• Palliativ vård ska utvecklas och omfatta alla som behöver och önskar den

    Den palliativa vården ska utvecklas både på de geriatriska avdelningarna, inom primärvården, i omsorgsboenden och i sjukhusansluten hemsjukvård, ASIH.

    Det finns flera goda exempel på så kallade hospice i landet, för vård och omsorg i livets slutskede, men det behövs fler. Alla som efterfrågar hospice
    (eller motsvarande) den sista tiden i livet ska kunna få det. Verksamheten ska kunna drivas i kommunal regi, på sjukhus, av privat utförare eller i stiftelseform.

    Den palliativa hemsjukvården fungerar bra i flera regioner men den behöver utvecklas och utökas.