• Vi ska värna om det svenska skogsbruket

    Skogen och skogsprodukterna har under decennier varit en av Sveriges viktigaste tillgångar, inte minst när det gäller export. Bara exportvärdet för skogsnäringens produkter motsvarade år 2020 över två gånger mer än regionernas totala kostnader för primärvård. Ungefär hälften av den svenska skogen ägs av ca 330 000 privata skogsägare. Denna mångfald av skogsägare borgar för ett differentierat brukande och en fantastisk biologisk mångfald.
    Den svenska skogen ser olika ut i olika delar av landet. Ännu större skillnad finns mellan skog i Sverige och skog i andra EU-länder vilket gör att skogspolitik bör vara nationell och inte regleras på EU-nivå. Tvärtom bör subsidiaritetsprincipen gälla, alltså att beslut bör fattas på lägsta möjliga nivå så att det går att ta hänsyn till skillnader i varje enskilt fall. Ett klokt brukande av skogen ger många miljö- och klimatfördelar. Vi måste se till att det svenska skogsbruket och användningen av skogsråvara fortsätter att utvecklas.💙