• En äldreombudsman i varje kommun

    Under många år har politiker misslyckats med att skapa goda villkor för äldreomsorgens bemanning och kompetens. Det behövs någon som tillvaratar de äldres intressen. Det behövs en äldreombudsman.

    En ombudsman kan stimulera till att bilda nätverk där olika aktörer, från kommun, profession och ideella organisationer kan samverka för att hitta lösningar för en bättre äldreomsorg. En äldreombudsman ska ha kontakt med invandrarorganisationerna för att nå äldre som inte talar svenska.