• KD presenterar budget för Region Västerbotten

  Läs hela budgeten här: KD Region Västerbotten – Regionplan och budget

  Kristdemokraterna vill se en västerbottnisk hälso- och sjukvård som är tillgänglig och högkvalitativ i hela länet. Där individen går före systemet och rätten att välja, eller välja bort, vårdgivare är given. Vi är en röst för de som alltför ofta ingen röst har, en röst för familjen, våra barn, unga och äldre. Vi presenterar konkreta förslag hur vårdkrisen ska vändas. Vi lovar inte allt till alla – men vi lovar att prioritera förbättrade arbetsvillkor till hälso- och sjukvårdspersonalen för att de ska trivas och utvecklas i sitt viktiga arbete med att ge god vård till länets invånare. Idag stiger kostnaderna för hyrpersonal, vi vill istället värna den personal vi har, samt vi anser patientsäkerheten hotas med allt för stor andel hyrpersonal. Region Västerbotten måste stärka sig i rollen som arbetsgivare.

  Det är helt oacceptabelt att så många tvingas vänta längre än 90 dagar på vård. Vi gör därför riktade satsningar på primärvården, nära medborgarna, som hjälper till att minska såväl den enskildes lidande som belastningen på sjukhusen. Andra prioriterade områden är en ambulansvård som täcker hela länet, den växande psykiska ohälsan särskilt bland unga, införande av geriatrisk vårdcentral samt insatser för en jämställd vård.

  Vi vill se en god och nära vård i Västerbotten. Omställningen till god och nära vård är viktig. Den ska ske inom alla vårdnivåer. Men framförallt sker den största omställningen inom primärvården närmast medborgarna.  Vi behöver fler distriktsläkare, fast läkarkontakt samt serviceteam som avlastar personalen inom vården. För oss kristdemokrater är subsidiaritet viktigt. Så mer självbestämmande till personalen gör att personalen trivs.

  Civilsamhället är viktigt för oss kristdemokrater. Vi klarar inte samhällsbygget utan det starka civilsamhället vi har i vårt län. Men regionen måste ta till sig denna kraft på ett bättre sätt. Därför vill vi se bättre samordning och stöttning från regionernas sida. Vi anser att vi ska överlåta våra två folkhögskolor till rörelsedriva aktörer vi har i länet. Rörelsedrivna aktörer står redo att ta över verksamheterna, men har kapacitet att driva dem betydligt mer kostnadseffektivt än regionen. Här slår vi även ett slag för civilsamhället och dess betydelse för regionens fortsatta utveckling.

  Samverkan är särskilt viktigt, att Region Västerbotten agerar tillsammans med kommunerna vad gäller bland annat vård och trygghet, näringslivsutveckling, kollektivtrafik, miljö och klimat. Vi vill se ett stärkt vägnät, infrastruktursatsningar samt samverkan för att säkra kompetensförsörjning och jobbskapande i såväl landsbygd som stad. Att hålla ihop Västerbotten har visat sig vara än viktigare under och efter en kris. Den regionala utvecklingen är avgörande för att kunna klara finansiera och leverera en vård i världsklass.

  Pandemin är inte över. Klart är att pandemin har satt även vår ekonomi på prov. På det hela taget måste vi säga att Region Västerbotten har klarat sig bra om man gör jämförelser i landet. Samarbetet mellan regionen och kommunerna har varit en viktig och kanske avgörande faktor för att hålla nere sjukdomsfall. Vår personal förtjänar ett stort omnämnande för det fantastiska arbete de utfört under stundtals väldigt besvärliga situationer. Staten har skjutit till stora medel för att täcka dessa kostnader. Men vi ska komma ihåg att Region Västerbottens ekonomi var i djup kris långt innan vi visste vad Covid-19 var. Det kommer därför krävas ett starkt ledarskap under pandemins fortsättning, men framför allt under tiden därefter.

  En omställningsplan beslutades med stor politisk enighet för några år sedan i syftet att komma till bukt med de stora underskotten. Dessvärre har utfallet varit oerhört lågt. Det finns ingen trovärdighet att hänga upp det ekonomiska arbetet på en omställningsplan som inte uppfylls till 100 % och därför bör regionen börja om från början. Och ännu värre är det som de rödgröna gör, att redan vid budgettillfället inse att man inte klarar 100 % och ändå har med 100 % i kalkylerna till budget. Det krävs en reell förbättrad budgetdisciplin, baserad på ett långsiktigt ekonomiskt arbete på alla nivåer i verksamheterna istället för en pappersprodukt som inte fungerar.

  Kristdemokraterna lämnar därför arbetet med omställningsplanen. Vi kan inte fortsätta skjuta över våra kostnader till kommande generationer. För att möjliggöra detta krävs en tydligare politisk styrning av uppsiktsplikten från styrelsen gentemot nämnderna. Dessutom behöver regionen stärka sig vid upphandlingar och avtal, samt vid uppföljning av dessa. Utifrån förvaltarskapstanken arbetar vi kristdemokrater idogt för en ekonomi i balans och för att även kommande generationer ska kunna lita på hälso- och sjukvården och den regionala utvecklingen i vårt Västerbotten.

  Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten

  Betty-Ann Nilsson, ledamot regionfullmäktige

  Karl-Gustav Lilja, ledamot regionfullmäktige

  Anna-Karin Lundberg, ledamot regionfullmäktige