• FN´s generalförsamling

    FN:S GENERALFÖRSAMLING antog 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, som en gemensam norm för alla folk och nationer. I denna allmänna förklaring slås bland annat fast principen om icke-diskriminering samt att alla människor är lika mycket värda och att mänskliga rättigheter gäller alla människor.

    Den allmänna förklaringen har senare följts upp i en rad särskilda konventioner.

    En saknas dock. Det gäller de äldre. Denna avsaknad har i europeiskt och globalt seniorarbete uppmärksammats alltmer.

    Grundprinciperna för en äldre konvention ska vara att genomsyra allt politiskt arbete, så att detta alltid beaktar äldre personers bästa och rätt till medinflytande. Andra grundprinciper börgälla rätten till hälsa och god vård, till icke-diskriminering, respekt och ett värdigt bemötande hela livet ut och till fortsatt utveckling och ett berikande socialt liv även efter de aktiva åren.