• Kvalitetshöjning av undersköterskors kompetens och enhetlig utbildning

  År 2035 beräknas det saknas 161 000 undersköterskor i Sverige. Undersköterskornas utbildning och därmed kunskaper är inte homogen, det skiljer sig över
  landet. Det finns många olika aktörer som har tillstånd att utbilda undersköterskor. Kontrollen över de kunskaper som undersköterskorna har med sig ut i yrkeslivet är bristfällig.

  Det behövs en kvalitetssäkrad utbildning och skyddad yrkestitel för undersköterskor. En skyddad yrkestitel innebär tydliga kompetenskrav och reglerade utbildningsvägar för att få titulera sig undersköterska.

  Man måste också reglera utbildningsinnehållet så att alla som läser till undersköterska läser samma kurser. Vilka aktörer som tillhandahåller utbildningarna
  och utbildningarnas innehåll ska ses över så att det sker en kompetenshöjning i vården.

  Krav på tillräckliga kunskaper i svenska språket ska ingå i yrkestiteln – i tal, ordförståelse och skrift. I all vård och omsorg för äldre är det viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt att alla som vårdar har goda kunskaper i svenska språket.