• Kommer ett barnskyddsteam att inrättas?

  Interpellation
  Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S)
  Barnmisshandel förekommer i alla samhällsgrupper, på landsbygden såväl i storstäderna, i svenskfödda familjer och i familjer som invandrat från annat land. Trots att det är förbjudet i lag har vart sjunde barn någon gång blivit slagen av en vuxen (Rädda Barnen).

  De flesta polisanmälningar görs enligt Brottsförebyggande rådet av socialtjänsten, skola eller förälder, avsevärt färre anmälningar kommer från sjukvården. Samtidigt finns det statistik som visar att de fall som uppmärksammas av sjukvården oftare leder till åtal.

  För oss kristdemokrater är skyddet och stödet för barnen viktig. Därför skrev vi en motion till landstingsfullmäktige 2013-09-12 om att inrätta ett barnskyddsteam i sjukvården. Motionen avslogs av landstingsfullmäktige med motiveringen att landstinget har såväl struktur som kompetens för fortsatt arbete med barn som far illa.

  För en tid sedan fick alla gruppledare i landstinget ett brev från Barn- och  Ungdomscentrum där man skriver:
  ”Trots att vi försöker vara uppmärksamma så händer det tyvärr att barn utsätts för misshandel och vi i vården måste bli bättre på att upptäcka, anmäla och förhindra. Det är inte enkelt och därför har vissa av de andra Universitetssjukhusen tillsatt något som kallas barnskyddsteam. Vi på Barn och Ungdomscentrum tycker att vi tillsammans med andra aktörer inom VLL ska arbeta för att bilda ett barnskyddsteam”.

  Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor:

  – Tycker landstingsrådet att personalens önskan om att bilda ett barnskyddsteam är onödigt?

  – Tror landstingsrådet fortfarande att vi har såväl tillräcklig struktur och kompetens för att se barnen som far illa?

  – Kommer landstinget att inrätta ett barnskyddsteam för barnen och personalens stöd?

  Birgitta Nordvall
  Gruppledare Kristdemokraterna