• Kostnadsfria glasögon till barn upp till 9 år

  Motion
  Synen spelar en dominerande roll vid tidig kommunikation och inlärning. Det är nyckeln till kunskap. Glasögon till barn bör därför ses som en medicinsk behandling så länge som synen utvecklas, vilket den gör fram tills barnet är 8-10 år.

  Om ett barn har stora brytningsfel, såsom översynthet, närsynthet eller astigmatism, är det viktigt att använda glasögon för att synen ska utvecklas optimalt. Barnet kan annars få en synnedsättning som inte går att behandla.  Brytningsfel har även en viss ärftlighet. Det finns familjer där flera har ett glasögonbehov vilket medför mycket stora kostnader. Om synnedsättningen är bestående bör glasögonen betraktas som hjälpmedel för funktionsnedsättning på samma sätt som en hörapparat är.

  I många fall behövs förutom glasögon även ocklusionsbehandling för att ytterligare förstärka förutsättningen för synutvecklingen. Allt detta medför stora påfrestningar för barn och föräldrar. Möjligheten att få kostnadsfria glas skulle betyda mycket för många av dessa familjer där ekonomin är dålig.

  Barnkonventionen
  I Artikel 23.1  erkänner vi att ett barn med fysisk eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

  I Artikel 24.1 erkänner vi barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

  Hälso- och sjukvårdslagen
  Hälso- och sjukvårdslagen säger att landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481 ) och stadigvarande vistas där:
  1. habilitering och rehabilitering
  2. hjälpmedel för funktionshindrade
  3. tolkningstjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

  Med ovanstående som bakgrund föreslås landstingsfullmäktige besluta
  att Barn upp till 9 års ålder erbjuds kostnadsfria glasögon.

  Betty-Ann Nilsson
  Kristdemokraterna