• Barn ska få må bra!

    I många länder firas den 20 november som den internationella barndagen. Både FN:s deklaration om barnets rättigheter och FN:s Barnkonvention antogs den 20 november men med exakt 30 års mellanrum, år 1959 respektive 1989. Kristdemokraterna tycker det är på tiden att också landstinget i Västerbotten låter barnkonventionen genomsyra all verksamhet och att politiska beslut fattas ur ett barnperspektiv. Barns bästa ska sättas i främsta rummet. Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i!

    Barns rättigheter ska uppmärksammas på alla tänkbara sätt, inte minst i länder som utnyttjar barn i krig, för sexuella syften och i smutsiga fabriker, i länder där barn inte får tillräckligt med mat, rent vatten eller skolgång, i länder där barns rättigheter uppenbart kränks varje dag.

    Men att må bra handlar inte bara om ekonomi och materiella resurser. I Sverige ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga trots att de allra flesta lever ganska gott. ”Barn och unga mår inte så bra som de har det”, som någon har uttryck det. Trots regeringens satsningar på förstärkt vårdgaranti och tillgänglighetspengar för barn- och ungdomspsykiatrin finns mycket kvar att göra i Västerbottens län. Endast 35 % av barnen som väntar i kön till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten får tid för besök inom de 30 dagar som vårdgarantin föreskriver. Det betyder att landstinget inte får ta del av regeringens tillgänglighetssatsning. Då krävs minst 80 %.

    En av de viktigaste åtgärderna för att främja barn och ungas psykiska hälsa är att stödja familjer och föräldrarnas möjlighet att vara närvarande i sina barns liv. Det behövs också en förbättrad kvalitet i barnomsorgen med mindre barngrupper samt ett nära samarbete mellan landstinget och kommunens skolhälsovård. Första linjens sjukvård inom primärvården som ska ta hand om lättare psykisk ohälsa måste fungera för att BUP ska kunna ta hand om de barn som har större problem. Personalen på hälsocentralen måste få adekvat utbildning för att klara detta uppdrag. Familjecentralen är en plats där erfaren personal har möjlighet att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och barn som far illa. Barnhälsovården med tidiga hembesök hos nyblivna föräldrar utgör en viktig kontakt i det förebyggande arbetet för barns fysiska och psykiska hälsa.

    Barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk eller fysisk ohälsa är högt prioriterade av kristdemokraterna. Vi är glada över att representera ett parti som tar barnens parti. Vi arbetar för att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Barn och ungas uppväxtvillkor står därför i fokus för den kristdemokratiska politiken.