• Inför social aktivitet på recept

  Ensamhet breder ut sig allt mer efter den senaste tidens nedstängda samhälle, besöksförbud på äldreboenden och rekommendationer att hålla avståndet till varandra. Det är förstås helt centralt att följa riktlinjerna för att skydda riskgrupper och rädda liv men det har också inneburit att många blivit alltmer isolerade.

  När vi tagit oss genom virusprövningarna är det hög tid att börja låta läkare skriva ut social aktivitet på recept (SAR) som ett sätt att motverka den växande ensamheten i samhället. De rödgröna är fast i gamla tankebanor. För att lösa denna utmaning krävs ett nytillskott av idéer.

  Den ofrivilliga ensamheten drabbar både psykiskt och fysiskt. Ofta leder den till kroppsliga besvär, kronisk stress och andra sjukdomar. Risken att drabbas av kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke ökar. Ensamhet innebär en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och skadar vår hälsa mer än såväl stillasittande som dåliga matvanor.

  Men ensamheten i sig är svår att komma åt. En längre tids avskildhet kan göra att steget ut till en social aktivitet bland nya människor känns stort att ta på egen hand. Det är dags att erkänna ensamhet som ett av våra stora samhällsproblem, som orsakar både höga mänskliga och samhällsekonomiska kostnader.

  Att bygga gemenskaper och relationer är förstås inte en uppgift främst för politiken – men att uppmuntra och förbättra förutsättningarna för gemenskap är det definitivt.

  Kristdemokraterna har i Region Västerbotten lagt en motion i ärendet som de styrande rödgröna ännu inte hanterat. Vi ser fram emot den debatten för något måste göras och det snabbt.

  Social aktivitet på recept (SAR) är, likt den mer kända fysiska varianten (FAR), ett komplement till övrig vård i syfte att främja hälsan. Genom att en läkare ordinerar social aktivitet uppmuntras patienten ta del av befintliga aktiviteter i närområdet. Ensamhet har ofta en stressande effekt, medan samvaro har en positiv och lugnande effekt.

  Bland de över 75 år känner sig nästan två av tre personer ensamma, enligt en enkät från Socialstyrelsen. Ofta kanske i väntan på en plats på ett äldreboende och den gemenskap det skulle kunna ge. Minds äldrelinje, dit personer över 65 år kan ringa ifall de mår psykiskt dåligt eller bara vill prata med någon, har tagit emot rekordmånga samtal under våren och början av sommaren. Framförallt för äldre kan SAR därför vara till hjälp för att bibehålla eller förbättra sitt hälsotillstånd, utöver att det bidrar till nya sociala nätverk.

  Genom att erbjuda en sådan hälsofrämjande insats till våra äldre kan vi bidra till längre, självständiga liv med god livskvalitet. Men ensamheten drabbar inte enbart äldre. Ifjol kom siffror som visade att nästan var tjugonde ungdom och vuxen i Sverige kände sig socialt isolerade. BRIS rapporter visar att ensamhet även tenderar att ha en negativ påverkan på betygen i skolan.

  Umeå Universitet forskar i samarbete med Husläkarnas hälsocentral i Umeå kring social aktivitet på recept. Där lägger man ett särskilt fokus på att identifiera vad som skulle vara meningsfullt för individen det gäller, i syfte att matcha ensamma äldre med utbudet av aktiviteter i kommunen.

  Detta bidrar till attbåde öka känslan av meningsfullhet i vardagen samt förebygga psykisk ohälsa. I Storbritannien, vars regering till och med har utnämnt en ensamhetsminister, använder man sig av SAR. Man har efter bara några år kunnat se en tydlig och värdefull minskning av äldres upplevda ensamhet. Många gånger har man lyckats bryta en lång period av social isolering och som en positiv följd dessutom sett minskningar i antalet besök hos landets hälsocentraler.

  Redan innan coronapandemin saknade över en miljon svenskar en nära vän och antalet deltagare på begravningar har halverats mellan åren 1990 och 2016. Det har gått så långt att var tionde begravning i Stockholm sker helt utan närvarande av anhörig. De senaste månadernas sociala distansering har varit nödvändiga för att rädda liv, men innebär samtidigt en påverkan på människors hälsa inom andra områden vars effekt vi ännu inte sett slutet av.

  Politiska beslut måste nu fattas för att underlätta mellanmänskliga kontakter. De rödgröna i regionen behöver ta till sig den motion vi kristdemokrater har lagt. Att människor åter, eller för första gången, får känna sig som en del av en gemenskap och bygga kontakter, samla nya erfarenheter och upplevelser är en grundbult i ett samhälle som håller ihop. Detta blir ännu viktigare när pandemin är över eftersom ensamhet bäst löses tillsammans.

  Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten

  Veronica Kerr, gruppledare och vice ordförande i Äldrenämnden i Umeå kommun, KD