivt och vara optimalt samordnade.

  – Planen har åtgärder på både lång och kort sikt och vissa delar arbetar vi redan med. Men det blir viktigt att alla chefer och medarbetare förstår att omställningen börjar nu, säger Kent Ehliasson.

  Att utveckla organisationskulturen är också en del av planen. Kulturen ska bygga på att alla tar ansvar för överenskomna mål, gör nödvändiga prioriteringar och arbetar med ständiga förbättringar.

  Planen för omställning för en hållbar ekonomi blir en av utgångspunkterna för regionplan och budget som beslutas i regionfullmäktige i juni.

  Mer information
  Kent Ehliasson, regiondirektör, 072-249 40 01