• KD: ”Gemensamt ansvar för beroendevården”

  Idag behandlas missbruksproblematik och psykisk ohälsa var för sig. Det är socialtjänsten för en och regionen för den andra. Socialtjänsten saknar idag rätt kompetens gällande behandling och stöd vid beroendesjukdomar. Istället slussas sjuka emellan de två enheterna och risken för att inte få rätt stöd och behandling i tid ökar. Samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre. Tonen gällande beroende och missbruk måste ändras från dagens moralfrågor och ”skyll dig själv”, till att handla om omtanke och god vård. Personalen måste även ta hänsyn till patientens egna särskilda förutsättningar och önskemål. Patienten i fokus. Vi har ett samlat ansvar att ta hand om de utsatta i samhället. De behöver sjukvård och behandling från en gemensam enhet för att öka möjligheterna till återhämtning.
  Kristdemokraterna vill:
  – Det ska vara ett samlat ansvar för beroendevården i länet.
  – Utveckla kompetensen på området genom forskning och utbildning.
  – Samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten ska utvecklas för att bättre kunna stödja personer med psykisk sjukdom och sociala problem.
  – Utveckla samarbetet med övriga instanser som kommer i kontakt med beroendesjuka, exempelvis kriminalvården och frivården.
  – Kompetenshöjning behövs inom missbruks- och beroendevården för att bättre kunna upptäcka och behandla närrelaterade problem som spelmissbruk och sexmissbruk.