• En äldreombudsman i varje kommun

  Under många år har politiker misslyckats med att skapa goda villkor för äldreomsorgens bemanning och kompetens. Det behövs någon som tillvaratar de äldres intressen. Det behövs en äldreombudsman.

  En ombudsman kan stimulera till att bilda nätverk där olika aktörer, från kommun, profession och ideella organisationer kan samverka för att hitta lösningar för en bättre äldreomsorg. En äldreombudsman ska ha kontakt med invandrarorganisationerna för att nå äldre som inte talar svenska.

  ...
 • Kunskap om våld i nära relationer

  Våld i relationer drabbar både män och kvinnor, och utförs av både män och kvinnor. Kunskaper om detta ska förmedlas till alla anställda i hemtjänst och på äldreboenden. Våld i äldres relationer är inte alltid jämförbara med våld i yngres.

  När det gäller äldre kan det till exempel vara svårt eller inte önskvärt att flytta en äldre person till ett skyddat boende, men man måste kunna skilja den utsatta och förövaren åt. Demenssjukdomar kan leda till våld både från den sjuka och från en a...

 • Färre kontakter i hemtjänsten

  Hemtjänsten är en mycket viktig del i vardagsomsorgen och innebär att seniorer som vill och kan bo kvar hemma, har den möjligheten. Men de möter alldeles för ofta för många ansikten, ibland upp till 20 personer under två veckors tid.

  Det varierar stort mellan kommunerna men det bör inte vara fler än tio.

  Det är också nödvändigt att de som ger omsorgen har tillräckliga kunskaper i svenska så att de kan kommunicera med omsorgstagaren, kolleger och chefer.

 • Utbildning mot bedrägerier

  När det gäller bedrägerier så är det ett stort problem för seniorer i Sverige idag. Både genom att kriminella söker upp äldre genom besök eller telefonsamtal, eller på internet.

  Människor luras att skänka till påhittade välgörande ändamål, skicka pengar till en behövande anhörig eller så lurar sig kriminella in i bostaden och stjäl värdesaker. Sätten att bedra är många och har ökat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt minskar antalet dömda bedragare.

  För att motverka stölde...

 • Seniorer självklara i trygghetsarbetet

  Trygghet för äldre kan handla om samhällsplanering, om att arbeta mot bedragare på nätet, om träffpunkter som motverkar isolering.

  I kommunernas brottsförebyggande arbete ska representanter för seniorer ha en självklar plats, i till exempel kommunens brottsförebyggande råd. I all samhällsplanering ska kommunerna ta hänsyn till äldres behov av att känna trygghet och säkerhet i det offentliga rummet.